O nás

Migračné informačné centrum IOM (MIC)

IOM od roku 2006 prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM (MIC), ktoré poskytuje bezplatné právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom a ktoré počas svojej činnosti poskytlo poradenstvo viac ako 9 700  klientom a ich rodinám v hlavných oblastiach života na Slovensku, ako sú pobyt, rodina, zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie, občianstvo a pod.

Centrum podporuje migrantov pri získaní vzdelania, zvýšení kvalifikácie alebo rekvalifikácii. Realizuje pre nich otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie v slovenskom prostredí – s cieľom podporiť integráciu migrantov do spoločnosti a na slovenský trh práce.

Centrum spolupracuje tiež so zástupcami združení a komunít migrantov na Slovensku – kultúrnymi mediátormi. Tí s podporou centra organizujú podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a vytvárajú priestor pre vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti.

Zo skúseností z práce s klientmi centrum realizuje vzdelávacie aktivity pre zástupcov štátnej správy, samosprávy a mimovládnych organizácií zamerané na posilnenie interkultúrnych a komunikačných zručností, ktoré zlepšia kvalitu poskytovaných služieb migrantom v SR.

Hlavné služby MIC pre klientov zahŕňajú:

Právne poradenstvo
Poradenstvo a asistencia v oblasti pobytu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.

Pracovné a sociálne poradenstvo
Poradenstvo a podpora v oblasti orientácie na trhu práce, asistencie pri hľadaní práce, prípravy životopisu a motivačného listu, pomoci v komunikácii so zamestnávateľom, prípravy na pracovný pohovor, kontaktovania inštitúcií a pomoci pri vybavovaní dávok sociálneho zabezpečenia. V rámci tejto oblasti činnosti MIC realizuje aj terénnu sociálnu prácu.

Podpora vzdelávania, rekvalifikácie a otvorené kurzy slovenského jazyka
Pomoc pri správnom posúdení zručností a kvalifikácie, vyhľadávanie vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov, poskytovanie finančných príspevkov na vzdelávacie/rekvalifikačné kurzy rôzneho zamerania, informácie o štúdiu na Slovensku, jazykové vzdelávanie prostredníctvom otvorených jazykových kurzov.

Spolupráca s komunitami cudzincov
Podpora komunitného života cudzincov na Slovensku, podpora kultúrnych a spoločenských aktivít cudzincov, vzdelávanie zástupcov komunít cudzincov.

Vzdelávanie aktérov v oblasti migrácie
Tréningové a vzdelávacie aktivity pre zástupcov štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií zamerané na posilnenie interkultúrnych a komunikačných zručností vychádzajúce zo skúseností z práce s klientmi v rámci MIC.

MIC v súčasnosti pokračuje v poskytovaní všetkých uvedených služieb, ktoré klienti môžu využiť bezplatne v pobočkách v Bratislave na Grösslingovej ul. 35 a v Košiciach na Poštovej ul. 1. Poradenských pracovníkov môžu záujemcovia kontaktovať aj prostredníctvom zvýhodnenej poradenskej linky 0850 211 478 alebo e-mailom na adrese .