Nové pravidlá pre výpočet dĺžky pobytu v Schengenskom priestore

Dňa 18. októbra 2013 vstúpili do platnosti nové pravidlá pre výpočet dĺžky krátkodobého pobytu v Schengenskom priestore.

Zmena sa týka najmä štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa na území Slovenskej republiky zdržiavajú na základe vízového alebo bezvízového styku alebo na základe platného povolenia na pobyt vydaného iným členským štátom. Takýto pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín sa považuje za oprávnený maximálne po dobu 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

Pri výpočte dĺžky oprávneného pobytu sa posudzuje obdobie 180 dní predchádzajúce každému jednotlivému dňu pobytu. Obdobie 180 dní je teda „pohyblivé“ a posudzuje sa smerom dozadu nielen vo vzťahu ku dňu prvého vstupu do Schengenského priestoru, ale aj vo vzťahu ku každému ďalšiemu dňu pobytu.

V praxi zavedenie nového pravidla napr. znamená, že zdržiavanie sa mimo Schengenského priestoru po dobu nepretržitých 90 dní oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny na nové 90-dňové obdobie.

Na výpočet dĺžky vášho oprávneného pobytu v Schengenskom priestore je potrebné použiť Schengenskú vízovú kalkulačku, ktorá je k dispozícii tu. Manuál k vízovej kalkulačke si môžete stiahnuť na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR.

Nové pravidlá zaviedlo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 610/2013, ktoré nadobudlo účinnosť 19. júla 2013.