Tolerovaný pobyt

Tolerovaný pobyt je špecifický typ pobytu, ktorý možno udeliť cudzincovi najviac na 180 dní za predpokladu, že platí niektorá z nasledujúcich podmienok:
  1. je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi a má najmenej 18 rokov;
  2. je maloletým dieťaťom nájdeným na území Slovenskej republiky;
  3. ak to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života (podľa čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) a neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok (musíte predložiť výpis z registra trestov štátu, ktorého ste štátnym príslušníkom a v ktorom ste sa v posledných troch rokoch zdržiavali viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch);
  4. bol nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok alebo ak ide o nelegálne zamestnanú maloletú osobu,
  5. ak to vyplýva z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.

Ak cudzinec spĺňa podmienky na podanie žiadosti o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny alebo trvalý pobyt na päť rokov, policajný útvar mu môže udeliť tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania súkromného a rodinného života len vtedy, ak nie je držiteľom platného cestovného dokladu a hodnoverne preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Žiadosť o tolerovaný pobyt sa predkladá osobne na predpísanom tlačive a v slovenskom jazyku na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta vášho pobytu. K žiadosti je potrebné predložiť jej písomné zdôvodnenie a doklady, ktorými potvrdíte skutočnosti odôvodňujúce udelenie tolerovaného pobytu. Za žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu zaplatíte správny poplatok vo výške 99,50 EUR*, za žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu 33 EUR*.

Polícia žiadosť neprijme, ak ste v konaní o udelenie azylu.

O tolerovaný pobyt za vás požiada orgán činný v trestnom konaní, ak:

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie alebo predĺženie tolerovaného pobytu do 15 dní od podania žiadosti. Policajný útvar udelí na žiadosť cudzinca tolerovaný pobyt najviac na 180 dní. Tolerovaný pobyt je možné opakovane predĺžiť.

Zrušenie tolerovaného pobytu

Ak zanikne dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt, cudzinec je povinný túto skutočnosť oznámiť policajnému útvaru najneskôr do 15 dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel.

Policajný útvar zruší tolerovaný pobyt najmä, ak zistí, že zanikol dôvod, pre ktorý bol udelený tolerovaný pobyt, alebo ak zistí skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu.
 

Zotrvanie cudzinca v SR

Je inštitút, ktorý vám môže byť schválený, ak sa zdržiavate na území SR zo špecifických dôvodov, ktoré vám bránia vycestovať a nemáte platné víza ani pobyt.  Na Slovensku môžete zotrvať do odpadnutia týchto dôvodov. Zdržiavanie sa na území SR sa však nepovažuje za pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov. To znamená, že nemôžete počas zotrvania na území SR požiadať o overenie pozvania, udelenie prechodného pobytu alebo trvalého pobytu, nemôžete pracovať, a ani podnikať.

 

Cudzinec, ktorý sa zdržiava v SR bez udeleného pobytu alebo platného víza, môže zotrvať v SR:

Ak vám bola poskytnutá ústavná starostlivosť alebo nariadené karanténne opatrenie, môžete zotrvať na území SR len v prípade, ak tieto boli poskytnuté alebo nariadené ešte v čase vášho oprávneného pobytu na území SR. Zároveň ste povinný vycestovať z územia SR do troch dní po skončení poskytovania ústavnej starostlivosti alebo nariadeného karanténneho opatrenia.

Policajný útvar, v ktorého územnej pôsobnosti sa cudzinec nachádza, vydá tomuto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomné potvrdenie o možnosti zotrvať na území Slovenskej republiky.

Práca, ubytovanie a zdravotná starostlivosť

Počas zotrvania cudzinec nemôže podnikať a vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu.

Zákaz vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu sa nevzťahuje na cudzincov, ktorí majú tolerovaný pobyt z dôvodu ochrany ich súkromného a rodinného života, ktorým bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že sú obeťami obchodovania s ľuďmi, a ktorí majú tolerovaný pobyt z dôvodu, že boli nelegálne zamestnaní za osobitne vykorisťujúcich podmienok. V týchto prípadoch cudzinci s tolerovaným pobytom môžu pracovať (ale nie podnikať). Podrobnosti nájdete v sekcii Práca.
 
Pre osoby s tolerovaným pobytom alebo možnosťou zotrvania štát nezabezpečuje ubytovanie, s výnimkou osoby, ktorej bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi, ako aj osoby, ktorej bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu, že bola nelegálne zamestnaná za osobitne vykorisťujúcich podmienok alebo nelegálne zamestnanej maloletej osoby.
 
Cudzinci s tolerovaným pobytom alebo s možnosťou zotrvania, ktorí sa nemôžu zamestnať, nemajú nárok byť verejne zdravotne poistení, ale môžu si vybaviť komerčné zdravotné poistenie. Výnimkou sú cudzinci, ktorí sú zaistení alebo vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody.