MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Základné informácie Formy podnikania

Formy podnikania

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Podnikať možno buď ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba.

Fyzická osoba môže podnikať ako

  • živnostník - samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
  • fyzická osoba na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. daňový poradca, notár, architekt, psychológ),
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, tzv. samostatne hospodáriaci roľníci.

Právnická osoba môže podnikať ako

  • obchodná spoločnosť - verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie,
  • družstvo,
  • právnická osoba založená podľa práva Európskej únie.

Fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky je tzv. „zahraničnou osobou“. Zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby. Zahraničná osoba musí mať zriadený podnik alebo organizačnú zložku podniku na území Slovenskej republiky.

Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať vzniká ku dňu zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku do obchodného registra.

 

RELEVANTNÉ PRÁVNE PREDPISY

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Zákon č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov

 

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON, UT, ŠTV, PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračného informačné centrum IOM poskytuje až do odvolania osobné konzultácie  len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Základné informácie Formy podnikania