Pobyt občanov Únie a ich rodinných príslušníkov

Pobyt občanov Únie
Pobyt rodinných príslušníkov občanov Únie
 

POBYT OBČANOV ÚNIE

V zmysle zákona o pobyte cudzincov je občanom Únie:
Občan Únie má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri mesiace, ak:

Občan Slovenskej republiky sa v tomto prípade nepovažuje za občana Únie. Rodinný príslušník občana Slovenskej republiky je považovaný za rodinného príslušníka občana Únie len v prípade, ak majú spoločný pobyt v rovnakom členskom štáte a navracajú sa (alebo sa k občanovi Únie pripája) na pobyt na územie Slovenskej republiky.

Hlásenie pobytu

Občan Únie je povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenska ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu na policajnom útvare podľa miesta bydliska prostredníctvom formulára Hlásenie pobytu, a to v prípade, ak to za neho neurobí ubytovateľ (hotel, ubytovňa), teda ak býva u známych alebo u rodiny.

Registrácia pobytu na území Slovenskej republiky

Občan Únie, ktorý sa zdržiava na Slovensku dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

Žiadosť o bezplatnú registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície spolu s platným preukazom totožnosti alebo platným cestovným dokladom a dokladom preukazujúcim niektorú zo skutočností uvedených vyššie (pracovná zmluva alebo živnostenské oprávnenie alebo potvrdenie zo školy alebo výpis z bankového účtu, čestné vyhlásenie, že si sústavne hľadá prácu, rodný list, sobášny list a pod.). Ak nevie preukázať, že v SR bude študovať, podnikať alebo bude zamestnaný, prípadne, že sa pripája k rodinnému príslušníkovi, tak postačí ak preukáže, že má dostatočné zdroje (životné minimum 218,06 EUR v hotovosti alebo potvrdením o stave na účte) a zdravotné poistenie (potvrdenie o zdravotnom poistení alebo európsky preukaz poistenca).

Policajný útvar vydá v deň podania úplnej žiadosti potvrdenie o registrácii pobytu občana Únie, v ktorom uvedie meno, priezvisko, adresu registrovanej osoby a dátum registrácie. Ak občan Únie nepredloží doklad o ubytovaní, v potvrdení sa ako adresa uvedie obec, kde sa občan Únie bude zdržiavať na pobyte.

Občan Únie môže požiadať o vydanie dokladu o pobyte s platnosťou na 5 rokov (plastová kartička), a to osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície - podľa miesta pobytu v SR. Adresy oddelení cudzineckej polície nájdete na tejto stránke. K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte je občan Únie povinný predložiť platný cestovný doklad alebo platný preukaz totožnosti, 2 fotografie (3 x 3,5 cm) a doklad o zabezpečení ubytovania. Dokladom o zabezpečení ubytovania sa rozumie:

Podpisy na čestnom vyhlásení alebo nájomnej zmluve musia byť notársky overené. 

Právo na trvalý pobyt občana Únie

Občan Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov. V špecifických prípadoch je možné o trvalý pobyt požiadať i skôr ako po piatich rokoch nepretržitého pobytu. 

Povinnosť zamestnávateľa

Ak občan inej krajiny Únie príde na Slovensko za účelom zamestnania, jeho zamestnávateľ je povinný do 7 pracovných dní od jeho nástupu do zamestnania zaslať na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta výkonu zamestnania tzv. informačnú kartu (pozri webstránku EURES). 

Ukončenie práva na pobyt občana Únie

Právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt občana Únie zaniká, ak:

POBYT RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV OBČANOV ÚNIE

Rodinným príslušníkom občana Únie je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je
 1. jeho manžel,
 2. jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela,
 3. jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela,
 4. akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza,
 5. akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je členom jeho domácnosti,
 6. akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na jeho starostlivosť,
 7. jeho partner, s ktorým má občan Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah,
 8. štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan Únie právo pobytu a občanom Únie je štátny občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až g) vo vzťahu k štátnemu občanovi Slovenskej republiky.

Špeciálne upozorňujeme na rodinného príslušníka Slováka, ktorý sa nepovažuje za rodinného príslušníka občana Únie, a preto sa tieto ustanovenia na neho nevzťahujú (vzťahuje sa na neho trvalý pobyt na 5 rokov). Výnimkou sú prípady, keď sa občan SR navracia na pobyt späť na územie SR spolu so svojim rodinným príslušníkom, s ktorým mali v členskom štáte udelené právo na pobyt. Túto skutočnosť je potrebné preukázať (napr. doklad o pobyte).

Registrácia pobytu na území Slovenskej republiky

Začiatok pobytu v SR je rodinný príslušník občana Únie povinný nahlásiť na cudzineckej polícii do 10 pracovných dní odo dňa vstupu do SR.
 
Žiadosť o vydanie dokladu o pobyte je rodinný príslušník občana Únie povinný podať na cudzineckej polícii do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Policajný útvar na základe žiadosti vydá rodinnému príslušníkovi občana Únie do 30 dní doklad o pobyte s názvom "Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ" s platnosťou na päť rokov alebo na obdobie predpokladaného pobytu garanta, ak je toto obdobie kratšie ako päť rokov.
 
K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte rodinný príslušník občana Únie predloží:
 1. platný cestovný doklad,
 2. dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu,
 3. doklad osvedčujúci existenciu rodinného vzťahu s garantom,
 4. potvrdenie o registrácii pobytu garanta
 5. iné doklady slúžiace na hodnoverné preukázanie skutočností uvedené v definícii rodinného príslušníka občana Únie.
Ak rodinný príslušník občana EU nepredloží doklad o zabezpečení ubytovania, polícia uvedie ako adresu v potvrdení o podaní žiadosti o vydanie dokladu o pobyte obec, kde sa bude zdržiavať na pobyte. Dokladom o zabezpečení ubytovania sa rozumie:
Podpisy na čestnom vyhlásení alebo nájomnej zmluve musia byť notársky overené.

Doklad o pobyte stráca platnosť, ak dočasná neprítomnosť cudzinca na území SR presiahne spolu šesť mesiacov v roku.

Rodinný príslušník občana Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa v SR zdržiava s garantom oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov a aj vtedy, ak sa zdržiava nepretržite menej ako päť rokov, ak garant má právo na trvalý pobyt.

Na zamestnanie rodinného príslušníka občana Únie sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na zamestnanie občana EU.