Získanie živnostenského oprávnenia a zápis do obchodného registra

ZÍSKANIE ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA

Živnostenské oprávnenie získa cudzinec tak, že ohlási živnosť na okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta, miestne príslušnom podľa adresy miesta činnosti podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Pokiaľ má cudzinec na Slovensku trvalý pobyt, miestne príslušný je živnostenský úrad podľa miesta trvalého pobytu. Na živnostenskom úrade je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 1. formulár ohlásenia živnosti/žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení;

      UPOZORNENIE: Pri zahraničnej osobe/organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby je potrebné vyplniť údaje o vedúcom podniku. Ak je ustanovený zodpovedný zástupca, je potrebné vyplniť údaje o ustanovení zodpovedného zástupcu, súhlas s ustanovením zodpovedného zástupcu do funkcie a vyhlásenie zodpovedného zástupcu;

 1. výpis z registra trestov domovskej krajiny alebo krajiny, ktorej je cudzinec štátnym príslušníkom, alebo v ktorej sa cudzinec v posledných 5 rokoch nepretržite zdržiaval najmenej 6 mesiacov. Výpis z registra trestov nesmie byť starší ako tri mesiace a musí byť úradne preložený do slovenského jazyka. Ak má cudzinec udelený pobyt na Slovensku dlhšie ako 6 mesiacov, tak postačuje, ak predloží výpis z registra trestov Slovenskej republiky;
 2. oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania. Oprávnenie užívať nehnuteľnosť sa preukazuje sa buď listom vlastníctva/výpisom z listu vlastníctva (v prípade, že cudzinec je vlastníkom nehnuteľnosti, alebo nájomnou zmluvou (ak bude cudzinec podnikať v prenajatých priestoroch; v nájomnej zmluve musí byť výslovne uvedené, že priestory môžu slúžiť na podnikanie). Takéto oprávnenie sa dá nahradiť písomným súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, že v nej bude tretia osoba prevádzkovať živnosť, doplneným potvrdením o vlastníctve nehnuteľnosti;
 3. pri remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti doklad o  odbornej spôsobilosti alebo spôsobilosti zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnosti;
 4. doklad o zaplatení správneho poplatku.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení   

Ďalšie správne poplatky súvisiace so živnostenským podnikaním nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Živnostenský úrad vydá živnostenské oprávnenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti so všetkými prílohami bolo doručené. 

 

ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA

Do obchodného registra sa povinne zapisujú všetky zahraničné fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt mimo členských štátov EÚ a OECD. Zápis do obchodného registra sa nevyžaduje, ak má cudzinec trvalý pobyt v členskom štáte EÚ alebo OECD. V takomto prípade môže cudzinec začať podnikať už dňom ohlásenia živnosti, samozrejme za predpokladu, že splnil všetky ostatné podmienky.

Návrh na zápis do obchodného registra sa podáva na príslušnom registrovom súde, ktorým je pre zahraničné osoby okresný súd podľa umiestnenia podniku alebo jeho organizačnej zložky.  Pre slovenské fyzické osoby je to okresný súd podľa miesta podnikania.


Pri podaní zápise podniku zahraničnej fyzickej osoby do obchodného registra na registrovom súde je potrebné predložiť:

 1. Návrh na zápis zahraničnej osoby/podniku zahraničnej osoby,
 2. doklad oprávňujúci užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania,
 3. živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
 4. doklad o pobyte v SR,
 5. rozhodnutie o zriadení podniku zahraničnej fyzickej osoby na území Slovenska,
 6. osvedčenie o zápise do obchodného registra alebo inej evidencie, ak podľa práva štátu, ktorým sa podnik spravuje, má cudzinec povinnosť byť v takomto registri/evidencii zapísaný alebo písomné vyhlásenie, že právo štátu, ktorým sa podnik spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie,
 7. správny poplatok vo výške 150 EUR.

Listiny, ktoré sú súčasťou návrhu na zápis, musia byť doručené registrovému súdu súčasne s návrhom na zápis. Registrový súd v prípade splnenia podmienok vykoná zápis v lehote 2 pracovných dní od podania návrhu na zápis.

Návrh na zápis je možné podať aj prostredníctvom živnostenského úradu zároveň s ohlásením živnosti. Živnostenský úrad zabezpečí doručenie návrhu na zápis a jeho príloh registrovému súdu uvedenému v návrhu na zápis. Je to však možné iba v prípade, ak cudzinec má už na Slovensku udelený prechodný pobyt.