Čo je trvalý pobyt

Trvalý pobyt oprávňuje cudzinca dlhodobo sa zdržiavať na území SR a na cesty do zahraničia a naspäť. Je to stabilnejší typ pobytu, ktorý sa udeľuje cudzincom na dobu dlhšiu ako prechodný pobyt. Cudzinci s trvalým pobytom majú vo väčšine oblastí života zhodné práva a povinnosti ako občania SR (napr. zamestnávanie, zdravotná starostlivosť, sociálne veci, verejný život na regionálnej úrovni).
Existujú 3 typy trvalého pobytu:

Informácie o jednotlivých typoch trvalého pobytu si môžete stiahnuť v Infokartách MIC.

Cudzinec s trvalým pobytom na päť rokov môže po uplynutí 4 rokov požiadať o trvalý pobyt na neobmedzený čas. Žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov sa zvyčajne podáva osobne na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí alebo na policajnom útvare na území Slovenska. Žiadosť o trvalý pobyt na neobmedzený čas a žiadosť o dlhodobý pobyt sa podáva osobne na policajnom útvare na území Slovenska.
 
Pri podaní žiadosti o trvalý pobyt na päť rokov treba dokladovať najmä:
  1. účel pobytu;
  2. bezúhonnosť;
  3. finančné zabezpečenie pobytu;
  4. zabezpečené ubytovanie.

Pri žiadosti o trvalý pobyt na neobmedzený čas alebo žiadosti o dlhodobý pobyt sa dokladuje najmä finančné zabezpečenie pobytu a zdravotné poistenie. Podrobnejšie informácie, týkajúce sa žiadostí a dokladov, sú uvedené v samostatných článkoch tejto kategórie.
 
Policajný útvar alebo zastupiteľský úrad si môže podľa zákona vyžiadať od cudzinca aj ďalšie doklady.
 
Finančné zabezpečenie pobytu cudzinec preukáže vo výške dvanásťnásobku životného minima (od 1. júla 2019 predstavuje životné minimum sumu 210,20 EUR); cudzinec mladší ako 18 rokov preukazuje finančné zabezpečenie v polovičnej výške.