Formy podnikania

Podnikaním sa rozumie činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Podnikateľom podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ("obchodný zákonník") je:

Podnikať možno ako fyzická osoba:

Kliknite: Fyzické osoby - podnikatelia


Podnikať možno tiež ako právnická osoba, najmä:

Kliknite: Obchodné spoločnosti a družstvo

RELEVANTNÉ PRÁVNE PREDPISY