Pobyt občanov Únie

Občan Únie má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace, ak:

Občan Slovenskej republiky sa v tomto prípade nepovažuje za občana Únie. Rodinný príslušník občana Slovenskej republiky je považovaný za rodinného príslušníka občana Únie len v prípade, ak majú spoločný pobyt v rovnakom členskom štáte a navracajú sa (alebo sa k občanovi Únie pripája) na pobyt na územie Slovenskej republiky.

Registrácia pobytu na území Slovenskej republiky

Občan Únie, ktorý sa zdržiava na Slovensku dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Žiadosť o bezplatnú registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície spolu s platným preukazom totožnosti alebo platným cestovným dokladom a dokladom preukazujúcim niektorú zo skutočností uvedených vyššie (pracovná zmluva alebo živnostenské oprávnenie alebo potvrdenie zo školy alebo výpis z bankového účtu a pod.).

Policajný útvar vydá v deň podania úplnej žiadosti potvrdenie o registrácii pobytu občana Únie, v ktorom uvedie meno, priezvisko a adresu registrovanej osoby a dátum registrácie. Ak občan Únie nepredloží doklad o ubytovaní, v potvrdení sa ako adresa uvedie obec, kde sa občan Únie bude zdržiavať na pobyte.

Občan Únie môže požiadať o vydanie dokladu o pobyte s platnosťou na 5 rokov (plastová kartička), a to osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície - podľa miesta pobytu v SR. Adresy oddelení cudzineckej polície nájdete na tejto stránke. K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte je občan Únie povinný predložiť platný cestovný doklad alebo platný preukaz totožnosti, 2 fotografie (3 x 3,5 cm) a doklad o zabezpečení ubytovania.

Občania Únie na registráciu pobytu i vydanie dokladu o pobyte použijú tento formulár žiadosti.

Právo na trvalý pobyt občana Únie

Občan Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov. V špecifických prípadoch je možné o trvalý pobyt požiadať i skôr ako po piatich rokoch nepretržitého pobytu.

Povinnosť zamestnávateľa

Ak občan inej krajiny Únie príde na Slovensko za účelom zamestnania, jeho zamestnávateľ je povinný do 7 pracovných dní od jeho nástupu do zamestnania zaslať na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta výkonu zamestnania tzv. informačnú kartu (pozri webstránku EURES).

Ukončenie práva na pobyt občana Únie

Právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt občana Únie zaniká, ak:

Hlásenie pobytu

Občan Únie je tiež povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenska ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu na policajnom útvare podľa miesta bydliska, a to v prípade, ak to za neho neurobí ubytovateľ (hotel), teda ak býva u známych alebo u rodiny.

Polícií treba predložiť potvrdenie o ubytovaní, resp. nahlásiť meno človeka, u ktorého je cudzinec ubytovaný s uvedením jeho rodného čísla.


Viac informácii nájdete na stránke Ústredného portálu verejných služieb ľuďom a na stránke portálu EURES.