MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

K 1.1 2019 bol novelizovaný zákon o službách zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov:

 1. Zoznam nedostatkových profesií sa bude aktualizovať častejšie, každý štvrťrok. Ústredie práce bude identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5%, a zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku. Zoznam nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov/zoznam-zamestnani-s-nedostatkom-pracovnej-sily.html?page_id=806803 
 1. Zrušenie povinnosti preukazovať najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Doklad o požadovanom vzdelaní je potrebné predkladať len pri výkone regulovaných povolaní (zdravotníci, pedagógovia,..) alebo pri žiadosti o modrú kartu.

 1. Agentúry dočasného zamestnávania môžu prideliť cudzinca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, avšak len pri nedostatkových profesiách.

ADZ, ktorá vykonáva činnosť najmenej 3 roky pred podaním žiadosti o pobyt môže prideliť cudzinca na výkon práce v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Na iný typ práce zákon nedovoľuje ADZ prideľovať cudzincov k užívateľskému zamestnávateľovi.

 1. Nahláška voľného pracovného miesta pri žiadosti o vydanie povolenia na zamestnanie musí byť zverejnená najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti u udelenie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie. Úrad práce rozhodne o povolení na zamestnanie do 20 pracovných dní.
 2. Polícia nebude požadovať preukázanie ubytovania u cudzinca, ktorý bude pracovať v medzinárodnej hromadnej doprave.
 3. Polícia bude požadovať súhlas obce s ubytovaním

Cudzinec, ktorý bude žiadať o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,  bude k žiadosti o udelenie prechodného pobytu dokladať aj súhlas obce, kde bude mať počas pobytu zabezpečené ubytovanie, o tom, že toto ubytovanie spĺňa podmienky definované Ministerstvom zdravotníctva

 1. Polícia si vyžiada od úradu práce súhlas s obsadením pracovného miesta do 7 dní od podania kompletnej žiadosti o udelenie/obnovenie pobytu na účel zamestnania.
 2. Polícia rozhodne o udelení/obnovení prechodného pobytu na účel zamestnania do 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ak ide o zamestnanie v nedostatkovej profesii. (pozor: nie od podania žiadosti)
 3. Polícia rozhodne o udelení/obnovení prechodného pobytu na účel zamestnania do 30 dní od podania žiadosti o pobyt na zamestnanie, ak cudzinec zastupuje alebo pracuje pre centrum podnikových služieb alebo technologické centrum.
 4. Cudzinci s pobytom v inom členskom štáte EÚ nemusia po udelení pobytu v SR predkladať lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

Od budúceho roka budú môcť rodičia poberať materskú dávku súbežne 

Súčasná legislatívna úprava neumožňuje, aby matka aj otec poberali materskú dávku súbežne. Od budúceho roka však bude možné, aby otec, ktorý je na materskej so starším dieťaťom, poberal materskú dávku aj po tom, ako zostane matka s novorodencom doma a bude poberať materské.

Tento rok to možné nie je, otec by v takomto prípade automaticky stratil nárok na materské a mohla by ho dostávať iba matka. 

Materské dávky

 • matka má nárok na materskú dávku počas 34 týždňov, osamelé matky majú 37 týždňov
 • druhý rodič má nárok na materské počas 28 týždňov
 • je vo výške 75 percent vymeriavacieho základu, ktorý sa počíta z platu
 • maximálne materské je pri 31-dňovom mesiace takmer 1 400,- EUR (od januára 2019 sa zvýši na 1 458,50 EUR)

Viac k podmienkam nároku na materské sa dočítate v časti Sociálne poistenie

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti za rok 2017 nižšou ako 5 %. Viac informácií nájdete na stránke UPSVaR.

1. mája 2018 nadobúda účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prináša niekoľko významných zmien týkajúcich sa podmienok na podávanie žiadostí o niektoré typy pobytov.

Od 1. mája 2018 môže osobne podať žiadosť o udelenie pobytu na príslušnom oddelení cudzineckej polície iba cudzinec:

 • ktorý sa zdržiava na území Slovenska:

           -  na základe platného povolenia na pobyt,

           - na základe udeleného národného víza,

           - udeleného tolerovaného pobytu (okrem cudzinca, ktorému bol udelený tolerovaný pobyt na základe medzinárodných záväzkov SR) ,

           - na základe schengenského víza udeleného iným členským štátom na základe dohody o zastúpení pri udeľovaní schengenských víz medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom – LEN V PRÍPADE ŽIADOSTI O UDELENIE TRVALÉHO POBYTU NA 5 ROKOV,

 • u ktorého sa vízum nevyžaduje,
 • ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí,
 • ak cudzinec podáva žiadosť o trvalý pobyt na neobmedzený čas,
 • ak cudzinec podáva žiadosť o dlhodobý pobyt,
 • ak cudzinec podáva žiadosť o tolerovaný pobyt.

To neplatí v prípade žiadosti cudzinca o prechodný pobyt na účel zamestnania v rámci vnútropodnikového presunu. V tomto a vo všetkých ostatných prípadoch, ktoré nespadajú do vyššie uvedeného zoznamu, podáva cudzinec žiadosť o prechodný pobyt v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko. Žiadosť o trvalý pobyt na 5 rokov sa v zahraničí podáva na akomkoľvek zastupiteľskom úrade.

Taktiež od 1.mája 2018 nemôže podať žiadosť o zmenu účelu prechodného pobytu na príslušnom oddelení cudzineckej polície cudzinec, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania a vykonáva sezónneho zamestnania a cudzinec, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia z dôvodu, že sa zúčastňuje jazykovej alebo odbornej prípravy k štúdiu na vysokej škole, ktorá je organizovaná a uskutočňovaná vysokou školou na Slovensku.

Informácie o  ďaľších zmenách v zákone o pobyte cudzincov:

Zmena zákona o pobyte cudzincov týkajúca sa jednotného povolenia na zamestnanie.

Zmena zákona o pobyte cudzincov – zmeny týkajúce sa dokladu o zabezpečení ubytovania

Zmena zákona o pobyte cudzincov

Od 1. mája 2018 zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania cudzinca, musí na príslušný úrad práce nahlásiť voľné pracovné miesto najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania. Lehota podania „nahlášky“ sa tak skrátila z tridsiatich pracovných dní na dvadsať.

Pre výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily vydá príslušný úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce a bez predchádzajúceho nahlásenia voľného pracovného miesta. Zamestnávateľ musí spĺňať zákonom stanovené podmienky, a to najmä počet zamestnaných cudzincov nižší ako 30 % z celkového počtu zamestnancov. Zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s nižšou ako 5 % priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti bude zverejňovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Zoznam zamestnaní nájdete na stránke UPSVaR.   

Informácie o  ďaľších zmenách v zákone o pobyte cudzincov:

Zmena zákona o pobyte cudzincov - Podávanie žiadosti o pobyt

Zmena zákona o pobyte cudzincov – doklad o zabezpečení ubytovania

Zmena zákona o pobyte cudzincov

Od 1. mája 2018 už nebude potrebné cudzineckej polícii na preukázanie ubytovania predkladať originál listu vlastníctva. Na preukázania ubytovania postačí čestné vyhlásenie majiteľa /majiteľov bytu o poskytnutí ubytovania alebo nájomná zmluva. Podpisy musia byť úradne overené a doklad nesmie byť starší ako 90 dní.

Napriek tomu odporúčame predložiť aspoň informatívny výpis z listu vlastníctva z internetu.

Informácie o  ďaľších zmenách v zákone o pobyte cudzincov:

Zmena zákona o pobyte cudzincov - Podávanie žiadosti o pobyt

Zmena zákona o pobyte cudzincov týkajúca sa jednotného povolenia na zamestnanie.

Zmena zákona o pobyte cudzincov

1. mája 2018 nadobúda účinnosť novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá prináša niekoľko významných zmien týkajúcich sa života cudzincov na Slovensku, ako aj novú úpravu podmienok na podávanie žiadostí o niektoré typy pobytov. Najvýznamnejšie zmeny nastanú v týchto oblastiach:

 • zavádza sa možnosť zaškoľovania zamestnanca v odvetví s nedostatkom pracovnej sily pred získaním prechodného pobytu na účel zamestnania,
 • zavádza sa možnosť získať pobyt na účel výkonu stáže do dvoch rokov po ukončení vysokoškolského štúdia v zahraničí,
 • nanovo sa definujú okruhy osôb, ktoré môžu žiadať o prechodný alebo trvalý pobyt na cudzineckej polícii na Slovensku,
 • mení sa spôsob dokladovania žiadosti o prechodný pobyt na účel podnikania, stáže a dobrovoľníckej služby,
 • zavádza sa možnosť obnovy prechodného pobytu po skončení štúdia alebo výskumnej činnosti o 9 mesiacov za účelom hľadania práce alebo začatia podnikania,
 • zavádza sa právna úprava mobilít študentov vysokých škôl, výskumných pracovníkov a rodinných príslušníkov,
 • mení sa okruh osôb, ktoré môžu žiadať o trvalý pobyt na 5 rokov a trvalý pobyt na neobmedzený čas a tolerovaný pobyt,
 • zavádza sa nový inštitút „zotrvania“ na území SR a definujú sa okruhy osôb, na ktoré sa bude tento inštitút aplikovať,
 • zavádza sa povinnosť cudzinca s prechodným pobytom zdržiavať sa na území SR viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku,
 • stanovujú sa nové povinnosti vysokých škôl a výskumných organizácií (v súvislosti s uplatňovaním mobilít študentov a výskumných pracovníkov), zamestnávateľov a jazykových škôl spolu so sankciami za ich nedodržanie,
 • stanovujú sa kritériá, ktoré musí spĺňať zvolený zástupca cudzinca v konaniach podľa zákona o pobyte cudzincov,
 • zavádza sa možnosť akceptovať, po súhlase Ministerstva vnútra SR, aj doklad o bezúhonnosti, ktorý nedeklaruje bezúhonnosť cudzinca z celého územia štátu,
 • odpadá nutnosť dokladať výpis z listu vlastníctva a doklady z iných verejne prístupných registrov SR (živnostenský register, obchodný register).

Informácie o  ďaľších zmenách v zákone o pobyte cudzincov:

Zmena zákona o pobyte cudzincov - Podávanie žiadosti o pobyt

Zmena zákona o pobyte cudzincov týkajúca sa jednotného povolenia na zamestnanie.

Zmena zákona o pobyte cudzincov – doklad o zabezpečení ubytovania

Pre podrobnejšie informácie sa obráťte osobne, e-mailom alebo telefonicky priamo na konzultantov Migračného informačného centra.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 905 063 908                     (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview