Doklady k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR

Žiadosť o udelenie občianstva je potrebné vypísať, podpísať a doložiť nižšie uvedené prílohy.
 

Prílohy k žiadosti

Žiadateľ priloží k svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR tieto dokumenty:
K žiadosti je potrebné priložiť aj ďalšie relevantné doklady, ak údaje v nich obsiahnuté si úrad nemôže sám získať z informačných systémov. Tie doklady, ktoré sa žiadateľa netýkajú, musí nahradiť čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia:

Všetky doklady vystavené v zahraničí musia byť náležite overené na použitie v zahraničí (superlegalizácia alebo apostila), ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, a preložené do slovenčiny úradným prekladateľom.

V prípade, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky potrebuje počas konania od žiadateľa ďalšie doklady, vyzve ho na ich doplnenie. Ministerstvo môže žiadateľa pozvať na rozhovor, najmä za účelom vysvetlenia niektorej skutočnosti, týkajúcej sa jeho osoby.

Správne poplatky

V súvislosti s udelením štátneho občianstva sa vyberajú správne poplatky v tejto výške:

Oslobodenie od poplatku: Od poplatkov sú oslobodení cudzinci, ktorým bol udelený azyl, ukrajinskí presídlenci z oblasti Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1. januári 1993.

Poplatok sa vyberie až pri prevzatí listiny o udelení štátneho občianstva.