MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

COVID-19: opatrenia a dôležité informácie - Priebežne aktualizované!

DÔLEŽITÉ: Prijaté zmeny v zákone o pobyte cudzincov

Hranice

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

Zamestnanie

Podnikatelia

Karanténne opatrenia

Uvoľňovanie opatrení

Sociálna poisťovňa

Školstvo

Dôležité kontakty a užitočné odkazy

 

Hranice

Ak na Slovensko prichádzate z krajiny, ktorú odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie sa menej rizikovú (zoznam takýchto krajín nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí), nemusíte absolvovať domácu izoláciu, ani test na COVID-19.

Ak ste v posledných 14 dňoch pred príchodom na Slovensko navštívili krajinu, ktorú odborné konzílium nepovažuje za menej rizikovú (krajina sa nenachádza na zozname MZV SR), musíte po prekročení hraníc SR absolvovať domácu izoláciu do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 ste povinný sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie sa izolácia nariaďuje i osobám žijúcim s vami v spoločnej domácnosti.

Cez vonkajšiu hranicu môžu na územie SR vstúpiť:

  • osoby so vzťahom k občanovi SR alebo k osobe s prechodným/trvalým pobytom na Slovensku t.j. manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa. Túto skutočnosť je možné preukázať napr. rodným listom, sobášnym listom (ak nemáte k dispozícii originál, stačí obyčajná kópia). Pokiaľ je doklad len v cudzom jazyku, je potrebné zabezpečiť vyhotovenie jeho prekladu (stačí neoficiálny preklad),
  • osoby s platným pobytom na území SR, ktoré sa preukážu platným povolením na pobyt, pobytovým preukazom, potvrdením o registrácii pobytu alebo sú držiteľmi národného víza vydaného zastupiteľským úradom Slovenskej republiky,
  • osoby s pobytom v Austrálii, na Cypre, v Číne, Chorvátsku, Írsku, Japonsku, Kórejskej rep., na Novom Zélande alebo vo Veľkej Británii
  • osoby, na ktoré sa vzťahujú výnimky z karanténnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR
  • občania štátov EÚ/EHP tranzitujúci cez SR, pričom tranzit musí byť geograficky opodstatnený.

Ministerstvo zahraničia SR informuje aj o obmedzeniach na hraniciach ďalších krajín.

[späť na obsah]

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

DÔLEŽITÉ: Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Viac o prijatých zmenách sa dozviete TU.

Aktuálne úradné hodiny oddelení cudzineckej polície sú: Po 7:30-15:00, Str 7:30-17:30, Pia 7:30-12:00 (v Bratislave do 14:00). Objednávací systém je znovu spustený od nedele 10. mája 2020. Prioritne budú vybavovaní klienti na základe online rezervácií. 

Od 1. 6. 2020 oddelenia cudzineckej polície vybavujú všetky typy žiadostí.

Pri vstupe do budov jednotlivých oddelení treba dodržiavať ochranu tváre, mať rúško a podrobiť sa kontrole zo strany pracovníkov polície.

[späť na obsah]

Zamestnanie

Od 21. 5. 2020 je účinná novela zákona o službách zamestnanosti. Podľa tejto novely sa predĺžuje platnosť potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolení na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo do jedného mesiaca odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Platnosť potvrdení/povolení bude predĺžená do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo Usmernenie k zamestnaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým uplynula platnosť prechodného pobytu na účel zamestnania v čase krízovej situácie

[späť na obsah]

Podnikatelia

SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci), môžu požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti. Výška príspevku sa pohybuje v rozmedzí 90 – 270 EUR za marec a v rozmedzí 180 – 540 EUR za apríl. 

SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré od 13. 3. 2020 nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Paušálny príspevok sa poskytuje vo výške 105 EUR za marec 2020 a vo výške 210 EUR za mesiace apríl a máj 2020.

Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, môžu požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca. Výška príspevku je 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však 1 100 EUR. 

Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca. Príspevok môže byť poskytnutý buď vo forme náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880 EUR alebo ako paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (90 – 270 EUR v marci, resp. 180 – 540 EUR v apríli). Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku. 

Podrobné informácie o podmienkach získania príspevkov, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke www.pomahameludom.sk. V prípade otázok ohľadom príspevkov môžete kontaktovať infolinku +421 2 2211 5656 v pracovných dňoch od 8:00 do 20:00.

Národné podnikateľské centrum pripravilo: 

Klientske centrá NPC odpovedajú na otázky podnikateľov v pracovných dňoch od 9:00 do 17:30. Kontaktné údaje nájdete na stránke NPC. 

[späť na obsah]

Karanténne opatrenia

Ak prídete na Slovensko z krajiny, ktorú odborné konzílium nepovažuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie sa menej rizikovú, musíte absolvovať domácu izoláciu do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 sa musíte podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie sa izolácia nariaďuje i osobám žijúcim s vami v spoločnej domácnosti.

[späť na obsah]

Uvoľňovanie opatrení

Podrobnosti o aktuálnom uvoľňovaní opatrení sa dočítate TU.

Veľký prehľad naďalej platných opatrení v boji proti COVID-19 je dostupný TU

[späť na obsah]

Sociálna poisťovňa

Všeobecní lekári môžu pre COVID-19 vypisovať tzv. pohybovú práceneschopnosť (PN), potvrdenia bude ošetrujúci lekár priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí.  

Osobitné postupy v súvislosti s ochorením COVID-19: KLIKNITE SEM

Ako požiadať o dávky bez návštevy pobočky poisťovne: KLIKNITE SEM

[späť na obsah]

Školstvo

Digitálne materiály určené pre domáce vzdelávanie a informácie o aktuálnych opatreniach a usmerneniach v oblasti školstva nájdete na informačnom portáli Učíme na diaľku.

Bezplatná infolinka (VÚDPaP, pod MŠ SR): 0800 864 833. Linka je k dispozícii pre rodičov v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú či špeciálnopedagogickú intervenciu. Linka je dostupná v čase od 9:00 do 18:00.

[späť na obsah]

Dôležité kontakty a užitočné odkazy

Aktuálne informácie, vrátane možnosti objednania sa na vyšetrenie na COVID-19, nájdete na oficiálnom portáli Vlády SR korona.gov.sk (aj v anglickom jazyku).

Na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 odpovedajú hygienici úradov verejného zdravotníctva na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou. Vo všetkých regiónoch callcentrá poskytujú informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili či sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil. Kontakty nájdete TU. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa .

Aktuálne informácie z Facebook stránky Policajného zboru SR

Informačný portál WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) s informáciami a poradenstvom pre verejnosť (v AJ a ďalších jazykoch)

Informačný leták o COVID-19 pre cudzincov v 26 jazykoch (IOM Taliansko)

[späť na obsah]

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON, UT, ŠTV, PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračného informačné centrum IOM poskytuje až do odvolania osobné konzultácie  len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

ďalšie služby