Podmienky prevádzkovania živnosti

Každý žiadateľ o živnostenské oprávnenie musí spĺňať všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickou osobou, ktoré musia byť vždy splnené, sú

Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti musia byť splnené v závislosti od druhu živnosti.  

Sú nimi odborná alebo iná spôsobilosť na vykonávanie živnosti. Odborná spôsobilosť sa preukazuje pri viazaných a remeselných živnostiach. Pri viazaných živnostiach sa preukazuje väčšinou osvedčením o absolvovaní špecifického vzdelávania alebo prípravy. Pri remeselných živnostiach sa preukazuje väčšinou dokladom o ukončení vzdelania a dĺžke praxe v danom odbore. Odbornú spôsobilosť možno preukázať aj rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie. Pokiaľ podnikateľ nespĺňa odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie živnosti, musí ju spĺňať zodpovedný zástupca.

ZODPOVEDNÝ ZÁSTUPCA

Ak podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, musí ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí mať prechodný alebo trvalý pobyt na Slovensku, a musí spĺňať všeobecné aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti.  Musí byť pri prevádzkovaní živnosti k podnikateľovi v pracovnom pomere, čo znamená, že podnikateľ s ním musí uzavrieť pracovnú zmluvu, vyplácať mu aspoň minimálnu mzdu a platiť za neho dane, ako i odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Zodpovedný zástupca nemusí byť k podnikateľovi v pracovnom pomere, ak ním je manžel (manželka), súrodenec alebo príbuzný v priamom rade (všetci predkovia a potomkovia).

Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie je potrebné oznámiť  živnostenskému úradu v lehote 15 dní.