Nahlasovanie voľného pracovného miesta a situácia na trhu práce

Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, modrej karty EÚ alebo v prípadoch, kedy sa vyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, sú úrad práce alebo ústredie práce (v prípade modrej karty) povinní prihliadať na situáciu na trhu práce a skúmať, či sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie nenachádza taký, ktorý by spĺňal podmienky pre obsadzovanú pozíciu.

Z tohto dôvodu, v prípade, ak vás zamestnávateľ chce zamestnať, musí najskôr nahlásiť voľné pracovné miesto príslušnému úradu práce (alebo ústrediu práce). Voľné pracovné miesto je možné nahlásiť osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou, faxom alebo cez web stránku www.istp.sk.

Úradný formulár nahlášky voľného pracovného miesta si môžete stiahnuť tu alebo na web stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk a na každom úrade práce.

Voľné pracovné miesto je potrebné nahlásiť:

Úrad práce (ústredie práce) najskôr preskúma, či sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie nenachádza taký, ktorý by spĺňal podmienky pre obsadzovanú pozíciu. Ak sa takýto uchádzač v evidencii úradu práce nájde, je úrad práce povinný ho uprednostniť.

Kedy sa na situáciu na trhu práce neprihliada?

Pre výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily vydá príslušný úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu. Podmienkou je, že podiel zamestnávaných štátnych príslušníkov tretích krajín je u zamestnávateľa nižší ako 30 % z celkového počtu zamestnancov a miesto výkonu práce je v okrese s nižšou ako 5% mierou nezamestnanosti. Zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s nižšou ako 5 % priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti zverejňuje zverejňovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úrad práce vám udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce v prípade, aj v prípade, že budete v rámci vnútropodnikového presunu vykonávať na území SR stáž (a máte vysokoškolské vzdelanie), alebo funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment. 

Rovnako bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce vydá úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, v prípade že budete na Slovensku vykonávať sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti.

Aj v týchto prípadoch je potrebné podať na úrad práce nahlášku voľného pracovného miesta. Nevyžaduje sa však, aby ju zamestnávateľ urobil 20 dní pred tým, ako podáte žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania (jednotné povolenie).