Národné vízum

Národné vízum sa udeľuje:

Žiadosť

Žiadosť o národné víza sa podáva na zastupiteľskom úrade. Žiadosť o vízum v záujme SR je možné podať aj na oddelení cudzineckej polície - na podanie žiadosti na polícii je nutné sa objednať. K žiadosti je potrebné predložiť: 

  1. platný cestovný doklad
  2. farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm
  3. doklad potvrdzujúci účel pobytu (v prípade žiadosti o udelenie národného víza z dôvodu podania žiadosti o udelenie pobytu na cudzineckej polícii sa predkladajú všetky prílohy potrebné na udelenie pobytu),
  4. doklad o zdravotnom poistení.

Zastupiteľský úrad alebo ministerstvo vnútra si môže vyžiadať ďalšie doklady len vtedy, ak sú predložené doklady nepostačujúce na rozhodnutie o žiadosti o udelenie národného víza.

Za podanie žiadosti sa platí správny poplatok:

Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti do 30 dní od jej prijatia.

Národné vízum oprávňuje jeho držiteľa zdržiavať sa na území Slovenskej republiky počas obdobia, na ktoré bolo vydané. Na území ostatných členských štátov sa držiteľ platného národného víza môže zdržiavať po dobu až troch mesiacov v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia za tých istých podmienok ako držiteľ povolenia na pobyt vydaného jedným z členských štátov schengenského priestoru.  

Platnosť víza

Vízum sa spravidla udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. V súvislosti s udelením pobytu sa však vízum udeľuje len na 90 dní a na jazykové vzdelávanie na dobu trvania jazykového vzdelávania, najviac do 31. júla príslušného školského roka.

Národné vízum sa udelí aj rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca s doplnkovou ochranou, a to na nevyhnutný čas.

Národné vízum v záujme Slovenskej republiky

V roku 2022 je možné udeliť národné vízum v záujme SR:

Osoba, ktorej je udelené národné vízum v záujme SR na účel zamestnania, môže na Slovensku pracovať bez potreby ďalších povolení. Počas trvania platnosti víza možno pracovať iba u toho zamestnávateľa a v takom zamestnaní, na aké bolo vízum udelené (tieto údaje budú vo víze uvedené), inak môže byť vízum zrušené. 

Vodiči

Žiadateľ o udelenie národného víza nesmie mať v čase podania žiadosti o národné vízum udelený prechodný pobyt na účel zamestnania ani podanú žiadosť o udelenie takéhoto pobytu.

Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu je pracovná zmluva a príslušné oprávnenie viesť motorové vozidlo.

Národné vízum sa udeľuje na čas trvania zamestnania, najviac na jeden rok. Nie je možné ho udeliť opätovne.

Absolventi

O udelenie národného víza môžu požiadať absolventi:

Národné vízum sa absolventom udeľuje na účel:

Žiadateľ o udelenie národného víza, ktorý je absolventom slovenskej, českej školy alebo inej vybranej vysokej školy či výskumnej inštitúcie, nesmie mať v čase podania žiadosti o vízum udelený prechodný pobyt na účel zamestnania alebo štúdia.

Žiadateľ, ktorý má byť zamestnaný vo vybraných zamestnaniach, nesmie mať v čase podania žiadosti o vízum udelený prechodný pobyt na účel zamestnania.

Dokladom potvrdzujúcim účel pobytu je:

Štipendisti

O udelenie národného víza na obdobie jedného roka môžu požiadať aj zahraniční študenti, vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci vysokých škôl a pracovníci výskumu a vývoja, ktorí na Slovensko prichádzajú s podporou štipendia financovaného v rámci programov: