MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

COVID-19: opatrenia a dôležité informácie - Priebežne aktualizované!

DÔLEŽITÉ: Prijaté zmeny v zákone o pobyte cudzincov

Hranice

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

Zamestnanie

Podnikatelia

NOVÉ: Karanténne opatrenia

Ďalšie opatrenia

Sociálna poisťovňa

Školstvo

Dôležité kontakty a užitočné odkazy 

 

Hranice

Cudzinci, ktorí počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú na zozname menej rizikových krajín (Príloha č. 1 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR)), môžu vstúpiť na územie SR cez vnútorné hranice SR s Českom, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom, ako aj cez vzdušné vnútorné hranice (hraničné priechody na letiskách v SR pri letoch z krajín schengenského priestoru) pod podmienkou dodržania karanténnych opatrení (domáca izolácia, testovanie na COVID-19) v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR).

Cez vonkajšiu hranicu (hranica s Ukrajinou a hraničné priechody na letiskách pri letoch z krajín mimo schengenského priestoru) môžu na územie SR vstúpiť:

 • osoby so vzťahom k občanovi SR alebo k osobe s prechodným/trvalým pobytom na Slovensku t.j. manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa. Túto skutočnosť je možné preukázať napr. rodným listom, sobášnym listom (ak nemáte k dispozícii originál, stačí obyčajná kópia). Pokiaľ je doklad len v cudzom jazyku, je potrebné zabezpečiť vyhotovenie jeho prekladu (stačí neoficiálny preklad),
 • osoby s platným pobytom na území SR, ktoré sa preukážu platným povolením na pobyt, pobytovým preukazom, potvrdením o registrácii pobytu alebo sú držiteľmi národného víza vydaného zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, vstup štátnych príslušníkov tretích krajín za účelom návštevy materskej alebo štúdia na základnej, strednej alebo vysokej školy na území SR a preukázaním sa potvrdenia o tejto skutočnosti sa považuje za platný pobyt podľa tohto bodu,
 • osoby s pobytom v Austrálii, Číne, Japonsku, Kórejskej rep., na Novom Zélande, v Singapure alebo na Taiwane
 • osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v prihraničných oblastiach Ukrajiny do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR, ktorí majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce na území SR vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce v jednotnom formáte,
 • osoby, patriace do určitých kategórií uvedených v platnej vyhláške ÚVZ SR (napr. tranzit, starostlivosť o blízke osoby a pod.)
 • štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa preukážu výnimkou udelenou ÚVZ SR. Tieto osoby sú povinné preukázať sa výsledkom negatívneho testu na COVID-19 nie starším ako 72 hod. ak ÚVZ SR neudelil výnimku aj na preukázanie tohto výsledku negatívneho testu.

Všetky osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú na zozname menej rizikových krajín sú povinné sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať na webe korona.gov.sk/ehranica. Tieto osoby sú povinné byť počas svojho pobytu na Slovensku schopné sa preukázať potvrdením o registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky. 

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

Viac informácií je zverejnených na stránke Ministerstva zahraničných veci SR. Ministerstvo informuje aj o obmedzeniach na hraniciach ďalších krajín.

[späť na obsah]

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

Cudzinecká polícia obnovila prijímanie klientov od 9. novembra 2020. Žiadosti o udelenie/obnovenie/registráciu pobytu sa prijímajú len na základe online rezervácie termínu. Ostatné životné situácie, ktoré klient potrebuje riešiť, budú vybavované bez potreby online rezervácie. Cudzinecká polícia žiada klientov, aby pri návšteve pracoviska mali pri sebe tlačivo žiadosti, ktoré si vytlačia po rezervácii termínu, nakoľko sa tým zrýchli proces vybavenia objednaných klientov na stránkovom pracovisku.

DÔLEŽITÉ: Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Viac o prijatých zmenách sa dozviete TU.

Aktuálne úradné hodiny oddelení cudzineckej polície sú: Po 7:30-15:00, Str 7:30-17:30, Pia 7:30-12:00 (v Bratislave do 14:00). Na bratislavskom oddelení cudzineckej polície sú stránkové hodiny aj v utorok a štvrtok v čase od 8:00 do 14:00

Pri vstupe do budov jednotlivých oddelení treba dodržiavať ochranu tváre, mať rúško a podrobiť sa kontrole zo strany pracovníkov polície.

[späť na obsah]

Zamestnanie

Od 21. 5. 2020 je účinná novela zákona o službách zamestnanosti. Podľa tejto novely sa predĺžuje platnosť potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolení na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo do jedného mesiaca odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Platnosť potvrdení/povolení bude predĺžená do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo Usmernenie k zamestnaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým uplynula platnosť prechodného pobytu na účel zamestnania v čase krízovej situácie

[späť na obsah]

Podnikatelia

SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti. Výška príspevku sa pohybuje v rozmedzí 270 – 810 EUR. 

Vybrané skupiny SZČO, ktoré od 1. 10. 2020 nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Paušálny príspevok sa poskytuje vo výške 315 EUR.

Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, môžu požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca. Výška príspevku je 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac však 1 100 EUR. 

Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca. Príspevok môže byť poskytnutý buď vo forme náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1 100 EUR alebo ako paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (270 – 810 EUR). Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku. 

Podrobné informácie o podmienkach získania príspevkov, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke www.pomahameludom.sk. V prípade otázok ohľadom príspevkov môžete kontaktovať infolinku +421 2 2211 5656 v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.

Národné podnikateľské centrum pripravilo: 

Klientske centrá NPC odpovedajú na otázky podnikateľov v pracovných dňoch od 9:00 do 17:30. Kontaktné údaje nájdete na stránke NPC. 

[späť na obsah]

NOVÉ: Karanténne opatrenia

Ak ste v posledných 14 dňoch pred príchodom na Slovensko navštívili len krajinu/y, ktoré sú uvedené vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SRnemusíte absolvovať domácu izoláciu, ani test na COVID-19.

1. Ak ste v posledných 14 dňoch pred príchodom na Slovensko navštívili niektorý členský štát Európskej únie neuvedený vo Vyhláške alebo Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Veľkú Britániu či Švajčiarsko, musíte po prekročení hraníc SR absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Vaša izolácia sa skončí:

 • získaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19
 • v prípade bezpríznakového priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa
 • v prípade bezpríznakového priebehu izolácie detí do siedmich rokov ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Povinnosť izolácie sa na vás nevzťahuje, ak:

 • sa pri vstupe na Slovensko preukážete negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín
 • spĺňate súčasne všetky nasledujúce podmienky: máte na Slovensku pobyt, ste občanom EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Veľkej Británie alebo Švajčiarska, v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie SR ste prekonali ochorenie COVID-19 a ste schopný sa pri vstupe na územie SR preukázať potvrdením podľa prílohy č. 3 Vyhlášky.

2. Ak ste v posledných 14 dňoch pred príchodom na Slovensko navštívili krajinu, ktorá nie je členským štátom  a nie je uvedená vo Vyhláške (s výnimkou Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Veľkej Británie a Švajčiarska), musíte po prekročení hraníc SR absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Vaša izolácia sa skončí:

 • získaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19
 • v prípade bezpríznakového priebehu izolácie detí do siedmich rokov ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti

Po dobu domácej izolácie sa izolácia nariaďuje i osobám žijúcim s vami v spoločnej domácnosti. 

V súvislosti s izoláciou máte tieto povinnosti:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR sa registrovať na webe korona.gov.sk/ehranica
 • počas svojho pobytu na Slovensku byť schopný sa preukázať potvrdením o registrácii príslušníkom Policajného zboru SR
 • podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí
 • svoje umiestnenie v izolácii oznámiť telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi resp. pediatrovi. Ak nemáte na Slovensku uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, musíte umiestnenie do izolácie oznámiť miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.   

Výnimky z povinnosti izolácie sú upravené vo Vyhláške ÚVZ.

[späť na obsah]

Dalšie opatrenia

Prehľad iných aktuálne platných opatrení v boji proti COVID-19 je dostupný TU

[späť na obsah]

Sociálna poisťovňa

Všeobecní lekári môžu pre COVID-19 vypisovať tzv. pohybovú práceneschopnosť (PN), potvrdenia bude ošetrujúci lekár priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí.  

Osobitné postupy v súvislosti s ochorením COVID-19: KLIKNITE SEM

Ako požiadať o dávky bez návštevy pobočky poisťovne: KLIKNITE SEM

[späť na obsah]

Školstvo

Digitálne materiály určené pre domáce vzdelávanie a informácie o aktuálnych opatreniach a usmerneniach v oblasti školstva nájdete na informačnom portáli Učíme na diaľku.

Bezplatná infolinka (VÚDPaP, pod MŠ SR): 0800 864 833. Linka je k dispozícii pre rodičov v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú či špeciálnopedagogickú intervenciu. Linka je dostupná v čase od 9:00 do 18:00.

[späť na obsah]

Dôležité kontakty a užitočné odkazy

Aktuálne informácie, vrátane možnosti objednania sa na vyšetrenie na COVID-19, nájdete na oficiálnom portáli Vlády SR korona.gov.sk (aj v anglickom jazyku).

Na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 odpovedajú hygienici úradov verejného zdravotníctva na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou. Vo všetkých regiónoch callcentrá poskytujú informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili či sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil. Kontakty nájdete TU. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa .

Aktuálne informácie z Facebook stránky Policajného zboru SR

Informačný portál WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) s informáciami a poradenstvom pre verejnosť (v AJ a ďalších jazykoch)

Informačný leták o COVID-19 pre cudzincov v 26 jazykoch (IOM Taliansko)

[späť na obsah]

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON, UT, ŠTV, PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračného informačné centrum IOM poskytuje až do odvolania osobné konzultácie  len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

ďalšie služby