Trvalý pobyt na neobmedzený čas

Policajný útvar udelí trvalý pobyt na neobmedzený čas cudzincovi, ktorý:
 
 
Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas podáva cudzinec osobne na úradnom tlačive, a to len na policajnom útvare v SR. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na stiahnutie na stránke Úradu hraničnej a cudzineckej polície.

O žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas policajný útvar rozhodne do 90 dní od doručenia žiadosti.

Doklady k žiadosti

Cudzinec zároveň priloží k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas doklady nie staršie ako 90 dní, potvrdzujúce:

  1. finančné zabezpečenie pobytu,
  2. zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky,
  3. bezúhonnosť, ak ide o dieťaťa staršie ako 14 a mladšie ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na neobmedzený čas,
  4. cestovný doklad a dve rovnaké fotografie pasového formátu (3 x 3,5 cm). Ak cudzinec nepredloží platný cestovný doklad, policajný útvar žiadosť neprijme.

Policajný útvar si môže tiež vyžiadať od cudzinca doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania a čestné vyhlásenie, že naďalej trvajú dôvody udelenia trvalého pobytu.

VYSVETLIVKY:

Žiadosť sa predkladá na oficiálnom úradnom tlačive Ministerstva vnútra SR.

2 rovnaké farebné fotografie s rozmerom 3 x 3,5 cm (rovnaké ako na pas, s trojštvrťovým profilom tváre). 

Pobyt cudzinca musí byť finančne zabezpečený najmenej vo výške 12 – násobku životného minima (od 1. júla 2019 predstavuje životné minimum sumu 210,20 EUR). Finančné zabezpečenie pobytu je možné preukázať napr. potvrdením o zostatku na účte vedenom na meno cudzinca na území SR alebo v domovskom štáte preloženým súdnym prekladateľom do slovenského jazyka alebo potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy

Policajný útvar si vyžiada od cudzinca doklad o ubytovaní, ak nie je z dokumentov priložených k predchádzajúcim žiadostiam o pobyt zrejmé, že cudzinec má zabezpečené ubytovanie