Možnosti bývania pre cudzincov na Slovensku

Pre cudzinca žijúceho na Slovensku prichádzajú do úvahy viaceré možnosti ubytovania: napr. v prenajatej nehnuteľnosti; vo vlastnom byte či dome; v zariadení poskytujúcom ubytovacie služby – hotely, penzióny, ubytovne; pre žiadateľov o azyl sú tu záchytné a pobytové tábory Ministerstva vnútra SR; pre azylantov integračné zariadenia; pre maloletých bez sprievodu detské domovy.
 
Azylanti, cudzinci s priznaným azylom, majú možnosť uchádzať sa o udelenie sociálneho bytu, v rámci možností ponuky takýchto bytov v niektorých mestách v SR. Azylant na základe vlastného rozhodnutia, svojich možností a schopností môže riešiť svoju ďalšiu existenciu vlastnými silami.

Skupinou migrantov, u ktorej je nájdenie si samostatného bývania relatívne bezproblémové, sú medzinárodní študenti, stážisti príp. známi slovenských štátnych občanov.

Ďalším skupinám migrantov - pracujúcim cudzincom s trvalým alebo prechodným pobytom a osobám s tolerovaným pobytom - štát pri zabezpečení ubytovania neposkytuje žiadnu asistenciu, pričom u niektorých z nich je preukázanie zabezpečeného ubytovania už podmienkou k udeleniu pobytu v SR.

Na Slovensku neexistuje špeciálny príspevok na bývanie určený pre cudzincov. Príspevok na bývanie prispieva na úhradu nákladov spojených s bývaním osobe v hmotnej núdzi a osobám, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, za splnenia zákonných podmienok (ak máte nárok na dávku v hmotnej núdzi, preverte si možnosť získania príspevku na bývanie na príslušnom úrade práce).

PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY