MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Obchodné spoločnosti Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Informácie v tejto časti sú určené občanom krajín mimo EÚ a občanom EÚ.
 
Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je typ obchodnej spoločnosti a je to jedna z najčastejších foriem podnikania. S.r.o. môže založiť jeden alebo viac zakladateľov (najviac 50). S.r.o. s jediným spoločníkom však nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. S.r.o. si povinne vytvára základné imanie, a to najmenej 5 000 EUR. Minimálny vklad spoločníka je 750 EUR.

Začať podnikať vo forme s.r.o. je pomerne komplikované, odporúčame preto pri zakladaní s.r.o. využiť služby právnika alebo iného odborníka. Predtým, ako začnete podnikať vo forme s.r.o., by ste mali absolvovať nasledujúce kroky.

Založenie spoločnosti

V prvej fáze treba stanoviť obchodné meno spoločnosti, predmet činnosti a sídlo, a spísať spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu (podpisy musia byť overené notárom).

Získanie živnostenského oprávnenia (prípadne iného oprávnenia na podnikanie)

Pri získavaní živnostenského oprávnenia v zásade platia informácie uvedené v tomto článku, okrem toho, že zodpovedný zástupca v prípade s.r.o. musí byť okrem ostatných prípadov ustanovený vždy pri prevádzkovaní remeselnej a viazanej živnosti, a musí byť k s.r.o. v pracovnom pomere okrem prípadu, keď je spoločníkom.

Pobyt pri založení s.r.o.

Prechodný pobyt na účel podnikania na základe podnikania prostredníctvom s.r.o. môže získať iba cudzinec, ktorý je/bude konateľom s.r.o. Účel pobytu sa v prípade, že sa cudzinec stáva konateľom novovzniknutej s.r.o. preukazuje predložením podnikateľského zámeru spolu s predpokladanými nákladmi na začatie podnikania, alebo predložením oprávnenia na podnikanie spolu s zakladateľskou listinou/ resp. spoločenskou zmluvou. V prípade, že cudzinec sa stáva konateľom už existujúcej s.r.o., preukazuje sa účel pobytu výpisom z obchodného registra danej s.r.o. a uznesením valného zhromaždenia, že cudzinec sa po získaní povolenia na pobyt stane konateľom s.r.o.

Zápis do obchodného registra

Návrh na zápis do obchodného registra sa podáva na registrovom súde miestne príslušnom podľa sídla s.r.o. Návrh na zápis sa musí podať do 90 dní od založenia s.r.o. alebo od doručenia živnostenského oprávnenia. Pred podaním návrhu na zápis treba zložiť podstatnú časť základného imania (alebo celé v prípade jediného zakladateľa). Pri podávaní návrhu na zápis do obchodného registra sa podáva:

 1. Vyplnený formulár;
 2. Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina (2x);
 3. Oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania;
 4. Stanovy, ak boli prijaté (2x);
 5. Ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba, písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s. r.o.;
 6. Ak spoločnosť založila jedna s.r.o., písomné vyhlásenie zakladateľa, že s.r.o., ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov;
 7. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení (2x);
 8. Písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými spoločníkmi (2x);
 9. Súhlas správcu dane so zápisom s.r.o. do obchodného registra.

Obchodné spoločnosti a družstvo

Obchodné spoločnosti sú právnické osoby založené obvykle za účelom podnikania. Delia sa na personálne a kapitálové. Ak zo zákona nevyplýva niečo iné, spoločnosti sa zakladajú spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.

Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie. Spoločnosti ručia za svoje záväzky celým svojím majetkom.

Obchodný zákonník rozlišuje tieto právne formy spoločností:

 • verejná obchodná spoločnosť;
 • komanditná spoločnosť;
 • spoločnosť s ručením obmedzeným;
 • akciová spoločnosť.

Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.) je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom. Podmienkou vzniku spoločnosti nebýva vkladová povinnosť spoločníkov a ani vytvorenie základného imania. Obvykle je každý zo spoločníkov oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti a štatutárnym orgánom sú obvykle všetci spoločníci. Táto forma podnikania sa využíva v podnikaní v malom rozsahu, kde je riziko neobmedzeného ručenia pomerne malé (napr. rodinné podniky, remeselná činnosť, maloobchod).

Výhody v.o.s.: nie je potrebné základné imanie, jednoduché riadenie pri malom počte spoločníkov a jednoduché založenie.

Nevýhody v.o.s.: neobmedzené ručenie, zložité riadenie pri väčšom počte spoločníkov.

Komanditná spoločnosť (k.s.) je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komanditisti, vklad najmenej 250 EUR) a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom (komplementári). Táto forma podnikania sa používa v situáciách, kde treba skombinovať výhody osobnej spoločnosti (komplementári sú štatutárnym orgánom a sú oprávnení na obchodné vedenie spoločnosti, jednoduché riadenie) a výhody kapitálovej spoločnosti (možnosť zvýšenia kapitálu, lepšia úverová spôsobilosť).   

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 EUR. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí každý peňažný vklad splatiť najmenej na 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 2 500 EUR.

Spoločnosť môže založiť aj jedna osoba a môže mať najviac 50 spoločníkov. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 5 000 EUR.

Výhody s.r.o.: nízke základné imanie, stačí jeden zakladateľ, jednoduché založenie a vedenie spoločnosti najmä v prípade jedného majiteľa.

Nevýhody s.r.o.: povinné vytváranie rezervného fondu, spoločník nemôže vystúpiť zo spoločnosti jednostranným úkonom.

Akciová spoločnosť (a.s.) je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti. Hodnota základného imania akciovej spoločnosti musí byť aspoň 25 000 EUR. Akciová spoločnosť je právna forma vhodná najmä v prípadoch náročných na vstupný kapitál, pretože umožňuje zhromaždiť kapitál od fyzických a právnických osôb prostredníctvom emisie akcií.

Akciovú spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je právnická osoba, inak musia byť zakladatelia aspoň dvaja. Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene.

Výhody a.s.: akcionár neručí za záväzky spoločnosti, možnosť zhromaždiť kapitál prostredníctvom emisie akcií.

Nevýhody a.s.: personálna náročnosť, komplikovanejšie riadenie v rámci formálnej organizačnej štruktúry, povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom.

Družstvo je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Hlavnou výhodou družstva je otvorenosť, tzn. relatívne voľný vstup a odchod členov.

 

Kontaktujte nás

Tel: 0850 211 478
(zvýhodnené číslo z územia SR)
+421 2 5263 0023
(volania zo zahraničia)

Konzultácie v ukrajinčine a ruštine
 Telegram/Signal:

+421 908 767 853 (voice calls only)

Email:

Otváracie hodiny

PON, UT, ŠTV: 9,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00
STR, PIA: ZATVORENÉ

Migračné informačné centrum IOM až do odvolania poskytuje svoje služby výlučne telefonicky a emailom. Osobné konzultácie sú poskytované len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie. 

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Obchodné spoločnosti Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)