Zmeny v zákone o pobyte cudzincov v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Národná rada SR schválila novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá rieši viaceré situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.   

Pozn.: Za krízovú situáciu sa považuje mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19. 

DÔLEŽITÉ: 22. februára 2022 skončil núdzový stav, ktorý bol vyhlásený 25. novembra 2021. Mimoriadna situácia (krízová situácia) vyhlásená 11. marca 2020 stále trvá. 

 

Osoby bez udeleného pobytu na Slovensku

Ak ste legálne vstúpili na Slovensko (napr. na základe víz alebo v rámci bezvízového styku) a nemáte udelený pobyt, ste oprávnený sa na Slovensku zdržiavať až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.

 

Osoby s udeleným pobytom na Slovensku

Ak by platnosť Vášho prechodného, trvalého alebo tolerovaného pobytu mala uplynúť počas krízovej situácie alebo do jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, Váš pobyt nezanikne. Jeho platnosť bude predĺžená až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

Ak máte udelený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na päť rokov a počas krízovej situácie sa zdržiavate v zahraničí, môžete žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas podať na zastupiteľskom úrade SR (veľvyslanectve, generálnom konzuláte).

Ak počas krízovej situácie nemôžete podať žiadosť o udelenie alebo obnovenie pobytu, cudzinecká polícia bude môcť k vašej žiadosti prijať aj doklady staršie ako 90 dní, ak tieto doklady neboli staršie ako 90 dní v čase krízovej situácie a zároveň ste do podania žiadosti nevycestovali z územia Slovenska.

Ak máte udelený prechodný pobyt na účel podnikania a budúci rok budete žiadať o jeho obnovenie, nebudete musieť splniť zákonnú podmienku minimálneho príjmu/zisku za tento rok, ak k žiadosti priložíte čestné vyhlásenie o tom, že vaša podnikateľská činnosť bola ovplyvnená trvaním krízovej situácie počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

 

Lehoty

Nasledujúce lehoty, po uplynutí ktorých cudzinecká polícia môže začať rušiť Váš prechodný pobyt, sa predlžujú o obdobie trvania krízovej situácie:

Do odvolania krízovej situácie neplynú lehoty na:

Obdobie trvania krízovej situácie sa nezapočítava do 180-dňovej lehoty, ktorú má cudzinec štandardne k dispozícii na vstup na územie Slovenska po udelení prechodného alebo trvalého pobytu.

Ministerstvo vnútra môže odpustiť aj zmeškanie inej lehoty, ak lehota uplynula počas trvania krízovej situácie.

 

Povinnosti

Do odvolania krízovej situácie nie ste povinní: