MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

Od 01. Januára 2017 – verejné zdravotné poistenie dieťaťa cudzinca

Od 1.januára 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Do okruhu osôb, ktoré sú verejne zdravotne poistené, pričom nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, pribudlo nezaopatrené dieťa s povolením na pobyt na území SR,

ktoré má verejne zdravotne poisteného na území SR aspoň jedného zákonného zástupcu (rodiča) alebo fyzickú osobu, ktorej bolo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Nezaopatrené dieťa môže byť verejne zdravotne poistené  iba v tej poisťovni, v ktorej je poistený jeho zákonný zástupca. Spolu s prihláškou je potrebné predložiť doklad o pobyte zákonného zástupcu aj nezaopatreného dieťaťa, identifikačný doklad zákonného zástupcu (pas) a rodný list dieťaťa (úradne overený a úradne preložený do slovenčiny). Ak ste teda cudzinec z krajiny mimo EU/EHP, na území Slovenskej republiky máte pobyt a ste zamestnaný alebo podnikáte ako živnostník, Vaše dieťa môžete prihlásiť dieťa do verejnej zdravotnej poisťovne.

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie v OP režime (očkovaní, po prekonani COVID). 

ďalšie služby