MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov z krajín mimo EÚ

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Živnostenské podnikanie Získanie živnostenského oprávnenia a zápis do obchodného registra

Získanie živnostenského oprávnenia a zápis do obchodného registra

Ak chce cudzinec prevádzkovať živnosť, musí požiadať o živnostenské oprávnenie. Živnostenské oprávnenie je právo vykonávať živnosť a platí pre celé územie Slovenskej republiky. Jeden živnostník môže vykonávať viac činností, ale pre každú musí mať živnostenské oprávnenie. Samotné získanie živnostenského oprávnenia nie vždy umožňuje cudzincovi začať na Slovensku legálne podnikať. V závislosti od štátneho občianstva cudzinca a typu jeho pobytu na Slovensku môže v niektorých prípadoch začať podnikať až po udelení prechodného pobytu na účel podnikania a/alebo po zápise do obchodného registra.

ZÍSKANIE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA

Živnostenské oprávnenie získa cudzinec tak, že ohlási živnosť na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta, miestne príslušnom podľa adresy miesta činnosti podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Pokiaľ má cudzinec na Slovensku trvalý pobyt, miestne príslušný je živnostenský úrad podľa miesta trvalého pobytu. Na živnostenskom úrade je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 1. formulár ohlásenia živnosti/žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení;

UPOZORNENIE: Pri zahraničnej osobe/organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby je potrebné vyplniť údaje o vedúcom podniku. Ak je ustanovený zodpovedný zástupca, je potrebné vyplniť údaje o ustanovení zodpovedného zástupcu, súhlas s ustanovením zodpovedného zástupcu do funkcie a vyhlásenie zodpovedného zástupcu;

 1. výpis z registra trestov krajiny, ktorej je cudzinec štátnym príslušníkom, alebo v ktorej sa cudzinec v posledných 5 rokoch nepretržite zdržiaval najmenej 6 mesiacov. Výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace a musí byť úradne preložený do slovenského jazyka. Ak má cudzinec udelený pobyt na Slovensku dlhšie ako 6 mesiacov, postačuje, ak predloží výpis z registra trestov Slovenskej republiky;
 2. oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania. Oprávnenie užívať nehnuteľnosť sa preukazuje buď listom vlastníctva/výpisom z listu vlastníctva (v prípade, že cudzinec je vlastníkom nehnuteľnosti), alebo nájomnou zmluvou (ak bude cudzinec podnikať v prenajatých priestoroch; v nájomnej zmluve musí byť výslovne uvedené, že priestory môžu slúžiť na podnikanie). Takéto oprávnenie sa dá nahradiť písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, že v nej bude tretia osoba prevádzkovať živnosť;
 3. pri remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti doklad o  odbornej spôsobilosti alebo spôsobilosti zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnosti;
 4. doklad o zaplatení správneho poplatku. Poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení:
  • na každú voľnú živnosť: 5 €
  • na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť: 15 € 

Ďalšie správne poplatky súvisiace so živnostenským podnikaním nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Živnostenský úrad vydá živnostenské oprávnenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti so všetkými prílohami bolo doručené. 

 

ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Do obchodného registra sa povinne zapisujú všetky zahraničné fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt mimo členských štátov EÚ a OECD. Zápis do obchodného registra sa nevyžaduje, ak má cudzinec trvalý pobyt v členskom štáte EÚ alebo OECD. V takomto prípade môže cudzinec začať podnikať už dňom ohlásenia živnosti, samozrejme za predpokladu, že splnil všetky ostatné podmienky.

Návrh na zápis do obchodného registra sa podáva na príslušnom registrovom súde, ktorým je pre zahraničné osoby okresný súd podľa umiestnenia podniku alebo jeho organizačnej zložky.  Pre slovenské fyzické osoby je to okresný súd podľa miesta podnikania.


Pri podaní návrhu na zápis podniku zahraničnej fyzickej osoby do obchodného registra na registrovom súde je potrebné predložiť:

 1. Návrh na zápis podniku zahraničnej osoby,
 2. doklad oprávňujúci užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania,
 3. živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
 4. doklad o pobyte v SR,
 5. rozhodnutie o zriadení podniku zahraničnej fyzickej osoby na území Slovenska,
 6. osvedčenie o zápise do obchodného registra alebo inej evidencie, ak podľa práva štátu, ktorým sa podnik spravuje, má cudzinec povinnosť byť v takomto registri/evidencii zapísaný alebo písomné vyhlásenie, že právo štátu, ktorým sa podnik spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie,
 7. správny poplatok vo výške 150 EUR.

Listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis, musia byť doručené registrovému súdu súčasne s návrhom na zápis. Registrový súd v prípade splnenia podmienok vykoná zápis v lehote 2 pracovných dní od podania návrhu na zápis.

Návrh na zápis je možné podať aj prostredníctvom živnostenského úradu zároveň s ohlásením živnosti. Živnostenský úrad zabezpečí doručenie návrhu na zápis a jeho príloh registrovému súdu uvedenému v návrhu na zápis. Je to však možné iba v prípade, ak už cudzinec má na Slovensku udelený prechodný pobyt.

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                   PON, UT, ŠTV, PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00
STREDA: od 13,00 do 17,00

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Migračného informačné centrum IOM poskytuje až do odvolania osobné konzultácie  len klientom, ktorí majú vopred dohodnuté konzultácie.

ďalšie služby

Nachádzate sa tu: Home Podnikanie Živnostenské podnikanie Získanie živnostenského oprávnenia a zápis do obchodného registra