Znovunadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Dňa 1.februára 2015 nadobudlo účinnosť nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré umožňuje znovunadobudnutie slovenského občianstva bývalým štátnym občanom Slovenskej republiky (SR).

Podľa súčasne platného zákona o štátnom občianstve, štátny občan SR stráca automaticky slovenské občianstvo, ak dobrovoľne, na základe výslovného prejavu vôle (na základe žiadosti alebo vyhlásenia), nadobudne cudzie štátne občianstvo. Zväčša sa jedná o prípady  tzv. naturalizácie. (Naturalizáciou získavajú cudzinci štátne občianstvo na základe vlastnej žiadosti, najmä po dlhodobom pobyte v danej krajine.) Následne má povinnosť oznámiť túto skutočnosť príslušnému slovenskému orgánu (okresnému úradu v sídle kraja).

Znovunadobudnutie slovenského občianstva však nenastane automaticky. Bývalí slovenskí občania, ktorí štátne občianstvo týmto spôsobom stratili, majú teraz možnosť  požiadať o jeho udelenie. Základnou podmienkou je však, aby mali v čase udeľovania slovenského občianstva pobyt na Slovensku. Pred podaním samotnej žiadosti o udelenie občianstva je preto potrebné, aby si žiadateľ najskôr registroval pobyt v SR ak je občanom členského štátu EÚ/EHP alebo Švajčiarska), alebo aby mu bol na Slovensku udelený prechodný alebo trvalý pobyt (ak je občanom tretieho štátu).

Žiadosť sa podáva na Okresnom úrade v sídle kraja, príslušnom podľa miesta pobytu žiadateľa v SR, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade SR v zahraničí. V žiadosti je potrebný uviesť osobitný dôvod,  ktorým je skutočnosť, že žiadateľ je bývalým slovenským občanom. Okrem toho žiadosť obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, dátum a podpis žiadateľa.

K žiadosti je potrebné priložiť:

Poplatok za udelenie štátneho občianstva SR je 20 EUR. O navrátení štátneho občianstva SR rozhodne Ministerstvo vnútra SR do 2 rokov od podania žiadosti.