Podmienky na udelenie štátneho občianstva SR

Cudzinec môže získať štátne občianstvo SR udelením, teda tzv. naturalizáciou, po splnení zákonom stanovených podmienok.

Cudzinec, ktorý chce požiadať o udelenie štátneho občianstva, musí predovšetkým:

Trvalý pobyt

Štátne občianstvo SR možno udeliť žiadateľovi, ktorý má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR.

Znalosť slovenského jazyka a vedomosti o Slovenskej republike

Splnenie tejto podmienky sa preveruje priamo pri podávaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva, a to pri vypĺňaní "Dotazníka žiadateľa". Podľa zákona je orgánom zodpovedným za preskúšanie žiadateľa ten, kto preberá jeho žiadosť, čiže obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky. 

Na tento účel sa vytvára trojčlenná komisia, ktorú vymenúva prednosta obvodného úradu v sídle kraja, veľvyslanec alebo konzul. Na pohovore kladú žiadateľovi otázky týkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych osôb a otázky všeobecného charakteru, najmä z histórie, geografie a spoločensko-politického vývoja Slovenskej republiky. 

Žiadateľ musí nahlas prečítať náhodne vybraný článok z tlače v slovenskom jazyku, ktorý predtým nevidel a ktorý má minimálne 500 slov. Po jeho prečítaní má 30 minút na napísanie toho, čo si o prečítanom článku zapamätal. 

Pri preverovaní znalosti slovenčiny sa prihliada na zdravotný stav žiadateľa. O priebehu a výsledku overovania znalosti slovenského jazyka sa v ten istý deň vyhotoví zápisnica, takže o výsledku pohovoru existuje aj písomný záznam.

Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa považuje taký žiadateľ, ktorý:

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z Registra trestov Generálnej prokuratúry SR alebo obdobným potvrdením vydaným v krajine odkiaľ žiadateľ pochádza.

Osobitné podmienky

Pre udelenie občianstva musia byť splnené aj nasledujúce podmienky:

Žiadateľ je tiež povinný v konaní dokladovať, že si plní povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky.

Výnimky

Akékoľvek výnimky z vyššie uvedených podmienok sú ustanovené v Zákone o štátnom občianstve, pričom sa vychádza v ústrety niektorým skupinám cudzincov, napríklad manželovi/manželke štátneho občana SR, azylantovi, alebo osobe, ktorej pôsobenie je v záujme Slovenskej republiky.

Pobyt

Zákon priznáva výnimku z dĺžky požadovaného pobytu žiadateľovi, ktorý má na Slovensku povolený pobyt, ale nemá nepretržitý trvalý pobyt v trvaní ôsmich rokov, napríklad ak:

Výnimka tiež platí pre človeka, ktorému bolo priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva. Podmienkou je, aby bola osoba v čase podávania žiadosti o udelenie občianstva držiteľom osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Osvedčenie stráca platnosť dňom prihlásenia sa držiteľa osvedčenia k trvalému pobytu na území Slovenskej republiky alebo dňom povolenia trvalého pobytu (dlhodobého pobytu) na území Slovenskej republiky. Preto, ak chcete požiadať o udelenie štátneho občianstva SR po 3 rokoch pobytu na území Slovenska, je potrebné to urobiť počas platného prechodného pobytu. Inak budete musieť splniť všeobecnú podmienku na udelenie štátneho občianstva.

Treba však mať na pamäti, že na udelenie štátneho občianstva SR neexistuje právny nárok, a to ani po splnení zákonom stanovených podmienok, to znamená, že Ministerstvo vnútra môže žiadosť zamietnuť.

Jazyk

Znalosť slovenského jazyka a všeobecné znalosti o Slovenskej republike nemusí preukazovať dieťa do 14 r.,  žiadateľ, ktorý sa významne zaslúžil o prínos pre Slovenskú republiku v ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej oblasti, alebo osoba prepustená zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.