Trvalý pobyt na účel zlúčenia rodiny

Trvalý pobyt na Slovensku za účelom zlúčenia rodiny možno získať niekoľkými spôsobmi, buď ako trvalý pobyt na päť rokov, ako trvalý pobyt na neobmedzený čas, alebo ako dlhodobý pobyt.

Trvalý pobyt na päť rokov možno udeliť cudzincovi:

Slobodnému dieťaťu mladšiemu ako 18 rokov, ktoré bolo zverené do osobnej starostlivosti jednému z rodičov a ktoré žiada o trvalý pobyt za účelom zlúčenia rodiny, môže byť udelený trvalý pobyt, len ak s tým súhlasí aj jeho druhý rodič, ktorému toto dieťa síce nebolo zverené do osobnej starostlivosti, ale má právo stretávať sa s týmto dieťaťom.

 Viac informácií: Info karta TRVALÝ POBYT NA PÄŤ ROKOV - MANŽELSTVO SO ŠTÁTNYM OBČANOM SR

Trvalý pobyt na neobmedzený čas za účelom zlúčenia rodiny môže byť udelený cudzincovi:

 Viac informácií: Info karta TRVALÝ POBYT NA NEOBMEDZENÝ ČAS

Dlhodobý pobyt za účelom zlúčenia rodiny môže byť udelený cudzincovi:

 Viac informácií: Info karta DLHODOBÝ POBYT


Doklady preukazujúce účel zlúčenia rodiny (platí pre trvalý pobyt na päť rokov):

Ak ide o cudzinca, ktorý uzavrel manželstvo s občanom SR s trvalým pobytom v SR:

Poznámka: Ak ste manželstvo uzavreli v zahraničí, bude potrebné na cudzineckej polícii k žiadosti o trvalý pobyt doložiť sobášny list vydaný osobitnou matrikou v Bratislave. Pozor, nestačí overený preklad zahraničného sobášneho listu. O vydanie slovenského sobášneho listu sa nežiada priamo na osobitnej matrike, ale prostredníctvom miestneho matričného úradu.

Ak ide o slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov zverené do osobnej starostlivosti cudzinca, ktorý je manželom občana SR s trvalým pobytom na území SR (napríklad dieťa z prvého manželstva), je potrebné na cudzineckej polícii predložiť:

Okrem účelu pobytu cudzinec k žiadosti o trvalý pobyt prikladá ďalšie doklady, viac informácií nájdete v článkoch o trvalom pobyte.

POZOR:
Pre trvalý pobyt na päť rokov a trvalý pobyt na neobmedzený čas udeľovaný na základe manželstva s občanom SR platí, že policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie trvalého pobytu, ak cudzinec uzavrel účelové manželstvo. Policajný útvar zruší trvalý pobyt na päť rokov, ak manželia nevedú spoločný rodinný život alebo ak manželstvo zanikne do 5 rokov od udelenia trvalého pobytu na päť rokov. Zánik manželstva do 5 rokov od udelenia trvalého pobytu na 5 rokov je rovnako dôvodom na zrušenie trvalého pobytu na neobmedzený čas. Žiadosť o udelenie trvalého pobytu policajný útvar zamietne aj vtedy, ak je cudzinec evidovaný v schengenskom informačnom systéme ako nežiaduca osoba (t. j. administratívne vyhostenie).

PRÍSLUŠNÁ LEGISLATÍVA