Pobyt rodinných príslušníkov občanov Únie

Rodinným príslušníkom občana Únie je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je
 1. jeho manžel,
 2. jeho dieťa mladšie ako 21 rokov, jeho nezaopatrené dieťa a takéto deti jeho manžela,
 3. jeho závislý priamy príbuzný v zostupnej alebo vzostupnej línii a takáto osoba jeho manžela,
 4. akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je nezaopatrenou osobou v krajine, z ktorej prichádza,
 5. akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je členom jeho domácnosti,
 6. akýkoľvek iný rodinný príslušník, na ktorého sa nevzťahujú písmená a) až c) a je z vážnych zdravotných dôvodov odkázaný na jeho starostlivosť,
 7. jeho partner, s ktorým má občan Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah,
 8. štátny príslušník tretej krajiny s právom pobytu v rovnakom členskom štáte, v ktorom má občan Únie právo pobytu a občanom Únie je štátny občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a spĺňa niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až g) vo vzťahu k štátnemu občanovi Slovenskej republiky.

Pozor: Rodinný príslušník občana SR sa spravidla nepovažuje za rodinného príslušníka občana Únie, a preto sa tieto ustanovenia na neho nevzťahujú. Výnimkou sú prípady, keď sa občan SR navracia na pobyt späť na územie SR spolu so svojim rodinným príslušníkom, s ktorým žil v inom členskom štáte EÚ. 

Hlásenie pobytu

Začiatok pobytu v SR je rodinný príslušník občana Únie povinný nahlásiť na cudzineckej polícii do 10 pracovných dní odo dňa vstupu do SR.

Žiadosť o vydanie dokladu o pobyte

Žiadosť o vydanie dokladu o pobyte je rodinný príslušník občana Únie povinný podať na cudzineckej polícii do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Policajný útvar na základe žiadosti vydá rodinnému príslušníkovi občana Únie do 30 dní doklad o pobyte s názvom "Pobytový preukaz rodinného príslušníka občana EÚ" s platnosťou na päť rokov alebo na obdobie predpokladaného pobytu garanta, ak je toto obdobie kratšie ako päť rokov.
 
K žiadosti o vydanie dokladu o pobyte rodinný príslušník občana Únie predloží:
 1. platný cestovný doklad,
 2. dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu,
 3. doklad osvedčujúci existenciu rodinného vzťahu s garantom (napr. sobášny list, rodný list)
 4. potvrdenie o registrácii pobytu garanta
 5. iné doklady slúžiace na hodnoverné preukázanie skutočností uvedené v definícii rodinného príslušníka občana Únie.
Ak rodinný príslušník občana EU nepredloží doklad o zabezpečení ubytovania, polícia uvedie ako adresu v potvrdení o podaní žiadosti o vydanie dokladu o pobyte obec, kde sa bude zdržiavať na pobyte. Dokladom o zabezpečení ubytovania sa rozumie:
Podpisy na čestnom vyhlásení alebo nájomnej zmluve musia byť notársky overené. Verejné dokumenty vydané v zahraničí (napr. sobášny/rodný list) musia byť overené (apostila alebo superlegalizácia) a preložené do slovenčiny úradným prekladateľom.

Doklad o pobyte stráca platnosť, ak dočasná neprítomnosť cudzinca na území SR presiahne spolu šesť mesiacov v roku.

Právo na trvalý pobyt

Rodinný príslušník občana Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa v SR zdržiava s garantom oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov a aj vtedy, ak sa zdržiava nepretržite menej ako päť rokov, ak garant má právo na trvalý pobyt.