MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie Zmeny v zákone o pobyte cudzincov v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.   

Pozn.: Za krízovú situáciu sa považuje mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19. 

DÔLEŽITÉ: 22. februára 2022 skončil núdzový stav, ktorý bol vyhlásený 25. novembra 2021. Mimoriadna situácia (krízová situácia) vyhlásená 11. marca 2020 je odvolaná od 15. septembra 2023. 

 

Osoby bez udeleného pobytu na Slovensku

Ak ste legálne vstúpili na Slovensko (napr. na základe víz alebo v rámci bezvízového styku) a nemáte udelený pobyt, ste oprávnený sa na Slovensku zdržiavať až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.

 

Osoby s udeleným pobytom na Slovensku

Ak by platnosť Vášho prechodného, trvalého alebo tolerovaného pobytu mala uplynúť počas krízovej situácie alebo do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, Váš pobyt nezanikne. Jeho platnosť bude predĺžená až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

Ak máte udelený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na päť rokov a počas krízovej situácie sa zdržiavate v zahraničí, môžete žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas podať na zastupiteľskom úrade SR (veľvyslanectve, generálnom konzuláte).

Ak počas krízovej situácie nemôžete podať žiadosť o udelenie alebo obnovenie pobytu, cudzinecká polícia bude môcť k vašej žiadosti prijať aj doklady staršie ako 90 dní, ak tieto doklady neboli staršie ako 90 dní v čase krízovej situácie a zároveň ste do podania žiadosti nevycestovali z územia Slovenska.

Ak máte udelený prechodný pobyt na účel podnikania a budúci rok budete žiadať o jeho obnovenie, nebudete musieť splniť zákonnú podmienku minimálneho príjmu/zisku za tento rok, ak k žiadosti priložíte čestné vyhlásenie o tom, že vaša podnikateľská činnosť bola ovplyvnená trvaním krízovej situácie počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

 

Lehoty

Nasledujúce lehoty, po uplynutí ktorých cudzinecká polícia môže začať rušiť Váš prechodný pobyt, sa predlžujú o obdobie trvania krízovej situácie:

 • 60 dní od zániku zamestnania, ak máte udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
 • 30 dní od úspešného vykonania záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, ak máte prechodný pobyt na účel štúdia,
 • 30 dní od riadneho skončenia štúdia na vysokej škole, ak máte prechodný pobyt na účel štúdia alebo osobitnej činnosti (činnosť vyplývajúca z programov vlády SR alebo z programov EÚ).

Do odvolania krízovej situácie neplynú lehoty na:

 • odovzdanie dokladu o zdravotnom poistení (štandardná lehota: 30 dní od prevzatia dokladu o prechodnom pobyte)
 • odovzdanie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie (štandardná lehota: 30 dní od prevzatia dokladu o prechodnom pobyte alebo trvalom pobyte na päť rokov, resp. 30 dní od podania žiadosti o vydanie modrej karty na cudzineckej polícii alebo od podania žiadosti o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas dieťaťa osoby s trvalým pobytom na neobmedzený čas)
 • hlásenie zmeny mena, priezviska, osobného stavu, štátnej príslušnosti, údajov v cestovnom doklade, výmeny cestovného dokladu a zmenu miesta pobytu (štandardná lehota: 5 pracovných dní odo dňa, keď zmena nastala)
 • ohlásenie straty, krádeže alebo poškodenia cestovného dokladu alebo dokladov vydaných podľa zákona o pobyte cudzincov (napr. dokladu o pobyte) (štandardná lehota: 5 pracovných dní odo dňa, keď sa o strate, krádeži alebo poškodení osoba dozvedela)
 • oznámenie zániku účelu pobytu (štandardná lehota: 3 pracovné dni)
 • vycestovanie (štandardná lehota: posledný deň oprávneného pobytu alebo 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia, ktorým bola žiadosť o udelenie/obnovenie pobytu zamietnutá alebo pobyt zrušený)
 • podanie žiadosti o vydanie nového dokladu o pobyte, ak záznamy v ňom nezodpovedajú skutočnosti alebo ak došlo k strate, krádeži, poškodeniu alebo zneužitiu dokladu (štandardná lehota: 5 pracovných dní)
 • oznámenie zmeny údajov v doklade „Dodatočné údaje o zamestnaní“ (štandardná lehota: 5 pracovných dní)
 • odovzdanie pracovnej zmluvy, ak žiadateľ o vydanie modrej karty priložil k žiadosti o jej vydanie písomný prísľub zamestnávateľa (štandardná lehota: 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte)
 • oznámenie začiatku a skončenia nezamestnanosti držiteľa modrej karty (štandardná lehota: 5 pracovných dní)
 • hlásenie zmeny zamestnávateľa držiteľa modrej karty (štandardná lehota: najneskôr 5 pracovných dní pred nástupom)

Obdobie trvania krízovej situácie sa nezapočítava do 180-dňovej lehoty, ktorú má cudzinec štandardne k dispozícii na vstup na územie Slovenska po udelení prechodného alebo trvalého pobytu.

Ministerstvo vnútra môže odpustiť aj zmeškanie inej lehoty, ak lehota uplynula počas trvania krízovej situácie.

 

Povinnosti

Do odvolania krízovej situácie nie ste povinní:

 • vycestovať do siedmich dní po odpadnutí dôvodov zotrvania na Slovensku, ak dôvodom zotrvania bolo poskytovania ústavnej starostlivosti súvisiacej s neodkladnou zdravotnou starostlivosťou alebo trvanie karanténneho opatrenia,
 • zabezpečiť vycestovanie dieťaťa narodeného na Slovensku alebo na území členského štátu EÚ do 90 dní od narodenia, ak rodič nepodal žiadosť o udelenie pobytu pre dieťa
 • vycestovať v lehote na vycestovanie určenej v rozhodnutí o administratívnom vyhostení.

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
+421 55 625 8662

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Skype: micconsultant (voice calls only)

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR: 13,00 - 17,00
PIA: 9,00 - 12,00

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Pobyt Základné informácie Zmeny v zákone o pobyte cudzincov v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19