Trvalý pobyt na päť rokov

Trvalý pobyt na päť rokov môže byť udelený cudzincovi:

Ministerstvo vnútra môže udeliť trvalý pobyt na päť rokov aj bez splnenia podmienok ustanovených v zákone o pobyte cudzincov, a to aj opakovane

 Stiahnuť info kartu Trvalý pobyt na päť rokov

Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov spravidla do 90 dní od doručenia žiadosti.

 

Podanie žiadosti

Žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov sa podáva osobne na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Na policajnom útvare na území Slovenska je možné žiadosť podať, ak:

Ak cudzinec podá žiadosť na zastupiteľskom úrade SR, tento s ním vykoná pohovor za účelom predbežného posúdenia žiadosti.
 
Žiadateľ musí k formuláru žiadosti priložiť nasledujúce dokumenty:
  1. platný cestovný doklad  
  2. dve fotografie
  3. doklad, preukazujúci skutočnosti na udelenie pobytu (účel pobytu)
  4. potvrdenie o bezúhonnosti
  5. doklad o finančnom zabezpečení pobytu
  6. písomný súhlas rodiča, ktorý má právo stretávať sa s dieťaťom - žiadateľom mladším ako 18 rokov
  7. doklad o ubytovaní.

V prípade, že cudzinec k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov nepredloží všetky požadované doklady, zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť neprijme a zároveň žiadateľovi poskytne písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí k žiadosti doložiť. Doklady prikladané k žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní (okrem matričných dokladov, napr. sobášny list), inak ich polícia neprijme. Každý doklad vydaný v zahraničí musí byť náležite overený (napr. pripojenou apostilačnou doložkou alebo tzv. superlegalizáciou) a preložený do slovenčiny úradným prekladateľom.

Do 3 pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte musí cudzinec uzavrieť zdravotné poistenie.

Do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte musí cudzinec policajnému útvaru odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie (nie starší ako 30 dní). Lehotu na predloženie lekárskeho posudku môže polícia na základe žiadosti predĺžiť o 60 dní.

Žiadosť

Žiadosť sa predkladá na oficiálnom úradnom tlačive Ministerstva vnútra SR.

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Fotografie

2 rovnaké farebné fotografie s rozmerom 3 x 3,5 cm (rovnaké ako na pas, s trojštvrťovým profilom tváre).

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Účel

Spôsob dokladovania účelu trvalého pobytu závisí od individuálnej situácie. Napríklad v prípade žiadosti o udelenie pobytu po uzavretí manželstva medzi cudzincom a občanom SR postačuje uviesť miesto sobáša (musí byť uzavretý na Slovensku alebo zapísaný v slovenskej osobitnej matrike) a predložiť potvrdenie o trvalom pobyte manžela/ky v SR (napr. platný občiansky preukaz).

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom, a výpisom z registra trestov štátu, v ktorom sa cudzinec v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť sa nevyžaduje, ak ide o cudzinca mladšieho ako 14 rokov alebo pri zmene druhu pobytu, ak cudzinec predložil doklad potvrdzujúci bezúhonnosť k žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu.

Upozornenie pre občanov USA. Pri žiadaní o povolenie na pobyt sa vyžaduje federálny výpis z registra trestov platný pre celé územie Spojených štátov amerických. Národný výpis z registra trestov platný len pre územie jedného štátu, v ktorom má žiadateľ pobyt, nie je postačujúci. Vybavenie tohto dokladu trvá približne 13 týždňov. Preto je o jeho vydanie potrebné požiadať s dostatočným predstihom. Federálny výpis z registra trestov vydáva FBI a jeho overenie formou apostily sa nevyžaduje.

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Financie

Pobyt cudzinca musí byť finančne zabezpečený najmenej vo výške dvanásťnásobku životného minima (od 1. júla 2021 predstavuje životné minimum sumu 218,06 EUR). Finančné zabezpečenie pobytu je možné preukázať napr. potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca na území SR alebo v domovskom štáte preloženého súdnym prekladateľom do slovenského jazyka alebo potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy. Finančné zabezpečenie je možné preukázať aj notársky overeným čestným vyhlásením osoby, s ktorou cudzinec žiada o zlúčenie rodiny, doplneným potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke danej osoby alebo potvrdením zamestnávateľa o výške mzdy danej osoby.

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Ubytovanie

Doklad o zabezpečení ubytovania musí byť vystavený na najmenej šesť mesiacov. Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania môže byť napríklad čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti (ak je cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti), alebo nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti, alebo potvrdenie ubytovacieho zariadenia, hotela alebo internátu o poskytnutí ubytovania, alebo čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.

[späť na zoznam potrebných dokladov]

Lekársky posudok

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie, sa predkladá najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Lehotu na predloženie lekárskeho posudku môže polícia na žiadosť cudzinca predĺžiť o 60 dní. Lekársky posudok nesmie byť starší ako 30 dníNepredkladá ho cudzinec, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo pri zmene druhu pobytu. Tento doklad môže byť vydaný len niektorým z nasledujúcich zdravotníckych zariadení:

Bratislavský samosprávny kraj:
Nitriansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj

Po uplynutí 4 rokov od udelenia trvalého pobytu na päť rokov môže byť cudzincovi na základe ďalšej žiadosti udelený trvalý pobyt na neobmedzený čas.