Podnikanie osôb podľa typu pobytu

Ak chce cudzinec podnikať na Slovensku, musí mať udelený alebo získať niektorý typ pobytu, ktorý ho oprávňuje podnikať. To znamená, že nie každý typ pobytu na Slovensku umožňuje cudzincovi v SR automaticky  podnikať.

Podnikanie osôb s prechodným pobytom

Vo všeobecnosti je prechodný pobyt viazaný na jeden konkrétny účel. Ak chce cudzinec vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o prechodný pobyt. Z tohto pravidla platia určité výnimky.

Ak má cudzinec prechodný pobyt na účel štúdia, môže počas udeleného pobytu podnikať a nemusí získať prechodný pobyt na účel podnikania. Ak má cudzinec udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, môže  podnikať. Toto neplatí, ak držiteľom prechodného pobytu za účelom zlúčenia rodiny je nezaopatrené slobodné dieťa garanta alebo jeho manžela, staršie ako 18 rokov, ktoré sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, alebo rodič garanta alebo jeho manžela, ktorý je odkázaný na starostlivosť garanta, a v krajine odkiaľ prichádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu.

 
Podnikať na Slovensku  bez udeleného prechodného pobytu na účel podnikania môže cudzinec  aj vtedy, ak mu bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte, a prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja.


Podnikanie osôb s trvalým pobytom


Cudzinec s trvalým pobytom na Slovensku sa považuje za slovenskú fyzickú osobu. To znamená, že pokiaľ má cudzinec na Slovensku trvalý pobyt, môže  podnikať ako fyzická osoba  - ako živnostník po získaní živnostenského oprávnenia alebo ako fyzická osoba na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo ako štatutárny orgán obchodnej spoločnosti.


Podnikanie občanov Únie na Slovensku


Občan členského štátu Európskej Únie, ktorý má na Slovensku registrovaný pobyt, sa považuje za slovenskú fyzickú osobu. Na Slovensku môže podnikať ako fyzická osoba  - ako živnostník po získaní živnostenského oprávnenia alebo ako fyzická osoba na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo ako štatutárny orgán obchodnej spoločnosti.


Podnikanie osôb bez povolenia na pobyt

 

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý nemá udelený pobyt a chce na Slovenku podnikať, musí získať prechodný pobyt na účel podnikania. Štátny príslušník tretej krajiny môže na Slovensku podnikať ako fyzická osoba, alebo ako štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo družstva.  


CUDZINCI S OSOBITNÝM REŽIMOM PODNIKANIA


Tolerovaný pobyt


Ak bol cudzincovi udelený  tolerovaný pobyt, alebo ak sa zdržuje na území Slovenskej republiky na základe režimu zotrvania,  tak podnikať nesmie.  


Doplnková ochrana a azyl


Cudzinec, ktorému bola na Slovensku poskytnutá medzinárodná ochrana vo forme doplnkovej ochrany alebo azylu, získal zároveň prechodný resp. trvalý pobyt. Azylant s trvalým pobytom môže podnikať ako slovenská fyzická osoba. Cudzinec s udelenou doplnkovou ochranou môže podnikať ako zahraničné osoba.

 
Žiadatelia o azyl


Žiadateľ o azyl počas konania o udelenie azylu  podnikať nesmie. To neplatí, pokiaľ má na Slovensku povolený prechodný pobyt alebo trvalý pobyt.