MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Zmeny v pobyte a zamestnávaní cudzincov na Slovensku od 15. júla 2024  

 

Od 15. júla 2024 nastávajú v slovenských imigračných pravidlách viaceré zmeny. Hoci mnohé sa dotknú len vybraných skupín, niektoré ovplyvnia väčšinu cudzincov žijúcich alebo plánujúcich príchod na Slovensko.

Prečítajte si o najdôležitejších novinkách a pripravte sa na ne. V prípade, že vám čokoľvek nebude jasné, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

 

Obsah článku

Modrá karta EÚ

Jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie (prechodný pobyt na účel zamestnania)

Dočasné útočisko

Prechodný pobyt na účel štúdia

Prechodný pobyt na účel podnikania

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny

Všeobecné pravidlá o pobytoch 

Národné víza

Upozornenie – budúcoročná zmena

 

Modrá karta EÚ

Hlavným motívom aktuálnej zmeny je úprava podmienok na získanie Modrej karty EÚ, teda prechodného pobytu na účel vysokokvalifikovaného zamestnania. Znižuje sa výška vyžadovanej mzdy na 1,2-násobok priemernej mzdy v slovenskom hospodárstve, resp. pre osoby, ktoré absolvovali vysokoškolské štúdium v posledných troch rokoch, na úroveň priemernej mzdy a skracuje sa minimálna vyžadovaná dĺžka pracovnej zmluvy na šesť mesiacov. Riadiaci pracovníci a špecialisti v oblasti informačných a komunikačných technológií budú môcť vysokoškolské vzdelanie nahradiť dokladom o získaní vyšších odborných zručností a zamestnanci v regulovaných povolaniach budú musieť predložiť doklad o uznaní kvalifikácie.

Mení sa aj proces získania Modrej karty. Po nahlásení voľného pracovného miesta bude zamestnávateľ na úrade práce žiadať o potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, pričom úrad o jeho žiadosti rozhodne do 15 pracovných dní. Následne bude mať potenciálny zamestnanec 90 dní na podanie žiadosti o udelenie pobytu a v prípade, že ju podá úplnú, bude môcť hneď začať pracovať.

Novinkou je aj možnosť držiteľov Modrej karty podnikať či byť nezamestnaní po dobu šiestich mesiacov, ak mali Modrú kartu udelenú dlhšie ako dva roky.

[späť na obsah]


Jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie (prechodný pobyt na účel zamestnania)

Zmeny v procese získavania pobytu nastávajú aj pri prechodnom pobyte na účel zamestnania. Aj v tomto prípade bude o potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta žiadať zamestnávateľ, a to štandardne po uplynutí 20 pracovných dní po nahlásení voľného pracovného miesta. Úrad práce znovu rozhodne do 15 pracovných dní, kandidát bude mať 90 dní na podanie žiadosti o udelenie pobytu a bude môcť začať pracovať ihneď, ak ju podá úplnú. O žiadostiach bude cudzinecká polícia rozhodovať do 60 dní.

Držiteľom prechodného pobytu na účel zamestnania sa na 12 mesiacov znemožní zmena účelu pobytu na podnikanie.

[späť na obsah]

 

Dočasné útočisko

Všetci držitelia dočasného útočia budú môcť požiadať o udelenie prechodného alebo trvalého pobytu na cudzineckej polícii. Taktiež sa im umožní podnikať.

O žiadostiach o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania odídencov, ktorí už na rovnakej pozícii pracujú aspoň šesť mesiacov, sa bude rozhodovať bez posudzovania situácie na trhu práce.

[späť na obsah]

 

Prechodný pobyt na účel štúdia

Držitelia prechodného pobytu na účel štúdia nebudú môcť na cudzineckej polícii požiadať o zmenu účelu pobytu, ak úspešne neukončia svoje štúdium.

[späť na obsah]

 

Prechodný pobyt na účel podnikania

Štatutári obchodných spoločností, ktoré nedosiahnu požadovaný zisk a platnosť ich pobytu vyprší alebo ktorí oznámia jeho ukončenie, nebudú môcť požiadať o udelenie nového prechodného pobytu po dobu 12 mesiacov

Žiadatelia o obnovenie prechodného pobytu budú mať 20 dní na uhradenie dlhov na daniach, clách a odvodoch na zdravotné a sociálne poistenie.

[späť na obsah]

 

Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny

O žiadostiach rodinných príslušníkov občanov OECD pracujúcich pre zahraničných investorov, pracovníkov významných zahraničných investorov, centrá podnikových služieb či technologických centier sa bude rozhodovať do 30 dní.

Do 30 dní sa bude rozhodovať aj o žiadostiach rodinných príslušníkov žiadateľov o Modré karty, ak žiadateľ o Modrú kartu a jeho rodinný príslušník podajú svoje žiadosti súčasne.

[späť na obsah]

 

Všeobecné pravidlá o pobytoch 

Na oddelení cudzineckej polície budú môcť žiadosti o pobyt podať aj držitelia schengenského víza na sezónne zamestnanie a osoby, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko. V prípade podania úplnej žiadosti o pobyt sa budú žiadatelia môcť na Slovensku zdržiavať až do rozhodnutia o nej. Namiesto potvrdenia o zostatku na účte sa budú ako doklady o finančnom zabezpečení pobytu predkladať výpisy z účtu za posledné tri mesiace a čestné vyhlásenia budú môcť byť podpísané priamo na cudzineckej polícii bez potreby úradného overenia.

Všetky osoby s udeleným pobytom budú mať povinnosť ohlasovať cudzineckej polícii zdržiavanie sa mimo Slovenska dlhšie ako 180 dní nepretržite.

V prípade podania neúplnej žiadosti o obnovenie prechodného pobytu budú mať žiadatelia 30 dní na ich doplnenie. Túto lehotu bude môcť polícia predĺžiť o 15 dní. Ak žiadosť nebude doplnená, konanie bude zastavené bez možnosti odvolania.

Osobám, ktorých žiadosti o obnovenie prechodného pobytu budú zamietnuté sa nebude ďalej automaticky predlžovať platnosť pobytu v súvislosti s mimoriadnou situáciou.

Za vydanie dokladu  o pobyte a jeho doručenie sa bude vyberať spoločný poplatok vo výške 10 € (v prípade vydania do 30 dní), resp. 39  € (v prípade vydania do dvoch pracovných dní).

[späť na obsah]

 

Národné víza

Žiadosti o národné víza bude možné podávať len na inštitúciách príslušných podľa miesta pobytu žiadateľa. Okrem zastupiteľských úradov SR sa otvára možnosť podávania žiadostí aj u externých poskytovateľov služieb.

Víza na podanie žiadosti o pobyt na Slovensku budú obsahovať informáciu o type pobytu, o ktorý chce cudzinec požiadať a v prípade pobytu na účel zamestnania aj informáciu o zamestnávateľovi.

Nebude možné získať národné víza na podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania.

[späť na obsah]

 

Upozornenie – budúcoročná zmena
Novela zákona zavádza aj povinnosť preukázať pri žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu znalosť slovenčiny na úrovni A2. Toto pravidlo však nezačína tento rok, ale až od 15. júla 2025.

[späť na obsah]

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby