Trvalý pobyt na päť rokov

Policajný útvar udelí trvalý pobyt na päť rokov cudzincovi:
Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov spravidla do 90 dní od doručenia žiadosti.

Žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov sa podáva osobne na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí alebo na policajnom útvare na území Slovenska. Na území Slovenska si nemôže podať žiadosť držiteľ tolerovaného pobytu z dôvodu, že jeho vycestovanie nie je možné a zaistenie nie je účelné a žiadateľ o azyl. Ak cudzinec podá žiadosť na zastupiteľskom úrade SR, tento s ním vykoná pohovor za účelom predbežného posúdenia žiadosti.

STIAHNITE SI:  Vzor úradného tlačiva žiadosti o trvalý pobyt na päť rokov.

Žiadateľ musí zároveň doložiť nasledujúce dokumenty:
  1. cestovný doklad a 2 fotografie pasového formátu (3 x 3,5 cm)
  2. doklad, preukazujúci skutočnosti na udelenie pobytu (účel pobytu)
  3. potvrdenie o bezúhonnosti
  4. doklad o finančnom zabezpečení pobytu
  5. písomný súhlas rodiča, ktoré má právo stretávať sa s dieťaťom - žiadateľom - mladším ako 18 rokov
  6. doklad o ubytovaní.

V prípade, že cudzinec k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na päť rokov nepredloží všetky požadované doklady, zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť nepríjme a zároveň poskytne žiadateľovi písomnú informáciu, ktoré doklady musí k žiadosti priložiť.

Do 3 dní od prevzatia dokladu o pobyte musí cudzinec uzavrieť zdravotné poistenie.

Do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte musí cudzinec policajnému útvaru odovzdať lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie (nie starší ako 30 dní).

VYSVETLIVKY:

Žiadosť sa predkladá na oficiálnom úradnom tlačive Ministerstva vnútra SR. Formulár úradnej žiadosti o trvalý pobyt na päť rokov si môžete stiahnuť tu.

2 rovnaké farebné fotografie s rozmerom 3 x 3,5 cm (rovnaké ako na pas, s trojštvrťovým profilom tváre).

Spôsob dokladovania účelu trvalého pobytu závisí od individuálnej situácie, napríklad v prípade zlúčenia rodiny pri uzavretí manželstva medzi cudzincom a občanom SR sa predkladá sobášny list vydaný v SR a potvrdenie o trvalom pobyte manžela/ky v SR (napr. platný občiansky preukaz).

Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom, a výpisom z registra trestov štátu, v ktorom sa cudzinec v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Doklad potvrdzujúci bezúhonnosť sa nevyžaduje, ak ide o cudzinca mladšieho ako 14 rokov alebo pri zmene druhu pobytu a cudzinec predložil doklad potvrdzujúci bezúhonnosť k žiadosti o udelenie predchádzajúceho pobytu.

Pobyt cudzinca musí byť finančne zabezpečený najmenej vo výške dvanásťnásobku životného minima (od 1. júla 2017 predstavuje životné minimum sumu 199,48 EUR). Finančné zabezpečenie pobytu je možné preukázať napr. potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca na území SR alebo v domovskom štáte preloženého súdnym prekladateľom do slovenského jazyka alebo potvrdením zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy. Finančné zabezpečenie je možné preukázať aj notársky overeným čestným vyhlásením osoby, s ktorou cudzinec žiada o zlúčenie rodiny, doplneným potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke danej osoby alebo potvrdením zamestnávateľa o výške mzdy danej osoby.

Dokladom o zabezpečení ubytovania počas pobytu v SR môže byť napríklad výpis z listu vlastníctva, pokiaľ cudzinec vlastní na Slovensku nehnuteľnosť, ďalej overená nájomná zmluva uzavretá na meno cudzinca doplnená výpisom z listu vlastníctva prenajímateľa alebo potvrdenie od ubytovne, hotela alebo internátu. Pokiaľ plánujete bývať u rodiny, priateľov alebo známych, dokladom o zabezpečení ubytovania bude notársky overené čestné vyhlásenie osoby, u ktorej budete bývať, doplnené výpisom z listu vlastníctva tejto osoby.

Zdravotné poistenie musí cudzinec uzavrieť do 3 dní od prevzatia dokladu o pobyte.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie sa predkladá najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Lekársky posudok nepredkladá cudzinec pri zmene druhu pobytu. Tento doklad nemôže byť starší ako 30 dní a musí byť vydaný len niektorým z nasledujúcich zdravotníckych zariadení:

Upozornenie pre občanov USA. Pri žiadaní o povolenie na pobyt sa vyžaduje federálny výpis z registra trestov platný pre celé územie Spojených štátov amerických. Národný výpis z registra trestov platný len pre územie jedného štátu, v ktorom má žiadateľ pobyt, nie je postačujúci. Vybavenie tohto dokladu trvá približne 13 týždňov. Preto je o jeho vydanie potrebné požiadať s dostatočným predstihom. Federálny výpis z registra trestov vydáva FBI a jeho overenie formou apostily sa nevyžaduje.

Po uplynutí 4 rokov od udelenia trvalého pobytu na päť rokov môže byť cudzincovi na základe ďalšej žiadosti udelený trvalý pobyt na neobmedzený čas (pozri článok Trvalý pobyt na neobmedzený čas).

Úradné overenie dokladov

Všetky vyššie uvedené doklady, ktoré boli vystavené v zahraničí, musia byť náležite overené, viac informácií nájdete v článku Žiadosť o prechodný pobyt

Doklady, prikladané k žiadosti, nesmú byť staršie ako 90 dní (okrem matričných dokladov, napr. sobášny list), inak ich polícia neprijme. Každý doklad vydaný v zahraničí musí byť preložený súdnym prekladateľom do slovenčiny a náležite overený (napr. pripojenou apostilačnou doložkou alebo tzv. superlegalizáciou).