MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Prechodný pobyt Modrá karta EÚ

Modrá karta EÚ

Modrá karta je typ prechodného pobytu, ktorý sa vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín na účel vysokokvalifikovaného zamestnania. Základnou podmienkou na jej získanie je vyššia odborná kvalifikácia v podobe vysokoškolského vzdelania. Modrá karta oprávňuje vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území SR, cestovať do zahraničia a späť.
 
 
Žiadosť o udelenie modrej karty sa podáva na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre krajinu, ktorej je cudzinec občanom alebo v ktorej má pobyt. Ak sa na Slovensku zdržiava oprávnene, žiadosť môže podať na oddelení cudzineckej polície príslušnom podľa miesta svojho pobytu. Na cudzineckej polícii odporúčame žiadosť podávať len v prípade, že je držiteľom pobytového preukazu v inom členskom štáte EU alebo národných víz vydaných Slovenskou republikou.
 
Najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o modrú kartu je potrebné, aby budúci zamestnávateľ nahlásil voľné pracovné miesto na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


K získaniu modrej karty je potrebné:

 1. vytlačený, v slovenskom jazyku vyplnený a podpísaný úradný formulár žiadosti o udelenie prechodného pobytu,
 2. platný cestovný pas,
 3. dve farebné fotografie (3 x 3,5 cm),
 4. pracovná zmluva (pracovný pomer minimálne na 1 rok s dohodnutou mzdou vo výške minimálne 1,5-násobok mzdy v národnom hospodárstve SR v príslušnom odvetví) alebo písomný prísľub na zamestnanie (pracovná zmluva sa v tomto prípade dokladá do 30 dní od prevzatia modrej karty),
 5. rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (v prípade regulovaných povolaní vydáva rozhodnutie Ministerstvo školstva SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, v prípade neregulovaných povolaní vydáva rozhodnutie vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené v doklade o vzdelaní),
 6. výpis z registra trestov krajiny, ktorej ste štátnym príslušníkom, a z krajín, v ktorých ste sa v posledných 3 rokoch zdržiavali viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (nie starší ako 90 dní),
 7. doklad o vašom ubytovaní na Slovensku (nie starší ako 90 dní),
 8. správny poplatok vo výške 250 EUR  
 9. správny poplatok vo výške 6 EUR (za vydanie dokladu o pobyte).
Úradný formulár prísľubu na zamestnanie je dostupný tu alebo na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a na každom úrade práce.

Cudzinecká polícia vydá rozhodnutie do 30 dní od dátumu doručenia úplnej žiadosti.
 
Do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte (ak sa žiadosť podáva na zastupiteľskom úrade SR) alebo od podania žiadosti (ak sa žiadosť podáva na oddelení cudzineckej polície) musí byť príslušnému oddeleniu cudzineckej polície predložený lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie (nie starší ako 30 dní).
 
Modrá karta sa vydáva na 4 roky alebo, ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratšie ako 4 roky, oddelenie cudzineckej polície udelí modrú kartu na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní.

Kto nemôže požiadať o modrú kartu:
 • žiadatelia o azyl a azylanti;
 • cudzinci, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana;
 • žiadatelia o dočasné útočisko a odídenci;
 • cudzinci, ktorým bol udelený tolerovaný pobyt;
 • cudzinci, ktorým bol udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania alebo výskumu a vývoja;
 • rodinní príslušníci občanov Únie s právom na pobyt v SR;
 • cudzinci s dlhodobým pobytom v inom štáte Únie, ktorí žiadajú o udelenie prechodného pobytu s cieľom vykonávať hospodársku činnosť v pracovnom pomere alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby;
 • cudzinci, ktorí vstupujú na územie SR na základe záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy;
 • cudzinci, ktorí v SR pracujú pre významného zahraničného investora;
 • cudzinci, ktorých vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom;
 • cudzinci, ktorí sú zamestnaní v medzinárodnej hromadnej doprave, ak sú na výkon práce na území SR vyslaní svojím zahraničným zamestnávateľom;
 • cudzinci, ktorí sú v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia SR a ktorý ich na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vyslal vykonávať prácu na území SR;
 • cudzinci, ktorí na základe obchodnej zmluvy zabezpečujú dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodávajú alebo uskutočňujú montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku;
 • cudzinci, ktorí pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, zabezpečujú na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodávajú alebo uskutočňujú montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,
 • cudzinci, ktorí vykonávajú sezónne zamestnanie,
 • cudzinci, ktorí pre centrum podnikových služieb poskytujú odborné školenia, ak trvanie pracovnoprávneho vzťahu s centrom podnikových služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku.

Držiteľ modrej karty vydanej iným štátom Únie dlhšie ako 18 mesiacov, môže podať žiadosť o vydanie modrej karty na území SR na oddelení cudzineckej polície do 30 dní od vstupu na územie SR. Ak platnosť modrej karty skončí počas konania o vydanie modrej karty na území SR, pobyt na území SR sa považuje za oprávnený až do právoplatného rozhodnutia o žiadosti o vydanie modrej karty

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Prechodný pobyt Modrá karta EÚ