MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

COVID-19: opatrenia a dôležité informácie - Priebežne aktualizované!

DÔLEŽITÉ: Prijaté zmeny v zákone o pobyte cudzincov

Hranice

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

Zamestnanie

Podnikatelia

Karanténa

Všeobecné informácie

Sociálna poisťovňa

Školstvo

Dôležité kontakty a užitočné odkazy

Informačné letáky Úradu verejného zdravotníctva  

 

Hranice

Podľa informácií Ministerstva zahraničných vecí SR je vstup na Slovensko momentálne umožnený len:

 • slovenským občanom
 • cudzincom s udeleným pobytom
 • cudzincom, ktorí sú blízkymi osobami slovenských občanov (manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa) 
 • cudzincom žijúcim v pohraničí a pravidelne dochádzajúcim na územie SR do zamestnania, ktorí sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa
 • študentom na účel vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok, zápisu do škôl alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, ktorí sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na prijímacie skúšky, zápis do školy) a ktorí pri vstupe na územie Slovenska odovzdajú výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín
 • osobám požívajúcim diplomatické výsady a imunity
 • vodičom nákladnej cestnej dopravy a autobusovej dopravy na účely repatriácie
 • vodičom a posádkam zdravotnej služby
 • zamestnancom pohrebných služieb (zdroj a viac informácií: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)

Ministerstvo zahraničia SR informuje aj o obmedzeniach na hraniciach ďalších krajín.

[späť na obsah]

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

DÔLEŽITÉ: Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Viac o prijatých zmenách sa dozviete TU.

Aktuálne úradné hodiny oddelení cudzineckej polície sú: Po 8:00-14:00, Str 12:00-17:00, Pia 8:00-14:00. Objednávací systém je znovu spustený od nedele 10. mája 2020. Prioritne budú vybavovaní klienti na základe online rezervácií. 

Od 11.5.2020 až do odvolania oddelenia cudzineckej polície vybavujú:

 • žiadosti o obnovenie prechodného pobytuudelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas a o udelenie dlhodobého pobytu
 • registrácie občanov EHP a ich rodinných príslušníkov
 • vydanie a aktiváciu autentifikátora
 • úkony spojené s vydávaním dokladu o pobyte
 • úkony spojené so zmenou zamestnávateľa počas platného pobytu.

Iné žiadosti cudzinecké polícia môže prijať len z dôvodov hodných osobitného zreteľa na základe rozhodnutia riaditeľa príslušného Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície alebo Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ.

Pri vstupe do budov jednotlivých oddelení treba dodržiavať ochranu tváre, mať rúško a podrobiť sa selekcii a kontrole zo strany pracovníkov polície.

[späť na obsah]

Zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo Usmernenie k zamestnaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým uplynula platnosť prechodného pobytu na účel zamestnania v čase krízovej situácie. Podľa usmernenia môžu aj naďalej pracovať tí cudzinci, ktorým by platnosť pobytu mala vypršať počas trvania krízovej situácie alebo do jedného mesiaca od jej odvolania a ktorým bola platnosť pobytu zákonom predĺžená.

[späť na obsah]

Podnikatelia

SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci), môžu požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti. Výška príspevku sa pohybuje v rozmedzí 90 – 270 EUR za marec a v rozmedzí 180 – 540 EUR za apríl. 

SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré od 13. 3. 2020 nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Paušálny príspevok sa poskytuje vo výške 105 EUR za marec 2020 a vo výške 210 EUR za mesiace apríl a máj 2020.

Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, môžu požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca. Výška príspevku je 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však 1 100 EUR. 

Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca. Príspevok môže byť poskytnutý buď vo forme náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880 EUR alebo ako paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (90 – 270 EUR v marci, resp. 180 – 540 EUR v apríli). Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku. 

Podrobné informácie o podmienkach získania príspevkov, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke www.pomahameludom.sk. 

Národné podnikateľské centrum pripravilo: 

Klientske centrá NPC odpovedajú na otázky podnikateľov v pracovných dňoch od 9:00 do 17:30. Kontaktné údaje nájdete na stránke NPC. 

[späť na obsah]

Karanténa

Všetkým osobám, ktoré vstúpia na územie SR (individuálne alebo organizovane), sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom. Svoj plánovaný príchod zaregistrujte čo najskôr prostredníctvom formulára na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí. Izolácia v zariadení bude trvať po dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu takejto domácej izolácie je nariadená domáca izolácia i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. 

Izolácia v zariadeniach sa nevzťahuje na:

 • tehotné ženy,
 • osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
 • osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch a zdravotne ťažko postihnuté osoby,
 • osoby nad 75 rokov,
 • a na osoby im blízke a sprevádzajúce v dobe prekročenia štátnych hraníc SR.

Týmto osobám, na ktoré sa nevťahuje nariadenie o izolácii v zariadeniach určených štátom, sa za splnenia podmienky, že pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdajú výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín, nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. 

Maloletým osobám, ktoré bez sprievodu vstupujú na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti. 

Opatrenie sa nevzťahuje na vybrané skupiny vodičov a členov posádok. Taktiež sa nevzťahuje na osoby s trvalým/prechodným pobytom v SR, ktoré pracujú v prihraničných oblastiach susedného štátu (do 30 km) alebo naopak. (Zdroj/viac informácií: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Bližšie informácie o karanténe nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva. Ďalšie informácie získate u vášho všeobecného lekára, na stránke Ministerstva zdravotníctva alebo na linke 0800 221 234. Dobrovoľnú karanténu by aj naďalej mali zvážiť všetci, ktorí majú klinické príznaky. 

[späť na obsah]

Všeobecné informácie

NOVÉ: Od 20. mája 2020 začala 4. fáza uvoľňovania opatrení. Podrobnosti o uvoľňovaní opatrení sa dočítate TU.

Veľký prehľad naďalej platných opatrení v boji proti COVID-19 je dostupný TU

Aj naďalej platí zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) rúškom, šálom, šatkou alebo iným vhodným prostriedkom. Tento zákaz sa nevzťahuje na:

 • deti do 2 rokov veku
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
 • osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelenie od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb
 • osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 5 metrov
 • osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 5 metrov
 • pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • žiakov základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
 • deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí
 • osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách.

[späť na obsah]

Sociálna poisťovňa

Všeobecní lekári môžu pre COVID-19 vypisovať tzv. pohybovú práceneschopnosť (PN), potvrdenia bude ošetrujúci lekár priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí.  

Osobitné postupy v súvislosti s ochorením COVID-19: KLIKNITE SEM

Ako požiadať o dávky bez návštevy pobočky poisťovne: KLIKNITE SEM

[späť na obsah]

Školstvo

Úrad verejného zdravotníctva rozhodol, že školy ostanú zatvorené do odvolania. 

Digitálne materiály a všetky dôležité informácie budú zverejnené na informačnom portáli Učíme na diaľku

Bezplatná infolinka (VÚDPaP, pod MŠ SR): 0800 864 833. Linka je k dispozícii pre rodičov v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú či špeciálnopedagogickú intervenciu. Linka je dostupná v čase od 9:00 do 18:00.

Maturitné skúšky prebehnú v tomto školskom roku len administratívne. Výsledné hodnotenie študentov bude vypočítané ako aritmetický priemer známok daného predmetu a skupiny príbuzných predmetov. Vyučovanie pre posledné ročníky stredných škôl sa končí 7. mája. Ruší sa aj Testovanie 9 pre školský rok 2019/2020.

Podávanie žiadostí na prijatie do materských škôl bude od 30. apríla do 31. mája bez potvrdenia o zdravotnom stave.

Zápis do prvého ročníka základných škôl sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti žiaka.

Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára. Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky.

Termín prijímacích skúšok na vysoké školy ešte nebol upresnený.

[späť na obsah]

Dôležité kontakty a užitočné odkazy

Aktuálne informácie, vrátane možnosti objednania sa na vyšetrenie na COVID-19, nájdete na oficiálnom portáli Vlády SR korona.gov.sk (aj v anglickom jazyku).

Na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 hygienici úradov verejného zdravotníctva odpovedajú na telefonických linkách s nepretržitou 24-hodinovou prevádzkou. Vo všetkých regiónoch callcentrá poskytujú informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili či sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Viac kontaktov nájdete TU. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa .

Aktuálne fakty a informácie týkajúce sa COVID-19 nájdete na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR.

Aktuálne informácie z Facebook stránky Policajného zboru SR

Tlačové správy Ministerstva vnútra SR so zoznamom oficiálnych opatrení vlády v súvislosti s COVID-19

Informačný portál WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) s informáciami a poradenstvom pre verejnosť (v AJ a ďalších jazykoch)

Informačný leták o COVID-19 pre cudzincov v 26 jazykoch (IOM Taliansko)

[späť na obsah]

Stiahnite si informačné letáky Úradu verejného zdravotníctva SR:

Čo robiť, ak cestujete z oblasti nákazy a objaví sa u vás teplota, kašeľ či dýchavičnosť? (37,9 kB) pdf
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom? (238,3 kB) pdf
Cestovné odporúčania pre Čínu (152,3 kB) pdf
Odporúčania pre zdravotníkov - manažment pacientov s podozrením či potvrdením infekcie COVID-19 (186,1 kB)

[späť na obsah]

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON/UT/ŠTV/PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
V rámci opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 (Koronavirus) Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby VÝLUČNE prostredníctvom telefonických liniek a emailu.

 

Online služby