Čo je prechodný pobyt

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý plánuje na území SR napríklad pracovať, podnikať, študovať, môže byť (po splnení zákonom ustanovených podmienok a na základe predloženej žiadosti) udelený prechodný pobyt.

Prechodný pobyt môže polícia udeliť na jeden z uvedených účelov:

 1. podnikanie;
 2. zamestnanie alebo sezónne zamestnanie;
 3. štúdium;
 4. osobitné činnosti (lektorská, športová, umelecká a dobrovoľnícka činnosť, činnosť akreditovaného novinára, poskytnutie zdravotnej starostlivosti, stáž a pod.);
 5. výskum a vývoj;
 6. zlúčenie rodiny;
 7. plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl;
 8. osoba s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí;
 9. osoba s priznaným dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Únie.

Povolením na prechodný pobyt je aj modrá karta. 

Na udelenie prechodného pobytu neexistuje právny nárok.

Podrobnosti o jednotlivých typoch prechodného pobytu nájdete v Infokartách MIC.

O prechodný pobyt treba vždy požiadať osobne, s výnimkou prípadu zlúčenia rodiny, kedy za bezvládneho žiadateľa môže žiadosť podať cudzinec, s ktorým žiada zlúčenie rodiny. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva cudzinec osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre štát, ktorý vydal cestovný doklad žiadateľa, alebo v ktorom má žiadateľ bydlisko. Zastupiteľský úrad SR, ktorý žiadosť prijal, vykoná so žiadateľom osobný pohovor za účelom predbežného posúdenia žiadosti.

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu možno podať aj na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu, ak:

 1. sa žiadateľ na Slovensku zdržiava na základe platného povolenia na pobyt,
 2. sa žiadateľ na Slovensku zdržiava na základe udeleného národného víza,
 3. ak ide o cudzinca, u ktorého sa vízum nevyžaduje,
 4. ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí alebo
 5. ak ide o cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom (podľa § 58 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 2)

Prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny po dobu jeho platnosti oprávňuje legálne sa zdržiavať na území Slovenska, cestovať do zahraničia a vracať sa na Slovensko.

Prechodný pobyt môže byť prvýkrát udelený na rôzne dlhý čas v závislosti od účelu pobytu. V prípade štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt na účel:

Prechodný pobyt sa udeľuje len na konkrétny účel, ktorý treba dokladovať pri podaní žiadosti. Ak trvá účel pobytu a cudzinec naďalej spĺňa podmienky na pobyt, môžu mu slovenské orgány obnoviť prechodný pobyt podľa účelu pobytu na najviac tri alebo päť rokov. Avšak, ak sa zmení účel pobytu, na ktorý bol udelený prechodný pobyt, musí štátny príslušník tretej krajiny požiadať o nové povolenie.