Konanie o udelení štátneho občianstva

O žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky koná a rozhoduje Ministerstvo vnútra SR podľa zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Kto prijíma žiadosti

Žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR však treba podať osobne buď na obvodnom úrade v sídle kraja (na odbore všeobecnej vnútornej správy) podľa miesta trvalého alebo posledného trvalého pobytu na území SR alebo na diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade SR v zahraničí.

Žiadateľ, ktorý už dovŕšil 14 rokov, pri podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky vyplní aj "Dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky", ktorý vydáva Ministerstvo vnútra SR.

Dotazník žiadateľa, ktorý ešte nedovŕšil 18 rokov, podpisujú aj rodičia žiadateľa. Ak ho podpisuje len jeden z rodičov, je potrebné priložiť súhlas druhého rodiča s úradne osvedčeným podpisom.

Pri vypĺňaní dotazníka žiadateľa orgán, ktorý prijíma žiadosť, overuje pohovorom, či žiadateľ dostatočne ovláda slovenský jazyk. Ovládanie slovenského jazyka sa overuje spôsobom, ktorý zodpovedá zdravotnému stavu žiadateľa (podrobnejšie v článku Podmienky pre udelenie štátneho občianstva SR).

Úrad, ktorý prevzal žiadosť, následne zašle celý spis žiadateľa, aj s vyjadrením príslušného policajného útvaru, Ministerstvu vnútra SR na rozhodnutie.

Rozhodovanie o žiadosti a lehota na jej vybavenie

Ministerstvo vnútra SR, ktoré žiadosť potom posudzuje, si môže takisto pozvať žiadateľa na osobný rozhovor, najmä za účelom vysvetlenia niektorej skutočnosti, týkajúcej sa jeho osoby.

Po splnení všetkých zákonom požadovaných podmienok Ministerstvo vnútra SR môže - ale nemusí - žiadateľovi občianstvo udeliť. Pri rozhodovaní zohľadňuje záujmy Slovenskej republiky, najmä z hľadiska bezpečnosti štátu, vnútorného právneho poriadku, zahraničnopolitických záujmov, záväzkov Slovenskej republiky voči tretím štátom, sociálno-ekonomickej situácie, ako aj stanoviská dotknutých štátnych orgánov a Policajného zboru.

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky najneskôr do 24 mesiacov od doručenia žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky ministerstvu. Ak je na rozhodnutie potrebné stanovisko iných štátnych orgánov a rozhodnutie od nich závisí, konanie sa preruší a lehota neplynie.

Moment nadobudnutia štátneho občianstva

Štátne občianstvo SR sa nadobúda prevzatím listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky. Žiadateľovi listinu odovzdáva obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad SR, a urobí tak po zložení sľubu štátneho občana Slovenskej republiky.

Zloženie sľubu je podmienkou nadobudnutia štátneho občianstva Slovenskej republiky. Sľub neskladajú deti mladšie ako 14 rokov; osoby, ktorým to ich zdravotný stav neumožňuje; a osoby, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony. Sľub sa skladá do rúk prednostu obvodného úradu v sídle kraja, veľvyslanca, konzula alebo nimi poverenej osoby.

TEXT SĽUBU
Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Slovenskej republike, budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a riadne plniť všetky povinnosti občana Slovenskej republiky.

Ak si žiadateľ bez uvedenia vážneho dôvodu neprevezme listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky do šiestich mesiacov po doručení písomnej výzvy, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania bude vyznačené v spise a žiadateľ bude o zastavení konania upovedomený.