Modrá karta EÚ

Modrá karta je typ prechodného pobytu, ktorý sa vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín na účel vysokokvalifikovaného zamestnania. Základnou podmienkou na jej získanie je vyššia odborná kvalifikácia v podobe vysokoškolského vzdelania. Modrá karta vás oprávňuje vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území SR, cestovať do zahraničia a späť.

Žiadosť o udelenie modrej karty podávate na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre krajinu, ktorej ste občanom alebo v ktorej máte pobyt. Ak sa na Slovensku zdržiavate oprávnene, žiadosť môžete podať na oddelení cudzineckej polície príslušnom podľa miesta vášho pobytu.

Najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o modrú kartu je potrebné, aby váš budúci zamestnávateľ nahlásil voľné pracovné miesto na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

K získaniu modrej karty potrebujete:

  1. vytlačený, v slovenskom jazyku vyplnený a podpísaný úradný formulár žiadosti o udelenie prechodného pobytu,
  2. platný cestovný pas,
  3. dve farebné fotografie (3 x 3,5 cm),
  4. pracovnú zmluvu (pracovný pomer minimálne na 1 rok a mzda musí byť minimálne 1,5-násobok mzdy v národnom hospodárstve SR v príslušnom odvetví) alebo písomný prísľub na zamestnanie (pracovná zmluva sa v tomto prípade dokladá do 30 dní od prevzatia modrej karty),
  5. rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (v prípade regulovaných povolaní vydáva rozhodnutie Ministerstvo školstva SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, v prípade neregulovaných povolaní vydáva rozhodnutie vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedené v doklade o vzdelaní),
  6. výpis z registra trestov krajiny, ktorej ste štátnym príslušníkom, a z krajín, v ktorých ste sa v posledných 3 rokoch zdržiavali viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov (nie starší ako 90 dní),
  7. doklad o vašom ubytovaní na Slovensku (nie starší ako 90 dní),
  8. správny poplatok vo výške 165,50 EUR  (v prípade podania žiadosti na cudzineckej polícii) alebo 170 EUR (v prípade podania žiadosti na zastupiteľskom úrade SR),
  9. správny poplatok vo výške 4,50 EUR (za vydanie dokladu o pobyte).
Úradný formulár prísľubu na zamestnanie je dostupný tu alebo na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a na každom úrade práce.

Cudzinecká polícia vydá rozhodnutie do 30 dní od dátumu doručenia úplnej žiadosti.

Do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte (ak sa žiadosť podáva na zastupiteľskom úrade SR) alebo od podania žiadosti (ak sa žiadosť podáva na oddelení cudzineckej polície) musíte príslušnému oddeleniu cudzineckej polície predložiť lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpíte chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie (nie starší ako 30 dní).

Modrá karta sa vydáva na 3 roky alebo, ak je obdobie trvania pracovného pomeru kratšie ako 3 roky, oddelenie cudzineckej polície udelí modrú kartu na obdobie trvania pracovného pomeru predĺžené o 90 dní.

Kto nemôže požiadať o modrú kartu:

Ak ste držiteľom modrej karty vydanej iným štátom Únie dlhšie ako 18 mesiacov, môžete podať žiadosť o vydanie modrej karty na území SR na oddelení cudzineckej polície do 30 dní od vstupu na územie SR. Ak platnosť vašej modrej karty skončí počas konania o vydanie modrej karty na území SR, váš pobyt na území SR sa považuje za oprávnený až do právoplatného rozhodnutia o žiadosti o vydanie modrej karty.