Nahlasovanie voľného pracovného miesta a situácia na trhu práce

Pri rozhodovaní o žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie alebo modrej karty EÚ alebo v prípadoch, kedy sa vyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, sú úrad práce alebo ústredie práce (v prípade modrej karty) povinní prihliadať na situáciu na trhu práce a skúmať, či sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie nenachádza taký, ktorý by spĺňal podmienky pre obsadzovanú pozíciu.

Z tohto dôvodu, v prípade, ak vás zamestnávateľ chce zamestnať, musí najskôr nahlásiť voľné pracovné miesto príslušnému úradu práce (alebo ústrediu práce). Voľné pracovné miesto je možné nahlásiť osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou, faxom alebo cez web stránku www.istp.sk.

Úradný formulár nahlášky voľného pracovného miesta si môžete stiahnuť tu alebo na web stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk a na každom úrade práce.

Voľné pracovné miesto je potrebné nahlásiť:

Úrad práce (ústredie práce) najskôr preskúma, či sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie nenachádza taký, ktorý by spĺňal podmienky pre obsadzovanú pozíciu. Ak sa takýto uchádzač v evidencii úradu práce nájde, je úrad práce povinný ho uprednostniť.

Kedy sa na situáciu na trhu práce neprihliada?

Úrad práce vám udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce v prípade, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná alebo v prípade cudzinca, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia SR a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území SR .

Rovnako bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce vydá úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, v prípade že budete na Slovensku vykonávať sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti.

V týchto prípadoch nie je potrebné ani nahlasovať voľné pracovné miesto.

V prípadoch, kedy sa nevyžaduje povolenie na zamestnanie, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, nahlásenie voľného pracovného miesta tiež nie je potrebné.