Doklady k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR

Oficiálny formulár žiadosti nie je k dispozícií a je potrebné ju napísať tak, aby obsahovala všetky podstatné náležitosti a prílohy, vysvetlené v tomto článku.
Žiadosť musí obsahovať:
 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (ak má pridelené), dátum a miesto narodenia
 2. adresu trvalého pobytu žiadateľa
 3. dôvody žiadosti o udelenie občianstva SR
 4. dátum a podpis žiadateľa

Prílohy k žiadosti

Žiadateľ priloží k svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR tieto dokumenty:
Ďalej treba k žiadosti priložiť tieto ďalšie doklady, ak sú relevantné:

Všetky doklady vystavené v zahraničí musia byť preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom a náležite overené pripojením superlegalizačnej alebo apostilačnej doložky (ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak).

V prípade, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky potrebuje počas konania od žiadateľa ďalšie doklady, vyzve ho na doplnenie spisu. Ministerstvo môže žiadateľa pozvať na rozhovor, najmä za účelom vysvetlenia niektorej skutočnosti, týkajúcej sa jeho osoby.

Správne poplatky

Podľa položky 20 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa vyberajú správne poplatky k žiadosti o štátne občianstvo SR v takejto výške:
 1. za udelenie štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov je 700 EUR
 2. za udelenie štátneho občianstva SR dieťaťu:
  1. do 15 rokov je 100 EUR
  2. od 15 rokov do 18 rokov je 150 EUR
 3. za udelenie štátneho občianstva SR bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva je 20 EUR
 4. za udelenie štátneho občianstva SR štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 je 20 EUR
 5. za udelenie štátneho občianstva SR osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom je 20 EUR

Oslobodenie od poplatku: Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým bol udelený azyl a ukrajinskí presídlenci z oblasti Černobyľu.

Poplatok sa vyberie až pri prevzatí listiny o udelení štátneho občianstva.