MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Víza a bezvízový styk Schengenské vízum

Schengenské vízum

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ. Informácie o pobyte občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov nájdete tu.

Za účelom návštevy Slovenska väčšina cudzincov žiada o jednotné schengenské vízum. Oprávňuje držiteľa na vstup na celé územie členských štátov schengenského priestoru napríklad na účel návštevy príbuzných a známych, turistiky a podobne. Môže byť vydané na jeden, dva alebo viac vstupov. Dĺžka pobytu cudzinca v schengenskom priestore nesmie prekročiť 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Schengenské vízum neslúži na zamestnanie, podnikanie alebo obdobnú zárobkovú činnosť. 
 
Na výpočet dĺžky vášho oprávneného pobytu v Schengenskom priestore je možné použiť Schengenskú vízovú kalkulačku. Manuál k vízovej kalkulačke si môžete stiahnuť na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR

AKO POŽIADAŤ O VÍZA?

Žiadosť o vízum sa podáva na úradnom formulári na zastupiteľskom úrade (diplomatická misia alebo konzulárny úrad) Slovenskej republiky akreditovanom pre štát, kde má žiadateľ pobyt, alebo ktorého je občanom. Žiadosť o vízum je potrebné podať osobne a nemala by sa podať skôr ako šesť mesiacov pred plánovaným vycestovaním na Slovensko.

Budete musieť predložiť nasledujúce dokumenty:
 1. vyplnený a podpísaný formulár žiadosti, dostupný v slovenčine a v angličtine,
 2. farebnú fotografiu tváre (3 x 3,5 cm),
 3. platný cestovný doklad, ktorého platnosť musí byť minimálne o tri mesiace dlhšia ako predpokladaná platnosť požadovaného víza,
 4. dokumenty preukazujúce účel a podmienky plánovaného pobytu, napríklad:
  1. organizovaná/individuálna turistika: voucher vydaný cestovnou kanceláriou alebo pozvanie vydané pozývajúcou osobou, prípadne pozvanie overené príslušným oddelením cudzineckej polície,
  2. obchodné/podnikateľské cesty: pozvanie vydané pozývajúcim obchodným partnerom alebo inštitúciou, prípadne pozvanie vystavené príslušným oddelením cudzineckej polície, pri opakovaných obchodných cestách predloženie zmluvy o spolupráci so slovenskou spoločnosťou,
  3. medzinárodné konferencie, semináre, sympóziá, kultúrne a športové podujatia: pozvánka vydaná organizátorom podujatia, oficiálny list vysielajúcej organizácie žiadajúcej o udelenie víz pre jej zamestnanca, vstupenky na veľtrhy, kongresy, či iné podujatia,
  4. iné účely: iné doklady potvrdzujúce účel cesty a pobytu v SR,
 5. cestovný lístok alebo iný doklad: predloženie spiatočného cestovného lístka (letenka, lístok na autobus/vlak, nesmie byť open ticket!), ak cestujete autom predloženie vodičského a technického preukazu, poistenia motorového vozidla za škodu spôsobenú inému účastníkovi cestnej premávky, tzv. zelená karta,
 6. dokumenty týkajúce sa zabezpečenia ubytovania (ak bude ubytovaný u pozývajúcej osoby, treba to výslovne uviesť v pozývacom liste),
 7. dokumenty týkajúce sa finančného zabezpečenia a solventnosti vo výške 56 EUR na deň pobytu:
  1. hotovosť v zameniteľnej mene,
  2. cestovné šeky,
  3. výpis z banky potvrdzujúci pravidelný príjem (plat, dôchodok) za obdobie posledných 6-12 mesiacov,
  4. iné doklady, ktoré zaručujú finančné prostriedky v konvertibilnej mene,
  Doklad o finančných prostriedkoch by mal mať cestujúci následne aj so sebou, pretože na hraniciach SR môže byť vyzvaný, aby preukázal dostatok finančných prostriedkov na živobytie počas doby pobytu uvedenej vo víze,
 8. medzinárodné cestovné poistenie – musí pokryť všetky výdaje, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s jeho návratom do vlasti zo zdravotných dôvodov, urgentného lekárskeho ošetrenia alebo naliehavého ošetrenia v nemocnici. Poistenie musí platiť na celom území členských štátov Schengenu a po celú dobu jeho pobytu. Minimálne krytie musí byť vo výške 30 000 EUR,
 9. iné doklady – zastupiteľský úrad môže pre potreby rozhodnutia o udelení víza vyžiadať od cudzinca akékoľvek ďalšie doklady s cieľom preveriť deklarovaný účel cesty a úmysel žiadateľa vrátiť sa späť do domovskej krajiny,
 10. poplatok 80 EUR.

Lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie víza je 15 kalendárnych dní. Túto lehotu možno predĺžiť najviac na 45 kalendárnych dní, najmä ak je potrebné ďalšie posúdenie žiadosti. 

Zjednodušený proces vydávania víz platí vo vzťahu k štátnym príslušníkom Albánska, Bosny a Hercegoviny, Gruzínska, Moldavska, Macedónska, Srbska, Čiernej Hory, Ruskej federácie a Ukrajiny. V týchto prípadoch je lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie víza 10 kalendárnych dní a poplatok sa platí vo výške 35 EUR.

Vízum sa udeľuje do cestovného pasu vo forme nálepky. Po získaní víza je cudzinec oprávnený zdržiavať sa v schengenskom priestore počas doby určenej vo víze. Na udelenie víza nie je právny nárok. Zastupiteľský úrad je oprávnený určiť cudzincovi na vstup hraničný priechod, ktorý zapíše do schengenského víza.

Cudzinec, ktorému bolo udelené vízum, je povinný do troch pracovných dní od vstupu na územie SR hlásiť policajnému útvaru začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu. Ak je cudzinec ubytovaný v hoteli alebo v inom ubytovacom zariadení, túto povinnosť preberá ubytovateľ.

 

POZVANIE

Je možné, že k žiadosti o vízum budete musieť predložiť pozvanie overené policajným útvarom. Túto povinnosť je potrebné si overiť na zastupiteľskom úrade SR vo vašej krajine.

O overenie pozvania musí požiadať pozývajúca osoba na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta jej pobytu/sídla. Žiadosť o overenie pozvania sa podáva na úradnom tlačive. Na žiadosti je potrebné uviesť účel návštevy.

K žiadosti sa prikladajú:

 1. dokumenty preukazujúce účel pozvania;
 2. dokument preukazujúci finančné zabezpečenie - potvrdenie o zostatku na účte v banke pozývajúcej osoby. Zostatok na účte musí byť najmenej vo výške 12-násobku životného minima (životné minimum od 1. júla 2023 je 268,88 EUR) a 56 EUR na každý deň pobytu (t.j. spolu 8 266,56 EUR na 90-dňový pobyt).
 3. dokumenty preukazujúce zabezpečenie ubytovania (potvrdenie ubytovacieho zariadenia, čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania alebo čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti, ak je na to oprávnený. Podpisy musia byť úradne overené.)
Doklady prikladané k žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní. Cudzinecká polícia rozhodne do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. Je potrebné zaplatiť správny poplatok vo výške 50 EUR.
 
Pozvanie overené cudzineckou políciou má platnosť 90 dní odo dňa overenia. Takto overené pozvanie zašle pozývajúca osoba žiadateľovi o vízum, ktorý ho priloží k žiadosti o udelenie schengenského víza.
 • Ak je pozývateľ fyzická osoba: Cudzinca môže pozvať fyzická osoba, ktorá je občan SR alebo cudzinec s povolením na trvalý alebo prechodný pobyt. K žiadosti sa prikladá doklad potvrdzujúci, že žiadateľ je schopný finančne pokryť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním cudzinca (potvrdenie o zostatku na účte). Ak sa pozýva príbuzná osoba, je potrebné predložiť aj doklad potvrdzujúci príbuzenský vzťah (originál alebo overená kópia).
 • Ak je pozývateľ právnická osoba: Právnická osoba môže pozvať na územie SR cudzinca, ktorý vykonáva obdobnú činnosť. K žiadosti sa prikladá výpis z obchodného alebo živnostenského registra (originál alebo overená kópia úradne preložená) a doklad potvrdzujúci, že žiadateľ je schopný finančne pokryť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním cudzinca (potvrdenie o zostatku na účte).

 

INÉ DRUHY VÍZ

Okrem jednotného schengenského víza existujú nasledujúce typy víz:

Letiskové tranzitné vízum (ATV vízum) 

Oprávňuje cudzinca, ktorý cestuje z jedného tretieho štátu do iného tretieho štátu, prejsť cez medzinárodné tranzitné priestory jedného alebo viacerých letísk členských štátov schengenského priestoru. Dĺžka povoleného pobytu zodpovedá času potrebnému na tranzit.

Národné vízum

Národné vízum sa udeľuje:

 • v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike,
 • cudzincovi staršiemu ako 15 rokov prijatému na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne,
 • ak je to potrebné na plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo
 • v záujme SR.

Viac informácií o národných vízach nájdete v osobitnom článku.

Vízum s obmedzenou územnou platnosťou (LTV vízum)

Je platné na území členského štátu, ktorý vízum udelil. Výnimočne môže byť platné na územiach viacerých členských štátov, ak s tým každý z týchto členských štátov súhlasí. Udeľuje sa výnimočne z humanitárnych dôvodov, z dôvodov štátneho záujmu alebo z dôvodu plnenia medzinárodných záväzkov.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Víza a bezvízový styk Schengenské vízum