Trvalý pobyt na päť rokov

Policajný útvar udelí trvalý pobyt na päť rokov cudzincovi:

Ministerstvo vnútra môže udeliť trvalý pobyt na päť rokov aj bez splnenia podmienok ustanovených v tomto zákone, a to aj opakovane

Stiahnuť info kartu: MIC_2018_Trvaly_pobyt_na_5_rokov_manzelstvo.pdf

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov spravidla do 90 dní od doručenia žiadosti.

Žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov sa podáva osobne na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí alebo na policajnom útvare na území Slovenska, ak:
 
a) sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt podľa osobitného predpisu,
 
b) sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného tolerovaného pobytu ,
 
c) sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného národného víza vydaného SR,
 
d) sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe schengenského víza udeleného iným členským štátom na základe dohody o zastúpení pri udeľovaní schengenských víz medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom,
 
e) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo
 
f) ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.
 
Ak cudzinec podá žiadosť na zastupiteľskom úrade SR, tento s ním vykoná pohovor za účelom predbežného posúdenia žiadosti.
 
STIAHNITE SI:  Vzor úradného tlačiva žiadosti o trvalý pobyt na päť rokov.

Žiadateľ musí zároveň doložiť nasledujúce dokumenty:
  1. cestovný doklad a 2 fotografie pasového formátu (3 x 3,5 cm)
  2. doklad, preukazujúci skutočnosti na udelenie pobytu (účel pobytu)
  3. potvrdenie o bezúhonnosti
  4. doklad o finančnom zabezpečení pobytu
  5. písomný súhlas rodiča, ktoré má právo stretávať sa s dieťaťom - žiadateľom - mladším ako 18 rokov
  6. doklad o ubytovaní.

V prípade, že cudzinec k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov nepredloží všetky požadované doklady, zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť neprijme a zároveň poskytne žiadateľovi písomnú informáciu, ktoré doklady musí k žiadosti priložiť.

Do 3 dní od prevzatia dokladu o pobyte musí cudzinec uzavrieť zdravotné poistenie.

Do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte musí cudzinec policajnému útvaru odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie (nie starší ako 30 dní). Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže polícia na základe žiadosti predĺžiť o 60 dní.

VYSVETLIVKY:

Žiadosť sa predkladá na oficiálnom úradnom tlačive Ministerstva vnútra SR.

2 rovnaké farebné fotografie s rozmerom 3 x 3,5 cm (rovnaké ako na pas, s trojštvrťovým profilom tváre).

Spôsob dokladovania účelu trvalého pobytu závisí od individuálnej situácie, napríklad v prípade zlúčenia rodiny pri uzavretí manželstva medzi cudzincom a občanom SR sa predkladá sobášny list vydaný v SR a potvrdenie o trvalom pobyte manžela/ky v SR (napr. platný občiansky preukaz).

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom, a výpisom z registra trestov štátu, v ktorom sa cudzinec v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť sa nevyžaduje, ak ide o cudzinca mladšieho ako 14 rokov alebo pri zmene druhu pobytu a cudzinec predložil doklad potvrdzujúci bezúhonnosť k žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu.

Upozornenie pre občanov USA. Pri žiadaní o povolenie na pobyt sa vyžaduje federálny výpis z registra trestov platný pre celé územie Spojených štátov amerických. Národný výpis z registra trestov platný len pre územie jedného štátu, v ktorom má žiadateľ pobyt, nie je postačujúci. Vybavenie tohto dokladu trvá približne 13 týždňov. Preto je o jeho vydanie potrebné požiadať s dostatočným predstihom. Federálny výpis z registra trestov vydáva FBI a jeho overenie formou apostily sa nevyžaduje.

Pobyt cudzinca musí byť finančne zabezpečený najmenej vo výške dvanásťnásobku životného minima (od 1. júla 2019 predstavuje životné minimum sumu 210,20 EUR). Finančné zabezpečenie pobytu je možné preukázať napr. potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca na území SR alebo v domovskom štáte preloženého súdnym prekladateľom do slovenského jazyka alebo potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy. Finančné zabezpečenie je možné preukázať aj notársky overeným čestným vyhlásením osoby, s ktorou cudzinec žiada o zlúčenie rodiny, doplneným potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke danej osoby alebo potvrdením zamestnávateľa o výške mzdy danej osoby.

Doklad o zabezpečení ubytovania musí byť vystavený na najmenej šesť mesiacov. Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania môže byť napríklad čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti (ak je cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti), alebo nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti, alebo potvrdenie ubytovacieho zariadenia, hotela alebo internátu o poskytnutí ubytovania, alebo čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.

Zdravotné poistenie musí cudzinec uzavrieť do 3 dní od prevzatia dokladu o pobyte.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie sa predkladá najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku môže polícia na žiadosť cudzinca predĺžiť o 60 dní. Lekársky posudok nesmie byť starší ako 30 dníNepredkladá ho cudzinec, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo pri zmene druhu pobytu. Tento doklad môže byť vydaný len niektorým z nasledujúcich zdravotníckych zariadení:

Bratislavský samosprávny kraj:
Nitriansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj

 

Po uplynutí 4 rokov od udelenia trvalého pobytu na päť rokov môže byť cudzincovi na základe ďalšej žiadosti udelený trvalý pobyt na neobmedzený čas (pozri článok Trvalý pobyt na neobmedzený čas).

Úradné overenie dokladov

Všetky vyššie uvedené doklady, ktoré boli vystavené v zahraničí, musia byť náležite overené, viac informácií nájdete v článku Žiadosť o prechodný pobyt

Doklady, prikladané k žiadosti, nesmú byť staršie ako 90 dní (okrem matričných dokladov, napr. sobášny list), inak ich polícia neprijme. Každý doklad vydaný v zahraničí musí byť preložený súdnym prekladateľom do slovenčiny a náležite overený (napr. pripojenou apostilačnou doložkou alebo tzv. superlegalizáciou).