Od 01. Januára 2017 – verejné zdravotné poistenie dieťaťa cudzinca

Od 1.januára 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Do okruhu osôb, ktoré sú verejne zdravotne poistené, pričom nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, pribudlo nezaopatrené dieťa s povolením na pobyt na území SR,

ktoré má verejne zdravotne poisteného na území SR aspoň jedného zákonného zástupcu (rodiča) alebo fyzickú osobu, ktorej bolo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Nezaopatrené dieťa môže byť verejne zdravotne poistené  iba v tej poisťovni, v ktorej je poistený jeho zákonný zástupca. Spolu s prihláškou je potrebné predložiť doklad o pobyte zákonného zástupcu aj nezaopatreného dieťaťa, identifikačný doklad zákonného zástupcu (pas) a rodný list dieťaťa (úradne overený a úradne preložený do slovenčiny). Ak ste teda cudzinec z krajiny mimo EU/EHP, na území Slovenskej republiky máte pobyt a ste zamestnaný alebo podnikáte ako živnostník, Vaše dieťa môžete prihlásiť dieťa do verejnej zdravotnej poisťovne.