MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Víza a bezvízový styk Schengenské víza na vstup do SR

Schengenské víza na vstup do SR

Za účelom návštevy Slovenska väčšina cudzincov žiada o jednotné schengenské vízum. Oprávňuje držiteľa na vstup na celé územie členských štátov schengenského priestoru napríklad na účel návštevy príbuzných a známych, turistiky a podobne. Môže byť vydané na jeden vstup alebo viac vstupov. Dĺžka pobytu cudzinca v schengenskom priestore nesmie prekročiť 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Na výpočet Schengenské vízum neslúži na zamestnanie, podnikanie alebo obdobnú zárobkovú činnosť. Na výpočet dĺžky vášho oprávneného pobytu v Schengenskom priestore je potrebné použiť Schengenskú vízovú kalkulačku. Manuál k vízovej kalkulačke si môžete stiahnuť na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR.

AKO POŽIADAŤ O VÍZA?

Žiadosť o vízum sa podáva na úradnom formulári na zastupiteľskom úrade (diplomatická misia alebo konzulárny úrad) Slovenskej republiky akreditovanom pre štát, kde má žiadateľ pobyt, alebo ktorého je občanom. Žiadosť o vízum je potrebné podať osobne a nemala by sa podať skôr ako 3 mesiace pred plánovaným vycestovaním na Slovensko.

Budete musieť predložiť nasledujúce dokumenty:
 1. vyplnený a podpísaný formulár žiadosti, dostupný v slovenčine a v angličtine,
 2. farebnú fotografiu tváre o rozmeroch 3 x 3,5 cm,
 3. platný cestovný doklad, ktorého platnosť musí byť minimálne o tri mesiace dlhšia ako predpokladaná platnosť požadovaného víza,
 4. dokumenty preukazujúce účel a podmienky plánovaného pobytu, napríklad:
  1. organizovaná/individuálna turistika: voucher vydaný cestovnou kanceláriou alebo pozvanie vydané pozývajúcou osobou, prípadne pozvanie overené príslušným oddelením cudzineckej polície,
  2. obchodné/podnikateľské cesty: pozvanie vydané pozývajúcim obchodným partnerom alebo inštitúciou, prípadne pozvanie vystavené, príslušným oddelením cudzineckej polície, pri opakovaných obchodných cestách predloženie zmluvy o spolupráci so slovenskou spoločnosťou,
  3. medzinárodné konferencie, semináre, sympóziá, kultúrne a športové podujatia: pozvánka vydaná organizátorom podujatia, oficiálny list vysielajúcej organizácie žiadajúcej o udelenie víz pre jej zamestnanca, vstupenky na veľtrhy, kongresy, či iné podujatia,
  4. iné účely: iné doklady potvrdzujúce účel cesty a pobytu v SR,
 5. cestovný lístok alebo iný doklad: predloženie spiatočného cestovného lístka (letenka, lístok na autobus/vlak, nesmie byť open ticket!), ak cestujete autom predloženie vodičského a technického preukazu, poistenia motorového vozidla za škodu spôsobenú inému účastníkovi cestnej premávky, tzv. zelená karta,
 6. dokumenty týkajúce sa zabezpečenia ubytovania (ak bude ubytovaný u pozývajúcej osoby, treba to výslovne uviesť v pozývacom liste),
 7. dokumenty týkajúce sa finančného zabezpečenia a solventnosti vo výške 56 EUR na deň pobytu:
  1. hotovosť v zameniteľnej mene,
  2. cestovné šeky,
  3. výpis z banky potvrdzujúci pravidelný príjem (plat, dôchodok) za obdobie posledných 6-12 mesiacov,
  4. iné doklady, ktoré zaručujú finančné prostriedky v konvertibilnej mene,
  Doklad o finančných prostriedkoch by mal mať aj so sebou, pretože na hraniciach v SR môže byť vyzvaný, aby preukázal dostatok finančných prostriedkov na živobytie počas doby pobytu uvedenej vo víze,
 8. medzinárodné cestovné poistenie – musí pokryť všetky výdaje, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s jeho návratom do vlasti zo zdravotných dôvodov, urgentného lekárskeho ošetrenia alebo naliehavého ošetrenia v nemocnici. Poistenie musí platiť na celom území členských štátov Schengenu a po celú dobu jeho pobytu. Minimálne krytie musí byť vo výške 30 000 EUR,
 9. iné doklady – zastupiteľský úrad môže pre potreby rozhodnutia o udelení víza vyžiadať od cudzinca akékoľvek ďalšie doklady s cieľom preveriť deklarovaný účel cesty a úmysel žiadateľa vrátiť sa späť do domovskej krajiny,
 10. poplatok 60 EUR.

Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie víza je 15 kalendárnych dní. Túto lehotu možno predĺžiť najviac na 30 kalendárnych dní, najmä ak je potrebné ďalšie posúdenie žiadosti. Výnimočne, ak sa vyžadujú dodatočné doklady, je možné túto lehotu predĺžiť najviac na 60 kalendárnych dní.

Zjednodušený proces vydávania víz platí vo vzťahu k štátnym príslušníkom Albánska, Bosny a Hercegoviny, Gruzínska, Moldavska, Macedónska, Srbska, Čiernej Hory, Ruskej federácie a Ukrajiny. V týchto prípadoch je lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie víza 10 kalendárnych dní a poplatok sa platí vo výške 35 EUR.

Vízum sa udeľuje do cestovného pasu vo forme nálepky. Po získaní víza je cudzinec oprávnený zdržiavať sa v schengenskom priestore počas doby určenej vo víze. Na udelenie víza nie je právny nárok.

Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť cudzincovi na vstup hraničný priechod, ktorý zapíše do schengenského víza.

Cudzinec, ktorému bolo udelené vízum, je povinný do troch pracovných dní od vstupu na územie SR hlásiť policajnému útvaru začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu. Ak je cudzinec ubytovaný v hoteli alebo v inom ubytovacom zariadení, túto povinnosť preberá ubytovateľ.

POZVANIE

Je možné, že k žiadosti o vízum budete musieť predložiť pozvanie overené policajným útvarom. Túto povinnosť je potrebné si overiť na zastupiteľskom úrade SR vo vašej krajine.

O overenie pozvania musí požiadať pozývajúca osoba na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta jej pobytu/sídla. Žiadosť o overenie pozvania sa podáva na úradnom tlačive. Na žiadosti je potrebné uviesť účel návštevy.

K žiadosti sa prikladajú:

 1. dokumenty preukazujúce účel pozvania;
 2. dokumetny týkajúce sa finančného zabezpečenia, ktoré sa preukazujú predložením potvrdenia o zostatku na účte v banke pozývajúcej osoby. Zostatok na účte v banke musí byť najmenej vo výške 12-násobku životného minima (životné minimum od 1. júla 2019 je 210,20 EUR) a 56 EUR na každý deň pobytu (t.j. spolu 7 433,76 EUR na 90-dňový pobyt).
 3. dokumenty preukazujúce zabezpečenie ubytovania (potvrdenie ubytovacieho zariadenia, čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania alebo čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti, ak je na to oprávnený. Podpisy musia byť úradne overené.)

Doklady prikladané k žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní. Cudzinecká polícia rozhodne do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. Je potrebné zaplatiť správny poplatok vo výške 33 EUR. Pozvanie overené cudzineckou políciou má platnosť 90 dní odo dňa overenia. Takto overené pozvanie zašle pozývajúca osoba žiadateľovi o vízum, ktorý ho priloží k žiadosti o udelenie schengenského víza.
 • Ak je pozývateľ fyzická osoba: Cudzinca môže pozvať fyzická osoba, ktorá je občan SR s trvalým pobytom na území SR alebo cudzinec s povolením na trvalý alebo prechodný pobyt. K žiadosti sa prikladá doklad potvrdzujúci, že žiadateľ je schopný finančne pokryť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním cudzinca (potvrdenie o zostatku na účte). Ak sa pozýva príbuzná osoba, je potrebné predložiť aj doklad potvrdzujúci príbuzenský vzťah (originál alebo overená kópia).
 • Ak je pozývateľ právnická osoba: Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie môže pozvať na územie SR cudzinca, ktorý vykonáva obdobnú činnosť. K žiadosti sa prikladá výpis z obchodného registra alebo živnostenského listu (originál alebo overená kópia úradne preložená). K žiadosti sa prikladá doklad potvrdzujúci, že žiadateľ je schopný finančne pokryť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním cudzinca (potvrdenie o zostatku na účte).

INÉ DRUHY VÍZ

Okrem jednotného schengenského víza existujú nasledujúce typy víz:

Letiskové tranzitné vízum

Oprávňuje cudzinca, ktorý cestuje z jedného tretieho štátu do iného tretieho štátu, prejsť cez medzinárodné tranzitné priestory jedného alebo viacerých letísk členských štátov schengenského priestoru. Dĺžka povoleného pobytu zodpovedá času potrebnému na účely tranzitu.

Národné vízum

Národné vízum sa udeľuje cudzincovi v prípadoch, ak je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike, alebo ak je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie slovenského jazyka na jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne. Udeľuje sa na 90 dní alebo na dĺžku jazykového vzdelávania, najviac do 31. júla príslušného roka. Ďalej môže byť udelené aj na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky, a to na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. Národné vízum sa udelí aj rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca s doplnkovou ochranou, a to na nevyhnutný čas.
Žiadosť o národné víza sa podáva na príslušnom zastupiteľskom úrade. K žiadosti sa predkladá:
 
1. platný cestovný doklad
 
2. farebná fotografia s rozmermi 3 x 3,5 cm
 
3. doklad potvrdzujúci účel pobytu (v prípade žiadosti o udelenie národného víza z dôvodu podania žiadosti o udelenie pobytu na cudzineckej polícii sa predkladajú všetky prílohy potrebné na udelenie pobytu),
 
4. doklad o zdravotnom poistení.
 
Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti do 30 dní od jej prijatia.
 
Národné vízum oprávňuje jeho držiteľa zdržiavať sa na území Slovenskej republiky počas obdobia, na ktoré bolo vydané. Na území ostatných členských štátov sa držiteľ platného národného víza môže zdržiavať po dobu až troch mesiacov v rámci akéhokoľvek šesťmesačného obdobia za tých istých podmienok ako držiteľ povolenia na pobyt vydaného jedným z členských štátov schengenského priestoru. Vydáva sa za obdobných podmienok ako schengenské vízum. Poplatok sa platí vo výške 33 EUR.
Ak by išlo o udelenie národného víza v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt, poplatok je vo výške 9,50 EUR.

 

Vízum s obmedzenou územnou platnosťou (LTV vízum)


Je platné na území členského štátu, ktorý vízum udelil. Výnimočne môže byť platné na územiach viacerých členských štátov, ak s tým každý z týchto členských štátov súhlasí. Udeľuje sa výnimočne z humanitárnych dôvodov, z dôvodov štátneho záujmu alebo z dôvodu plnenia medzinárodných záväzkov.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Víza a bezvízový styk Schengenské víza na vstup do SR