MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Obyvatelia oboch týchto miest a ich okolia môžu v októbri spoznať kultúry a ľudí z rôznych kútov sveta. Stačí zavítať na jeden z cooltúrnych večerov Aj my sme tu doma – prvý sa uskutoční 3. októbra o 18. hodine v Stanici Žilina-Záriečie a druhý sa začne 10. októbra o 18. hodine v Trnave v Malom Berlíne.

Program podujatí Aj my sme tu doma – v Žiline a Trnave:

Ako sa žije cudzincom na Slovensku? Prečo sa rozhodli prísť na Slovensko? Čo sa tým pre nich zmenilo? To sú prvé otázky do diskusie s troma zaujímavými hosťami pôvodom z Afganistanu, Iraku a Somálska, ktorých môžete spoznať v Žiline aj v Trnave.

Skúsenosti a osobné príbehy našich hostí sa budú striedať s krátkymi filmovými príbehmi cudzincov žijúcich na Slovensku. V ďalšom programe vám vo fotografickej výstave priblížime život v Afganistane a čaká nás tiež ochutnávka gastronomickej špeciality Mantu zo Strednej Ázie.

Vstup na podujatie je bezplatný.

Večer Aj my sme tu doma organizuje Migračné informačné centrum (MIC) Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).

Ste cudzinec z krajiny mimo EÚ, pracujete a žijete na Slovensku a potrebujete poradiť v otázkach pobytu na Slovensku, zamestnávania a živnostenského podnikania? 

Príďte vo štvrtok 27.9.2018 od 9:00 do 14:00 na One Stop Shop - Poradenský deň pre cudzincov, ktorý sa uskutoční na Oddelení cudzineckej polície v Bratislave na Regrútskej 4 v Bratislave.
Na jednom mieste získate bezplatné poradenstvo priamo od pracovníkov cudzineckej polície, úradu práce, živnostenského úradu a konzultantov MIC.Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti za rok 2017 nižšou ako 5 %. Viac informácií nájdete na stránke UPSVaR.

1. mája 2018 nadobúda účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prináša niekoľko významných zmien týkajúcich sa podmienok na podávanie žiadostí o niektoré typy pobytov.

Od 1. mája 2018 môže osobne podať žiadosť o udelenie pobytu na príslušnom oddelení cudzineckej polície iba cudzinec:

 • ktorý sa zdržiava na území Slovenska:

           -  na základe platného povolenia na pobyt,

           - na základe udeleného národného víza,

           - udeleného tolerovaného pobytu (okrem cudzinca, ktorému bol udelený tolerovaný pobyt na základe medzinárodných záväzkov SR) ,

           - na základe schengenského víza udeleného iným členským štátom na základe dohody o zastúpení pri udeľovaní schengenských víz medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom – LEN V PRÍPADE ŽIADOSTI O UDELENIE TRVALÉHO POBYTU NA 5 ROKOV,

 • u ktorého sa vízum nevyžaduje,
 • ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ak cudzinec podáva žiadosť o trvalý pobyt na neobmedzený čas,
 • ak cudzinec podáva žiadosť o dlhodobý pobyt,
 • ak cudzinec podáva žiadosť o tolerovaný pobyt.

To neplatí v prípade žiadosti cudzinca o prechodný pobyt na účel zamestnania v rámci vnútropodnikového presunu. V tomto a vo všetkých ostatných prípadoch, ktoré nespadajú do vyššie uvedeného zoznamu, podáva cudzinec žiadosť o prechodný pobyt v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko. Žiadosť o trvalý pobyt na 5 rokov sa v zahraničí podáva na akomkoľvek zastupiteľskom úrade.

Taktiež od 1.mája 2018 nemôže podať žiadosť o zmenu účelu prechodného pobytu na príslušnom oddelení cudzineckej polície cudzinec, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania a vykonáva sezónneho zamestnania a cudzinec, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia z dôvodu, že sa zúčastňuje jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej škole, ktorá je organizovaná a uskutočňovaná vysokou školou na Slovensku.

Informácie o  ďaľších zmenách v zákone o pobyte cudzincov:

Zmena zákona o pobyte cudzincov týkajúca sa jednotného povolenia na zamestnanie.

Zmena zákona o pobyte cudzincov – zmeny týkajúce sa dokladu o zabezpečení ubytovania

Zmena zákona o pobyte cudzincov

Od 1. mája 2018 zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania cudzinca, musí na príslušný úrad práce nahlásiť voľné pracovné miesto najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania. Lehota podania „nahlášky“ sa tak skrátila z tridsiatich pracovných dní na dvadsať.

Pre výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily vydá príslušný úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce a bez predchádzajúceho nahlásenia voľného pracovného miesta. Zamestnávateľ musí spĺňať zákonom stanovené podmienky, a to najmä počet zamestnaných cudzincov nižší ako 30 % z celkového počtu zamestnancov. Zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s nižšou ako 5 % priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti bude zverejňovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Zoznam zamestnaní nájdete na stránke UPSVaR.   

Informácie o  ďaľších zmenách v zákone o pobyte cudzincov:

Zmena zákona o pobyte cudzincov - Podávanie žiadosti o pobyt

Zmena zákona o pobyte cudzincov – doklad o zabezpečení ubytovania

Zmena zákona o pobyte cudzincov

Od 1. mája 2018 už nebude potrebné cudzineckej polícii na preukázanie ubytovania predkladať originál listu vlastníctva. Na preukázania ubytovania postačí čestné vyhlásenie majiteľa /majiteľov bytu o poskytnutí ubytovania alebo nájomná zmluva. Podpisy musia byť úradne overené a doklad nesmie byť starší ako 90 dní.

Napriek tomu odporúčame predložiť aspoň informatívny výpis z listu vlastníctva z internetu.

Informácie o  ďaľších zmenách v zákone o pobyte cudzincov:

Zmena zákona o pobyte cudzincov - Podávanie žiadosti o pobyt

Zmena zákona o pobyte cudzincov týkajúca sa jednotného povolenia na zamestnanie.

Zmena zákona o pobyte cudzincov

1. mája 2018 nadobúda účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prináša niekoľko významných zmien týkajúcich sa života cudzincov na Slovensku, ako aj novú úpravu podmienok na podávanie žiadostí o niektoré typy pobytov. Najvýznamnejšie zmeny nastanú v týchto oblastiach:

 • zavádza sa možnosť zaškoľovania zamestnanca v odvetví s nedostatkom pracovnej sily pred získaním prechodného pobytu na účel zamestnania,
 • zavádza sa možnosť získať pobyt na účel výkonu stáže do dvoch rokov po ukončení vysokoškolského štúdia v zahraničí,
 • nanovo sa definujú okruhy osôb, ktoré môžu žiadať o prechodný alebo trvalý pobyt na cudzineckej polícii na Slovensku,
 • mení sa spôsob dokladovania žiadosti o prechodný pobyt na účel podnikania, stáže a dobrovoľníckej služby,
 • zavádza sa možnosť obnovy prechodného pobytu po skončení štúdia alebo výskumnej činnosti o 9 mesiacov za účelom hľadania práce alebo začatia podnikania,
 • zavádza sa právna úprava mobilít študentov vysokých škôl, výskumných pracovníkov a rodinných príslušníkov,
 • mení sa okruh osôb, ktoré môžu žiadať o trvalý pobyt na 5 rokov a trvalý pobyt na neobmedzený čas a tolerovaný pobyt,
 • zavádza sa nový inštitút „zotrvania“ na území SR a definujú sa okruhy osôb, na ktoré sa bude tento inštitút aplikovať,
 • zavádza sa povinnosť cudzinca s prechodným pobytom zdržiavať sa na území SR viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku,
 • stanovujú sa nové povinnosti vysokých škôl a výskumných organizácií (v súvislosti s uplatňovaním mobilít študentov a výskumných pracovníkov), zamestnávateľov a jazykových škôl spolu so sankciami za ich nedodržanie,
 • stanovujú sa kritériá, ktoré musí spĺňať zvolený zástupca cudzinca v konaniach podľa zákona o pobyte cudzincov,
 • zavádza sa možnosť akceptovať, po súhlase Ministerstva vnútra SR, aj doklad o bezúhonnosti, ktorý nedeklaruje bezúhonnosť cudzinca z celého územia štátu,
 • odpadá nutnosť dokladať výpis z listu vlastníctva a doklady z iných verejne prístupných registrov SR (živnostenský register, obchodný register).

Informácie o  ďaľších zmenách v zákone o pobyte cudzincov:

Zmena zákona o pobyte cudzincov - Podávanie žiadosti o pobyt

Zmena zákona o pobyte cudzincov týkajúca sa jednotného povolenia na zamestnanie.

Zmena zákona o pobyte cudzincov – doklad o zabezpečení ubytovania

Pre podrobnejšie informácie sa obráťte osobne, e-mailom alebo telefonicky priamo na konzultantov Migračného informačného centra.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

  Skype: MICconsultant
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 17.00 hod. 
Utorok: 9.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   9.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   13.00 - 17.00 hod.
Utorok: 13.00 - 17.00 hod.
Streda:     13.00 - 17.00 hod.
Štvrtok:   13.00 - 17.00 hod.
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
priamo do svojej e-mailovej schránky, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview