MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo EÚ

COVID-19: opatrenia a dôležité informácie - Priebežne aktualizované!

DÔLEŽITÉ: Mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2020 stále trvá.

Od 1. októbra 2020 bol znovu vyhlásený núdzový stav. Ten bol od 30. decembra 2020 predĺžený o 40 dní, od 8. februára 2021 o ďalších 40 dní a od 20. marca o ďalších 40 dní.

DÔLEŽITÉ: Prijaté zmeny v zákone o pobyte cudzincov

NOVÉ: Zákaz vychádzania

Hranice

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

Zamestnanie

Podnikatelia

NOVÉ: Karanténne opatrenia

NOVÉ: Očkovanie proti COVID-19

Ďalšie opatrenia

Sociálna poisťovňa

Školstvo

Dôležité kontakty a užitočné odkazy 

 

NOVÉ: Zákaz vychádzania 

Od 20. marca 2021 pokračuje na celom Slovensku v čase od 5.00 hod do 1.00 hod nasledujúceho dňa zákaz vychádzania. 

Na vykonávanie určitých aktivít je potrebné byť schopný sa preukázať niektorým z nasledujúcich dokladov (ak nie je uvedené inak):

 • negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo
 • negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo
 • potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako tri mesiace, alebo
 • potvrdenie o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, pričom od očkovania muselo uplynúť aspoň 14 dní.

Žiadnym z predchádzajúcich dokladov sa nemusí preukázať osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňujú vykonanie testu na COVID-19.

Informáciu o tom, v akom stupni varovania je zaradený váš okres, nájdete v COVID automate.

Výnimky zo zákazu vychádzania, na ktoré nepotrebujete negatívny výsledok testu alebo iný doklad:    

 • obstaranie nevyhnutných životných potrieb v čase od 5.00 do 20.00 (najmä nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmív a potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) - v najbližšej predajni/prevádzke od miesta bydliska
 • návšteva zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
 • cesta na preventívnu prehliadku v čase od 5.00 do 20.00, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
 • vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu v čase od 5.00 do 20.00
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst v čase od 5.00 do 20.00
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu v okresoch zaradených do I. alebo II. stupňa ostražitosti, alebo do I., II. alebo III. stupňa varovania (v Bratislave v rámci Bratislavského samosprávneho kraja a Košiciach v rámci mesta a okresu Košice okoliev čase od 5.00 do 20.00
 • venčenie psa alebo mačky do 1000 m od bydliska, starostlivosť o hospodárske zvieratá, poskytnutie veterinárnej starostlivosti
 • cesta dieťaťa do/z jasieľ v čase od 5.00 do 20.00
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom v čase od 5.00 do 20.00
 • cesta realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom v čase od 5.00 do 20.00
 • zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 m od bydliska v čase od 5.00 do 20.00 (samostatne alebo s členmi domácnosti)
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti 1000 m od bydliska v čase od 5.00 do 20.00
 • cesta na účel individuálnej duchovnej starostlivosti.

Výnimky zo zákazu vychádzania, na ktoré potrebujete negatívny výsledok testu alebo iný doklad:

 • cesta do/zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia v čase od 5.00 do 20.00 – je potrebné preukázať sa aj potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce
 • cesta do/zo zamestnania, na výkon podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti, ak vzhľadom na povahu práce nie je možné prácu vykonávať z domácnosti - zamestnanec sa musí preukázať potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce:
  • v okresoch zaradených do III. a IV. stupňa varovania nesmie byť negatívny výsledok starší ako 7 dní
  • v okresoch zaradených do II. stupňa varovania nesmie byť negatívny výsledok starší ako 14 dní
  • v okresoch zaradených do I. stupňa varovania nesmie byť negatívny výsledok starší ako 21 dní
 • kúpa novín alebo tlačovín, návšteva čistiarne odevov, očnej optiky, banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov a motorových vozidiel, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, záhradkárstva, opravovne obuvi a servisu telekomunikačnej techniky v čase od 5.00 do 20.00
 • cesta na poštu alebo na výdajné miesto zásielkovní a internetových či iných obchodov v čase od 5.00 do 20.00
 • cesta na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR v čase od 5.00 do 20.00
 • vycestovanie/pricestovanie do/zo zahraničia, okrem cesty na rekreáciu v zahraničí (cesta na rekreáciu je zakázaná aj v čase od 01.00 hod. do 05.00 hod.)
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu v okresoch zaradených do IV. stupňa varovania v čase od 5.00 do 20.00
 • cesta dieťaťa do/zo škôlky, cesta žiaka prvého stupňa základnej školy a žiaka špeciálnej školy do/z školy v čase od 5.00 do 20.00 - negatívnym výsledkom sa preukazuje zákonný zástupca
 • cesta žiaka druhého stupňa základnej školy a vyššie do/zo školy v čase od 5.00 do 20.00 - negatívnym výsledkom sa preukazuje dieťa aj zákonný zástupca
 • sprevádzanie dieťaťa do/z jasieľ, škôlky alebo školy v čase od 5.00 do 20.00
 • cesta do/zo školy, resp. výučbového zariadenia: študenti 4. - 6. ročníka doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia, 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť 
 • cesta na orgán verejnej moci s cieľom vykonať úkon, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo elektronicky v čase od 5.00 do 20.00
 • cesta na pracovný pohovor, výberové konanie a uzavretie pracovnej zmluvy v čase od 5.00 do 20.00.

[späť na obsah]

Hranice

Cudzinci, ktorí legálne vstúpili do schengenského priestoru, môžu vstúpiť na územie SR cez vnútorné hranice SR s Českom, Maďarskom, Poľskom a Rakúskom, ako aj cez vzdušné vnútorné hranice (hraničné priechody na letiskách v SR pri letoch z krajín schengenského priestoru) pod podmienkou dodržania karanténnych opatrení (domáca izolácia, testovanie na COVID-19) v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR).

Cez vonkajšiu hranicu (hranica s Ukrajinou a hraničné priechody na letiskách pri letoch z krajín mimo schengenského priestoru) môžu na územie SR vstúpiť:

 • osoby so vzťahom k občanovi SR alebo k osobe s prechodným/trvalým pobytom na Slovensku t.j. manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa. Túto skutočnosť je možné preukázať napr. rodným listom, sobášnym listom (ak nemáte k dispozícii originál, stačí obyčajná kópia). Pokiaľ je doklad len v cudzom jazyku, je potrebné zabezpečiť vyhotovenie jeho prekladu (stačí neoficiálny preklad),
 • osoby s platným pobytom na území SR, ktoré sa preukážu platným povolením na pobyt, pobytovým preukazom, potvrdením o registrácii pobytu alebo sú držiteľmi národného víza vydaného zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, vstup štátnych príslušníkov tretích krajín za účelom návštevy materskej alebo štúdia na základnej, strednej alebo vysokej školy na území SR a preukázaním sa potvrdenia o tejto skutočnosti sa považuje za platný pobyt podľa tohto bodu,
 • osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre výnimku uvedenú v § 4, § 5, § 6 ods. 1 písm. a) až c) a § 8 platnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (napr. tranzit, starostlivosť o blízke osoby a pod.)
 • štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa preukážu výnimkou udelenou ÚVZ SR. Tieto osoby sú povinné preukázať sa výsledkom negatívneho testu na COVID-19 nie starším ako 72 hod. ak ÚVZ SR neudelil výnimku aj na preukázanie tohto výsledku negatívneho testu,
 • občania EÚ.

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

Viac informácií je zverejnených na stránke Ministerstva zahraničných veci SR. Ministerstvo informuje aj o obmedzeniach na hraniciach ďalších krajín.

[späť na obsah]

Cudzinecká polícia / pobyt na Slovensku

Ministerstvo vnútra oznámilo, že cudzinecká polícia začne znovu prijímať klientov od 15. februára 2021. Vybavovať bude len objednaných klientov. Klienti, ktorí sa už v systéme zaregistrovali a majú termín od 15. 2., sa nemusia znovu preobjednať. Klienti, ktorí mali pridelený termín v období, keď boli oddelenia cudzineckej polície zavreté, sa musia objednať znova cez elektronický objednávací systém na najbližší voľný termín. 

Aktuálne úradné hodiny oddelení cudzineckej polície sú: Po 7:45-15:00, Str 7:45-17:00, Pia 7:45-12:00 (v Bratislave do 14:00). 

DÔLEŽITÉ: Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Viac o prijatých zmenách sa dozviete TU.

[späť na obsah]

Zamestnanie

Od 21. 5. 2020 je účinná novela zákona o službách zamestnanosti. Podľa tejto novely sa predĺžuje platnosť potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdení o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolení na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo do jedného mesiaca odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Platnosť potvrdení/povolení bude predĺžená do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo Usmernenie k zamestnaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým uplynula platnosť prechodného pobytu na účel zamestnania v čase krízovej situácie

[späť na obsah]

Podnikatelia

SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti. Výška príspevku sa pohybuje v rozmedzí 270 – 810 EUR. 

Vybrané skupiny SZČO, ktoré od 1. 10. 2020 nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Paušálny príspevok sa poskytuje vo výške 315 EUR.

Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, môžu požiadať o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca. Výška príspevku je 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac však 1 100 EUR. 

Zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca. Príspevok môže byť poskytnutý buď vo forme náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac vo výške 1 100 EUR alebo ako paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (270 – 810 EUR). Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku. 

Podrobné informácie o podmienkach získania príspevkov, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke www.pomahameludom.sk. 

KONTAKT: V prípade otázok ohľadom príspevkov môžete kontaktovať Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (telefonické čísla a e-mailový kontakt nájdete TU) v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00.

Národné podnikateľské centrum pripravilo: 

Klientske centrá NPC odpovedajú na otázky podnikateľov v pracovných dňoch od 9:00 do 17:30. Kontaktné údaje nájdete na stránke NPC. 

[späť na obsah]

NOVÉ: Karanténne opatrenia

Všeobecné povinnosti

1. Ak ste v posledných 14 dňoch pred príchodom na Slovensko navštívili niektorý členský štát Európskej únie alebo Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko či Veľkú Britániu, musíte po prekročení hraníc SR absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Vaša izolácia sa skončí:

 • získaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19
 • v prípade bezpríznakového priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa
 • v prípade bezpríznakového priebehu izolácie detí do desiatich rokov ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

2. Ak ste v posledných 14 dňoch pred príchodom na Slovensko navštívili krajinu, ktorá nie je členským štátom  (s výnimkou Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska a Veľkej Británie), musíte po prekročení hraníc SR absolvovať izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Vaša izolácia sa skončí:

 • získaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19
 • v prípade bezpríznakového priebehu izolácie detí do desiatich rokov ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti

Po dobu domácej izolácie sa izolácia nariaďuje i osobám žijúcim s vami v spoločnej domácnosti. 

V súvislosti s izoláciou máte tieto povinnosti:

 • najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR sa registrovať na webe korona.gov.sk/ehranica
 • počas svojho pobytu na Slovensku byť schopný sa preukázať potvrdením o registrácii príslušníkom Policajného zboru SR
 • podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v ôsmy deň izolácie v domácom prostredí
 • ak vstupujete na Slovensko leteckou dopravou, vyplniť elektronický formulár zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/
 • svoje umiestnenie v izolácii oznámiť telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi resp. pediatrovi. Ak nemáte na Slovensku uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, musíte umiestnenie do izolácie oznámiť miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.   

Preprava na letiská a z letísk 

Osoby zabezpečujúce prepravu iných osôb na/z medzinárodných letísk na území Česka, Poľska, Maďarska alebo Rakúska, ktoré sa najneskôr pred prechodom štátnej hranice zo Slovenskej republiky zaregistrujú na webe naletisko.mzv.sk a na požiadanie policajta sa preukážu vytlačeným alebo elektronickým potvrdením o registrácii a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou, majú výnimku z karanténnych povinností.

Informácie o výnimkách z povinnosti izolácie sú upravené vo Vyhláške ÚVZ.

[späť na obsah]

NOVÉ: Očkovanie proti COVID-19

Registrácia na očkovanie proti COVID-19 je otvorená pre:

 • špecifické skupiny (zdravotnícki pracovníci, študenti zdravotníckych odborov, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, zamestnanci obslužnej organizácie, ktorá vykonáva svoju činnosť v nemocnici, zamestnanci zariadení sociálnych služieb (napríklad domova sociálnych služieb), terénni sociálni pracovníci, zamestnanci nemocnice, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom, zamestnanci záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom, zamestnanci mobilného odberného miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou, osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb)
 • osoby staršie ako 60 rokov (očkované vakcínami Pfizer/BionNTech alebo Moderna)
 • osoby vo veku 50 - 59 rokov (očkované vakcínou AstraZeneca).

Ak patríte do niektorej z týchto skupín a ste verejné zdravotne poistený na Slovensku, môžete sa registrovať cez formulár TU.

[späť na obsah] 

Dalšie opatrenia

Prehľad iných aktuálne platných opatrení v boji proti COVID-19 je dostupný TU

[späť na obsah]

Sociálna poisťovňa

Všeobecní lekári môžu pre COVID-19 vypisovať tzv. pohybovú práceneschopnosť (PN), potvrdenia bude ošetrujúci lekár priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí. Informácie o osobitných postupoch v súvislosti s ochorením COVID-19 nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

V prípade otázok ohľadom nemocenských dávok môžete kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne na číslach 0906 171 989 alebo 02 3247 1989. Viac kontaktov nájdete na stránke Sociálnej poisťovne. Kontakty na jednotlivé pobočky nájdete TU.

[späť na obsah]

Školstvo

Digitálne materiály určené pre domáce vzdelávanie a informácie o aktuálnych opatreniach a usmerneniach v oblasti školstva nájdete na informačnom portáli Učíme na diaľku.

Bezplatná infolinka (VÚDPaP, pod MŠ SR): 0800 864 833. Linka je k dispozícii pre rodičov v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú či špeciálnopedagogickú intervenciu. Linka je dostupná v čase od 9:00 do 18:00.

[späť na obsah]

Dôležité kontakty a užitočné odkazy

Aktuálne informácie, vrátane možnosti objednania sa na vyšetrenie na COVID-19, nájdete na oficiálnom portáli Vlády SR korona.gov.sk (aj v anglickom jazyku).

Na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 odpovedajú hygienici úradov verejného zdravotníctva na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou. Vo všetkých regiónoch callcentrá poskytujú informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili či sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil. Kontakty nájdete TU. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa .

Aktuálne informácie z Facebook stránky Policajného zboru SR

Informačný portál WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) s informáciami a poradenstvom pre verejnosť (v AJ a ďalších jazykoch)

Informačný leták o COVID-19 pre cudzincov v 26 jazykoch (IOM Taliansko)

[späť na obsah]

Kontaktujte nás

0850 211 478                               PON, UT, ŠTV, PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: micconsultant                   (voice calls only)
  Telegram/Signal:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

 

ďalšie služby