Kde si môžem predĺžiť platnosť víz?

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ. Informácie o pobyte občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov nájdete tu.

Predĺženie jednotných schengenských víz na území SR v zásade nie je možné.

VÝNIMKY: Vo výnimočných prípadoch vám môže byť predĺžená platnosť schegenského víza, a to najviac do troch mesiacov v jednom polroku. Žiadosť o predĺženie platnosti víza sa podáva na príslušnom oddelení cudzineckej polície.

Ak potrebujete zostať na území SR dlhšie ako 90 dní, môžete zvážiť možnosť požiadať o povolenie na tolerovaný pobyt

Ak sa má skončiť platnosť vášho jednotného schengenského víza a nemáte povolenie na pobyt na Slovensku, musíte opustiť územie SR.  V zahraničí môžete požiadať o nové vízum.

Žiadosť o udelenie víza na vstup na územie SR, spolu s požadovanými dokladmi, sa podáva na predpísanom úradnom tlačive na diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade SR v zahraničí.

Vo výnimočných prípadoch  môže policajný útvar udeliť víza na hraničnom priechode. Podmienkou je, že žiadateľ nemohol požiadať o vízum vopred a na požiadanie predloží doklady, ktoré preukazujú nepredvídateľné a naliehavé dôvody na vstup. Zároveň musí mať platný cestovný doklad, zdôvodniť účel a podmienky plánovaného pobytu a mať dostatočné prostriedky na živobytie na dĺžku plánovaného pobytu a na návrat do svojej krajiny pôvodu, prípadne musí byť schopný získať takéto prostriedky zákonným spôsobom. Takto udelené vízum oprávňuje držiteľa na pobyt v trvaní najviac 15 dní.   

Na základe medzinárodnej zmluvy môže vízum udeliť aj diplomatická misia alebo konzulárny úrad iného členského štátu EÚ v zahraničí.

Viac informácií.

UPOZORNENIE: Na udelenie víza nie je právny nárok, pokiaľ nejde o vízum, ktoré sa udeľuje rodinnému príslušníkovi azylanta, splňujúcemu podmienky podľa Zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle. Dôvod neudelenia víza sa cudzincovi neoznamuje.