MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM

Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov

Nachádzate sa tu: Home Rodina Manželstvo občana SR s cudzincom

Manželstvo občana SR s cudzincom

(so zmenami od 1.10.2015)

Občan Slovenskej republiky (SR) môže uzavrieť manželstvo s cudzincom na území SR alebo v cudzine pred orgánom štátu, ktorého je snúbenec – cudzinec štátnym príslušníkom. Na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí v súčasnosti občan SR nemôže uzavrieť manželstvo s cudzincom, ale iba s iným občanom SR.

Podmienky uzavretia manželstva a dokumenty potrebné na uzavretia manželstva medzi občanom SR a cudzincom sú upravené v zákone o rodine (zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov), v zákone o matrikách (zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov) a v zákone o medzinárodnom práve súkromnom (zákon č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov).    

Uzavretie manželstva na území SR

Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred matričným úradom (príslušným podľa miesta trvalého pobytu, alebo na základe povolenia pred iným matričným úradom alebo na inom vhodnom mieste), alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo.

Snúbenci pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo, dostanú na matričnom úrade.

Štátny občan SR predloží matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 1. rodný list,
 2. doklad o štátnom občianstve (napr. platný občiansky preukaz alebo preukázanie elektronickej identity alebo cestovný pas)
 3. potvrdenie o pobyte (napr. platný občiansky preukaz alebo preukázanie elektronickej identity alebo doklad vydaný príslušným orgánom v cudzine, ak má trvalý pobyt v cudzine),
 4. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 5. doklad o rodnom čísle (možno ho nahradiť platným občianskym preukazom alebo preukázaním elektronickej identity),
 6. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť (možno ho nahradiť platným občianskym preukazom alebo preukázaním elektronickej identity).

Cudzinec pred uzavretím manželstva na Slovensku je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 1. rodný list,
 2. doklad o osobnom stave (nesmie byť starší ako 6 mesiacov),
 3. doklad o pobyte,
 4. doklad o štátnom občianstve,
 5. úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 6. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 7. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Od 1.10.2015 sa zo zákona vypustila požiadavka predložiť doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva.

Všetky verejné listiny vydané v zahraničí musia byť úradne osvedčené („apostila“, ak ide o verejnú listinu vydanú v štáte, ktorý pristúpil k Haagskemu dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, alebo „superlegalizácia“ v prípade listín vydaných v ostatných štátoch) a preložené do slovenčiny prekladateľom zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Snúbenec môže podať žiadosť o upustenie predloženia stanovených dokladov za nasledovných podmienok:

 • zadováženie stanovených dokladov je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou,
 • žiadosť musí byť písomná, osobne podaná, podpísaná a podrobne odôvodnená,
 • žiadosť sa podáva na matričný úrad, ktorý ju predkladá s podrobným stanoviskom do piatich dní od jej doručenia okresnému úradu, ktorý o nej do piatich dní rozhodne. Matričný úrad je týmto rozhodnutím viazaný.

 

Uzavretie manželstva v zahraničí

Forma uzavretie manželstva sa spravuje právnym poriadkom miesta, kde sa manželstvo uzatvára. Preto ak snúbenci chcú uzavrieť manželstvo v cudzine, budú musieť postupovať podľa právnych predpisov daného štátu. Spôsobilosť uzavrieť manželstvo, ako aj jeho platnosť, sa spravujú právnym poriadkom štátu, ktorého je snúbenec príslušníkom – teda v prípade slovenského občana slovenskými právnymi predpismi, a v prípade cudzinca prepismi jeho domovského štátu.

Aby bol sobáš uzavretý v zahraničí uznaný na Slovensku, je potrebné požiadať o zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR, na základe ktorého bude vydaný slovenský sobášny list. Znamená to tiež, že iba slovenský sobášny list môže byť pre cudzinca podkladom pre získanie trvalého pobytu na 5 rokov na Slovensku.

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky podáva slovenský štátny občan na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí alebo na matričnom úrade príslušnom podľa miesta trvalého pobytu v SR (alebo posledného trvalého pobytu, prípadne ktoromkoľvek matričnom úrade ak nemal nikdy v SR pobyt). Žiadosť sa podáva na formulári, ktorý je dostupný tu. K žiadosti je potrebné priložiť:

 1. zahraničný sobášny list, ktorý musí byť úradne osvedčený („apostila“, ak ide o verejnú listinu vydanú v štáte, ktorý pristúpil k Haagskemu dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, alebo „superlegalizácia“ v prípade listín vydaných v ostatných štátoch) a preložený do slovenčiny prekladateľom zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR,
 2. platný občiansky preukaz, cestovný pas alebo osvedčenie o občianstve,
 3. rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak bolo predchádzajúce manželstvo rozvedené, príp. úmrtný list, ak predchádzajúce manželstvo zaniklo smrťou manžela. Dokumenty vydané v zahraničí musia byť úradne osvedčené („apostila“, ak ide o verejnú listinu vydanú v štáte, ktorý pristúpil k Haagskemu dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, alebo „superlegalizácia“ v prípade listín vydaných v ostatných štátoch) a preložené do slovenčiny prekladateľom zapísaným v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Osobitná matrika vykoná zápis najneskôr do troch mesiacov odo dňa žiadosti. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

Poplatky

Poplatky za jednotlivé správne úkony upravuje zákon o správnych poplatkoch (zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch):

uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 66 EUR

uzavretie manželstva medzi cudzincami: 165,50 EUR

uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá v SR trvalý pobyt: 199 EUR

povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami: 33 EUR

(Od týchto poplatkov sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Poplatok sa vyberie iba od jedného zo snúbencov.)

žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky: 25 EUR

osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v SR: 20 EUR

osvedčenie listín vydaných orgánmi SR na použitie v cudzine: 20 EUR

osvedčenie podľa Haagskeho Dohovoru (apostila): 20 EUR

Kontaktujte nás

Info linka: 0850 211 478                (počas otváracích hodín)

Email:

Skype: MICconsultant                   (voice calls only)
  WhatsApp/Viber:
      +421 908 767 853                    (voice calls only)

Bratislava
Tel: +421 2 5263 0023
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Košice
Tel: +421 55 625 8662
Poštová 1
040 01 Košice

Otváracie hodiny

Bratislava

Pondelok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Utorok: 9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Streda:                        13.00 - 17.00
Štvrtok:   9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Piatok:  len objednaní klienti

 

Košice

Pondelok:   len objednaní klienti
Utorok: len objednaní klienti
Streda:     len objednaní klienti
Štvrtok:   len objednaní klienti
Piatok:  len objednaní klienti

Newsletter

Ak máte záujem dostávať newslettre IOM Bratislava
vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár:

You may need a visa to come to Slovakia to visit, study or work.
Check if you need a visa.

preview

Nachádzate sa tu: Home Rodina Manželstvo občana SR s cudzincom