Spôsoby nadobudnutia štátneho občianstva

Slovenské občianstvo možno nadobudnúť niekoľkými spôsobmi - napríklad narodením alebo osvojením, či tzv. naturalizáciou. V minulosti bolo možné získať slovenské občianstvo aj určením na základe zákona či voľbou.

Určenie štátneho občianstva Slovenskej republiky na základe zákona

Osoba, ktorá bola k 31. decembru 1992 štátnym občanom Slovenskej republiky podľa zákona Slovenskej národnej rady o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky, je štátnym občanom Slovenskej republiky.

Voľba štátneho občianstva Slovenskej republiky

Voľbou sa nadobúda občianstvo SR, ak to vyslovene ustanovuje zákon o štátnom občianstve. Opcia (voľba) je nadobudnutie štátneho občianstva prejavom vôle osoby, ktorá takto uskutočňuje voľbu medzi niekoľkými štátnymi občianstvami, ktoré podľa okolností prichádzajú do úvahy. 

Voľba štátneho občianstva prichádzala do úvahy v minulosti v súvislosti s rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v roku 1993, keď si občania mohli zvoliť medzi slovenským alebo českým občianstvom.

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno udeliť žiadateľovi, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR. Občianstvo Slovenskej republiky možno udeliť aj skôr ako po ôsmich rokoch, napríklad ak je žiadateľom manžel občana SR, azylant a pod.

Podrobnejšie informácie o udelení štátneho občianstva SR nájdete v brožúre.

Štátne občianstvo detí

Štátne občianstvo detí sa nadobúda buď udelením, narodením alebo osvojením.

Narodenie

Dieťa nadobudne štátne občianstvo Slovenskej republiky v prípade, že:

Ak sa nepreukáže cudzie štátne občianstvo, považuje sa za štátneho občana Slovenskej republiky dieťa, ktoré:

Dieťa cudzieho štátneho občana a štátneho občana Slovenskej republiky je občanom SR aj vtedy, ak sa neskôr preukáže, že štátny občan Slovenskej republiky nie je jeho rodičom.

Osvojenie

Ak bolo dieťa, ktoré nie je štátnym občanom SR, osvojené rozhodnutím súdu SR osvojiteľom/osvojiteľmi, z ktorých aspoň jeden je štátnym občanom SR, nadobúda osvojením štátne občianstvo SR.