Znovunadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Dňa 1. februára 2015 nadobudlo účinnosť nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré umožňuje znovunadobudnutie slovenského občianstva bývalým štátnym občanom Slovenskej republiky (SR).

Podľa súčasne platného zákona o štátnom občianstve, štátny občan SR stráca automaticky slovenské občianstvo, ak dobrovoľne, na základe výslovného prejavu vôle (na základe žiadosti alebo vyhlásenia), nadobudne cudzie štátne občianstvo. Zväčša sa jedná o prípady  tzv. naturalizácie. (Naturalizáciou získavajú cudzinci štátne občianstvo na základe vlastnej žiadosti, spravidla po niekoľkoročnom pobyte v danej krajine).

POZOR: Ak nadobudnete občianstvo iného štátu, o slovenské neprídete vždy. O prípadoch, kedy k strate slovenského občianstva napriek získaniu občianstva iného štátu nedochádza, sa môžete dočítať v tomto článku (s aktualizáciou od 1. apríla 2022).

Ak občan SR občianstvo stratil, má povinnosť oznámiť túto skutočnosť príslušnému slovenskému orgánu (okresnému úradu v sídle kraja). Následne môže požiadať o znovunadobudnutie slovenského občianstva.

Znovunadobudnutie občianstva nenastáva automaticky. Bývalí slovenskí občania, ktorí štátne občianstvo týmto spôsobom stratili, majú možnosť  požiadať o jeho udelenie.

Základnou podmienkou je však, aby mali v čase udeľovania slovenského občianstva pobyt na Slovensku. Pred podaním samotnej žiadosti o udelenie občianstva je preto potrebné, aby si žiadateľ najskôr registroval pobyt v SR (ak je občanom členského štátu EÚ/EHP alebo Švajčiarska), alebo aby mu bol na Slovensku udelený prechodný alebo trvalý pobyt (ak je občanom iného štátu).

Podmienka pobytu na Slovensku neplatí pre žiadateľa, ktorý slovenské občianstvo stratil nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022, ak nadobudol občianstvo štátu, v ktorom mal povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov. 

Žiadosť sa podáva na okresnom úrade v sídle kraja, príslušnom podľa miesta pobytu žiadateľa v SR, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade SR v zahraničí. V žiadosti je potrebný uviesť osobitný dôvod,  ktorým je skutočnosť, že žiadateľ je bývalým slovenským občanom. Okrem toho žiadosť obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, dátum a podpis žiadateľa.

Zoznam dokladov, ktoré budete musieť k svojej žiadosti priložiť, nájdete TU.

Poplatok za udelenie štátneho občianstva SR je 20 EUR. O navrátení štátneho občianstva SR rozhodne Ministerstvo vnútra SR do 2 rokov od podania žiadosti.