MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

COVID-19: opatrenia a dôležité informácie (priebežne aktualizované)

DÔLEŽITÉ: Mimoriadna situácia (krízová situácia) vyhlásená 11. marca 2020 stále trvá. NOVÉ: Od 25. novembra 2021 bol na 90 dní vyhlásený núdzový stav.   

DÔLEŽITÉ: Prijaté zmeny v zákone o pobyte cudzincov

NOVÉ: Zákaz vychádzania

Hranice

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

Zamestnanie

Podnikatelia

Karanténne opatrenia

Očkovanie proti COVID-19 

Ďalšie opatrenia

Sociálna poisťovňa

Školstvo

Dôležité kontakty a užitočné odkazy 

 

NOVÉ: Zákaz vychádzania 

Od 25. novembra 2021 platí na celom Slovensku v čase od 5.00 hod do 1.00 hod nasledujúceho dňa zákaz vychádzania. 

Zákaz sa nevzťahuje na nasledujúce výnimky:    

 • cesta do/zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia v čase od 5.00 do 20.00 – je potrebné preukázať sa potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce
 • cesta do/zo zamestnania, na výkon podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti, ak vzhľadom na povahu práce nie je možné prácu vykonávať z domácnosti - je potrebné preukázať sa potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce
 • obstaranie nevyhnutných životných potrieb (napr. nákup potravín, pokrmov, liekov a zdravotníckych pomôcok, drogérie, obuvy, krmív a potrieb pre zvieratá, novín a tlačovín, náhradných dielov, výdaj tovarov zakúpených na diaľku, návšteva pošty, banky, práčovne, čistiarne odevov, pohrebných služieb, služby technickej a emisnej kontroly, advokáta, notára, predajne domácich potrieb, doplnenie pohonných hmôt) - v najbližšej predajni/prevádzke od miesta bydliska - kompletný zoznam prevádzok je uvedený v Prílohe č. 1 Uznesenia vlády
 • cesta na povolené hromadné podujatie (uvedené v Prílohe č. 2 Uzneseniav čase od 5.00 do 20.00
 • návšteva zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
 • cesta na preventívnu prehliadku v čase od 5.00 do 20.00, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
 • vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu v čase od 5.00 do 20.00
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst v čase od 5.00 do 20.00
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný
 • venčenie psa alebo mačky do 500 m od bydliska, starostlivosť o hospodárske zvieratá, poskytnutie veterinárnej starostlivosti
 • vycestovanie/pricestovanie do/zo zahraničia, 
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (v Bratislave v rámci Bratislavského samosprávneho kraja a v Košiciach v rámci okresov Košice I - IV a okresu Košice - okolie) 
 • cesta dieťaťa alebo študenta do/z jasieľ, škôlky, školy a školského zariadenia v čase od 5.00 do 20.00
 • sprevádzanie dieťaťa/študenta do/z jasieľ, škôlky, školy a školského zariadenia v čase od 5.00 do 20.00
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom v čase od 5.00 do 20.00
 • cesta realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom v čase od 5.00 do 20.00
 • zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 m od bydliska v čase od 5.00 do 20.00 (samostatne alebo s členmi domácnosti)
 • cesta na orgán verejnej moci s cieľom vykonať úkon, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo elektronicky v čase od 5.00 do 20.00
 • cesta na pracovný pohovor, výberové konanie a uzavretie pracovnej zmluvy v čase od 5.00 do 20.00.
 • cesta osoby s dieťaťom do vzdialenosti 1000 m od bydliska v čase od 5.00 do 20.00
 • cesta na účel individuálnej návštevy kostola a späť v čase od 5.00 do 20.00
 • cesta na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti a cesta späť.

[späť na obsah]

Hranice

Cudzinci, ktorí legálne vstúpili do schengenského priestoru, môžu vstúpiť na územie SR cez vnútorné hranice SR s Českom, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom, ako aj cez vzdušné vnútorné hranice (hraničné priechody na letiskách v SR pri letoch z krajín schengenského priestoru) pod podmienkou dodržania karanténnych opatrení v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR).

Cez vonkajšiu hranicu (hranica s Ukrajinou a hraničné priechody na letiskách pri letoch z krajín mimo schengenského priestoru) môžu pod podmienkou dodržania karanténnych opatrení na územie SR vstúpiť:

 • osoby so vzťahom k občanovi SR alebo k osobe s prechodným/trvalým pobytom na Slovensku t.j. manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa,
 • osoby s platným pobytom na území SR a držitelia národného víza vydaného zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, 
 • osoby, u ktorých sa po splnení zákonných podmienok nevyžaduje prechodný pobyt do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky (účel prechodného pobytu: štúdium, zamestnanie, osobitná činnosť, výskum a vývoj, priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte). Účel pobytu je potrebné pri vstupe na územie SR preukázať hodnovernými dokladmi.
 • osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre výnimku uvedenú v § 6 - 8 platnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (napr. tranzit, starostlivosť o blízke osoby a pod.),
 • osoby s pobytom v štátoch/na územiach: Argentína, Austrália, Bahrajn, Čile, Čína (osobitné administratívne oblasti Čínskej ľudovej republiky - Hongkong, Macao), Jordánsko, Južná Kórea, Kanada, Katar, Kolumbia, Kuvajt, Namíbia, Nový Zéland, Peru, Rwanda, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Taiwan, Uruguay,
 • osoby, ktoré najneskôr 14 dní pred vstupom do regiónu EÚ+ dostali poslednú odporúčanú dávku jednej z očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19, ktoré sú schválené v EÚ alebo boli zaradené do zoznamu WHO na núdzové použitie: Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna (Spikewax), AstraZeneca/Vaxzevria, Johnson & Johnson (Janssen), Bharat Biotech (Covaxin), Sinopharm, Sinovac Biotech (Sinovac - CoronaVac),       
 • občania EÚ a ich rodinní príslušníci.

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

Viac informácií je zverejnených na stránke Ministerstva vnútra SR. Ministerstvo zahraničných vecí informuje aj o obmedzeniach na hraniciach ďalších krajín.

[späť na obsah]

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

Oddelenia cudzineckej polície prijímajú od 15. februára 2021 len objednaných klientov. Klienti, ktorí mali pridelený termín v období, keď boli oddelenia cudzineckej polície zavreté, sa musia objednať znova cez elektronický objednávací systém na najbližší voľný termín. Situácie, na ktoré sa nie je možné objednať, vybavujú oddelenia aj bez objednania.

Aktuálne úradné hodiny oddelení cudzineckej polície sú: Po 7:45-15:00, Str 7:45-17:00, Pia 7:45-12:00 (v Bratislave do 14:00). 

DÔLEŽITÉ: Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Viac o prijatých zmenách sa dozviete TU.

[späť na obsah]

Zamestnanie

Od 21. 5. 2020 je účinná novela zákona o službách zamestnanosti. Podľa tejto novely sa predĺžuje platnosť potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolení na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo do jedného mesiaca odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Platnosť potvrdení/povolení bude predĺžená do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo Usmernenie k zamestnaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým uplynula platnosť prechodného pobytu na účel zamestnania v čase krízovej situácie

[späť na obsah]

Podnikatelia

Podrobné informácie o podmienkach získania príspevkov pre podnikateľov, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke www.pomahameludom.sk. 

KONTAKT: V prípade otázok ohľadom príspevkov môžete kontaktovať Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (telefonické čísla a e-mailový kontakt nájdete TU) v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.

Národné podnikateľské centrum pripravilo: 

Klientske centrá NPC odpovedajú na otázky podnikateľov v pracovných dňoch od 9:00 do 17:30. Kontaktné údaje nájdete na stránke NPC. 

[späť na obsah]

Karanténne opatrenia 

Povinnosť registrácie pred vstupom

Osoby staršie ako 12 rokov a dva mesiace, vstupujúce na územie Slovenskej republiky, sú povinné:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie Slovenska sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica
 • pri vstupe na územie Slovenska a počas svojho pobytu na Slovensku sa na požiadanie preukázať príslušníkovi Policajného zboru alebo zamestnancovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva dokladom preukazujúcim splnenie povinnosti registrácie.

Povinnosť registrácie sa nevzťahuje na tranzitujúce osoby.

Osoby vstupujúce na Slovensko leteckou dopravou povinné vyplniť aj elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/.

Plne zaočkované osoby a platnosť registrácie

Za plne očkovanú osobu sa považuje:

 1. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 2. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 3. osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Registrácia plne zaočkovanej osoby platí 6 mesiacov.

Dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby je COVID preukaz EÚ alebo iný národný certifikát, ktorý musí obsahovať nasledujúce údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, názov vakcíny, výrobca vackíny, poradie očkovania, celkový počet očkovaní danou látkou a dátum posledného očkovania. Národný certifikát musí byť opatrený pečiatkou povereného orgánu danej krajiny alebo elektronicky overiteľný a musí byť vyhotovený aj v anglickom jazyku. Osoba, ktorá nie je schopná takto sa preukázať, sa nepovažuje za plne zaočkovanú osobu. 

Povinnosť izolácie a výnimky z nej

Osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenska, musia absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení. Vaša izolácia sa skončí:

 • v prípade bezpríznakového priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa, alebo
 • obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom test je možné absolvovať najskôr v piaty deň izolácie.

Izolácia detí do dvanástich rokov a dvoch mesiacov sa pri bezpríznakovom priebehu izolácie končí ukončením izolácie osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti.

Po dobu domácej izolácie sa izolácia nariaďuje i osobám žijúcim s vami v spoločnej domácnosti.

Povinnosť izolácie sa nevzťahuje na

 1. plne zaočkované osoby,
 2. osoby uvedené v § 6 – 8 Vyhlášky

Osoby staršie ako 12 rokov a dva mesiace, ktoré na Slovensko vstupujú letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č. 1 Vyhlášky, sa musia na požiadanie príslušníka Policajného zboru preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Tranzitujúce osoby

Výnimku z povinnej registrácie a izolácie majú osoby, ktoré cez Slovensko tranzitujú, konkrétne

 1. osoby a ich rodinní príslušníci, ktorí cestujú do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi
 2. občania členských štátov EÚ a ich rodinní príslušníci, ktorí cestujú do iného členského štátu EÚ
 3. iné osoby, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené pod písm. a) a b), po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Tranzitujúce osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky dopravnými koridormi (Príloha č. 2 Vyhlášky) bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, do ôsmich hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky.

Preprava na letiská a z letísk 

Osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na/z medzinárodných letísk na území Česka, Poľska, Maďarska alebo Rakúska, ktoré sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrujú na webe naletisko.mzv.sk a na požiadanie policajta sa preukážu vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o registrácii a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou, majú výnimku z karanténnych povinností.

Cesta na zastupiteľský úrad

Výnimku z povinnej izolácie majú osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré zo Slovenska vycestuju na menej ako 12 hodín z dôvodu potreby navštíviť veľvyslanectvo/konzulát akreditovaný pre SR, ktorý sa nachýdza v ČR, Maďarsku alebo Rakúsku a sú schopné preukázať sa potvrdením o tejto skutočnosti.

[späť na obsah]

Očkovanie proti COVID-19

Od 2. augusta 2021 je možné sa dať zaočkovať aj bez registrácie vo vybraných nemocniciach (prehľad TU). Registrácia na očkovanie proti COVID-19 je otvorená pre všetky osoby od 12 rokov cez formulár TU.

Očkovať sa môžu aj osoby bez verejného zdravotného poistenia, ktoré:

 • majú poskytnutú doplnkovú ochranu,
 • sú obeťami obchodovania s ľuďmi v programe Ministerstva vnútra,
 • sú študenti medicíny v SR, ktorí vykonávajú prácu v nemocnici,
 • majú udelený prechodný, trvalý, dlhodobý alebo tolerovaný pobyt na Slovensku (je potrebné sa preukázať dokladom o pobyte),
 • študentmi vysokej školy na Slovensku v dennej forme štúdia z iného členského štátu EÚ (je potrebné sa preukázať potvrdením o návšteve školy a Euópskym preukazom zdravotého poistenia),
 • žiakmi základnej alebo strednej školy na Slovensku z iného členského štátu EÚ (je potrebné sa preukázať potvrdením o návšteve školy a Euópskym preukazom zdravotého poistenia), alebo
 • sú žiadateľmi o azyl na Slovensku.

[späť na obsah] 

Dalšie opatrenia

Prehľad iných aktuálne platných opatrení v boji proti COVID-19 je dostupný TU

[späť na obsah]

Sociálna poisťovňa

Všeobecní lekári môžu pre COVID-19 vypisovať tzv. pohybovú práceneschopnosť (PN), potvrdenia bude ošetrujúci lekár priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí. Informácie o osobitných postupoch v súvislosti s ochorením COVID-19 nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

V prípade otázok ohľadom nemocenských dávok môžete kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne na číslach 0906 171 989 alebo 02 3247 1989. Viac kontaktov nájdete na stránke Sociálnej poisťovne. Kontakty na jednotlivé pobočky nájdete TU.

[späť na obsah]

Školstvo

Digitálne materiály určené pre domáce vzdelávanie a informácie o aktuálnych opatreniach a usmerneniach v oblasti školstva nájdete na informačnom portáli Učíme na diaľku.

Bezplatná infolinka (VÚDPaP, pod MŠ SR): 0800 864 833. Linka je k dispozícii pre rodičov v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú či špeciálnopedagogickú intervenciu. Linka je dostupná v čase od 9:00 do 18:00.

[späť na obsah]

Dôležité kontakty a užitočné odkazy

Aktuálne informácie, vrátane možnosti objednania sa na vyšetrenie na COVID-19, nájdete na oficiálnom portáli Vlády SR korona.gov.sk (aj v anglickom jazyku).

Na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 odpovedajú hygienici úradov verejného zdravotníctva na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou. Vo všetkých regiónoch callcentrá poskytujú informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili či sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil. Kontakty nájdete TU. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa .

Aktuálne informácie z Facebook stránky Policajného zboru SR

Informačný portál WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) s informáciami a poradenstvom pre verejnosť (v AJ a ďalších jazykoch)

Informačný leták o COVID-19 pre cudzincov v 26 jazykoch (IOM Taliansko)

[späť na obsah]

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00    PIATOK: od 9:00 do 12:00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie v OP režime (očkovaní, po prekonani COVID). 

ďalšie služby