Informácie o pobyte na území SR v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (Brexit)

Ak máte vy ako občan Spojeného kráľovstva alebo Váš rodinný príslušník ku dňu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie na území Slovenskej republiky registrovaný pobyt, automaticky sa Váš pobyt zmení na trvalý pobyt na 5 rokov (v záujme Slovenskej republiky) alebo na dlhodobý pobyt. To znamená, že nemusíte opätovne žiadať o udelenie trvalého pobytu.  

Ak vám bol vydaný Pobytový preukaz občana EÚ do dňa vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, tento doklad ostáva v platnosti do 31. decembra 2020. O nový doklad o pobyte musíte požiadať pred týmto dátumom.

Po dni vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie, budete považovaný za štátneho príslušníka tretej krajiny a budete musieť požiadať o niektorý z typov prechodného pobytu alebo o trvalý pobyt.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

http://www.minv.sk/?brexit-1