Ohlasovanie pobytu a dôležitých zmien / Povinnosti

Cudzinci sú povinní ohlásiť miesto svojho pobytu na Slovensku na policajnom útvare podľa miesta bydliska. Ide o osobitnú povinnosť, ktorá nesúvisí s povolením na pobyt, a spravidla je potrebné si ju splniť bezprostredne po príchode na Slovensko.

Dôležitou povinnosťou cudzincov je ohlásiť miesto pobytu na Slovensku na príslušnom oddelení cudzineckej polície, a to osobne. To platí, ak sa cudzinec ubytuje v súkromí. Ak býva napríklad v hoteli, hosteli, ubytovni, a podobne, pobyt za cudzinca nahlasuje ubytovateľ, a cudzinec pobyt ohlasovať nemusí. Občania Únie alebo ich rodinní príslušníci sú povinní ohlásiť pobyt najneskôr do 10 pracovných dní a štátni príslušníci tretích krajín do 3 pracovných dní odo dňa vstupu na územie SR.

 Cudzinec, ktorý má udelené akékoľvek povolenie na pobyt v SR, ohlasuje na príslušnom oddelení cudzineckej polície začiatok pobytu do 3 pracovných dní od vstupu. Okrem toho je povinný písomne oznámiť cudzineckej polícií príslušnej podľa miesta pobytu, ak sa bude viac ak 180 dní nepretržite zdržiavať mimo územia SR alebo ak sa bude zdržiavať mimo miesta udeleného pobytu nepretržite viac ako 30 dní.

Všetky ostatné kategórie cudzincov (či už v rámci vízového alebo bezvízového styku) nahlasujú začiatok pobytu, miesto a jeho predpokladanú dĺžku. Tieto informácie sa vpisujú do úradného tlačiva o hlásení pobytu - Formulár na ohlasovanie pobytu.

Cudzinec je tiež povinný ohlásiť policajnému útvaru zmenu osobných údajov v cestovnom doklade do 5 pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala.