Povolenie na zamestnanie

Na Slovensku sa môžete zamestnať len s udeleným povolením na zamestnanie, ak:
Povolenie na zamestnanie sa udeľuje na dobu maximálne dvoch rokov. Pri sezónnych prácach je to na maximálne 6 mesiacov - a to tak, aby medzi jednotlivými zamestnaniami bola prestávka minimálne 6 mesiacov.

Povolenie na zamestnanie je neprenosné. To znamená, že môže byť udelené len na jedno zamestnanie u konkrétneho zamestnávateľa a že je záväzné aj čo sa týka druhu práce a miesta výkonu práce. Ak chcete zmeniť zamestnávateľa alebo pracovnú pozíciu, musíte podať novú žiadosť.

Povolenie na zamestnanie udeľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny miestne príslušný podľa budúceho miesta výkonu práce.

Budúci zamestnávateľ musí na príslušný úrad práce nahlásiť voľné pracovné miesto 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o pracovné povolenie.

Žiadosť o povolenie na zamestnanie


Žiadosť o povolenie na zamestnanie sa podáva na úradnom formulári, ktorý je potrebné predložiť na príslušný úrad práce. Žiadosť môžete podať osobne, poštou alebo ju za Vás môže, na základe Vášho splnomocnenia, podať aj Váš budúci zamestnávateľ.

Žiadosť o povolenie na zamestnanie môžete podať najskôr 90 dní pred začatím obdobia, na ktoré sa žiada o udelenie povolenia a zároveň najskôr 15 pracovných dní po nahlásení voľného pracovného miesta.

K žiadosti o povolenie na zamestnanie prikladáte:
  1. Vytlačený, v slovenskom jazyku vyplnený a podpísaný úradný formulár žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie,
  2. Kópiu cestovného pasu,
  3. Kópiu dokladu o pobyte na Slovensku (ak ho máte udelený),
  4. Pracovnú zmluvu, alebo prísľub zamestnávateľa, že vás zamestná,
  5. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní úradne preložený do slovenského jazyka opatrený doložkou vyššieho overenia, alebo rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní,
  6. Overenú kópiu obchodnej zmluvy, alebo kópiu dokladu o vnútropodnikovom transfere (v prípade vyslaných zamestnancov alebo vnútropodnikového transferu),
  7. Vaše písomné splnomocnenie na podanie žiadosti (ak za vás žiadosť podáva váš budúci zamestnávateľ alebo spoločnosť, ku ktorej ste boli vyslaný).
Základná lehota na posúdenie žiadosti o povolenie na zamestnanie je 30 dní.

Žiadosť, vrátane všetkých príloh, sa podáva v slovenskom jazyku. Pri cudzojazyčných dokumentoch je potrebný úradný preklad do slovenčiny s pripojenou pečiatkou súdneho prekladateľa.

Podanie žiadosti o povolenie na zamestnanie je bezplatné.

Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa

Zamestnávateľ má povinnosť písomne informovať úrad práce o nástupe a skončení zamestnania cudzinca do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a jeho skončenia. K oznámeniu je zamestnávateľ povinný priložiť kópiu pracovnej zmluvy.

Zamestnávateľ písomne informuje úrad práce aj v prípade, ak cudzinec, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, do zamestnania nenastúpil, a to do siedmich pracovných dní odo dňa dohodnutého ako deň nástupu do práce.

Predĺženie povolenia na zamestnanie


Povolenie na zamestnanie môže úrad práce predĺžiť - a to aj opakovane - ale vždy maximálne na obdobie dvoch rokov.

Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie sa podáva najskôr 90 a najneskôr 30 dní pred skončením platnosti udeleného povolenia na zamestnanie na miestne príslušnom úrade práce a na úradnom formulári. Podmienkou predĺženia povolenia na zamestnanie je, že zamestnanec bude pracovať u toho istého zamestnávateľa a na tej istej pracovnej pozícii.

Ak sa cudzinec chce zamestnať u iného zamestnávateľa alebo na inej pracovnej pozícii, musí podať novú žiadosť o povolenie na zamestnanie.

Skončenie platnosti povolenia na zamestnanie

Platnosť povolenia na zamestnanie v SR sa končí najmä:
Úrad práce, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, môže povolenie na zamestnanie odňať najmä, ak:
Odkazy:

Úplný zoznam úradov práce s mapou, ako aj prehľad voľných pracovných miest nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.