Prenájom bytu

Podmienky na prenájom bytu na Slovensku pre cudzincov sa len veľmi málo odlišujú od podmienok, ktoré platia pre občanov SR.

Poplatky a zálohy

Prenájom bytu sa dá dohodnúť priamo s prenajímateľom, ale komunikácia môže byť sťažená, ak záujemca neovláda dobre slovenský jazyk. V tomto prípade pomôže realitná kancelária, pričom sprostredkovateľský poplatok jej zvyčajne zaplatí prenajímateľ - to by však malo byť vyjasnené ešte pred uzavretím prenájmu. Poplatok sa zvyčajne rovná výške mesačného nájmu. Existuje veľké množstvo webových stránok, ktoré vám môžu uľahčiť hľadanie bytu na prenájom (napríklad reality.sk alebo avizo.sk).

Prenajímatelia často žiadajú ako zábezpeku zaplatenie nájmu na jeden až dva mesiace vopred. Je možné prenajať si úplne zariadený byt s práčkou, televíziou, chladničkou a podobne. Výška nájomného závisí od časti Slovenska, lokality v meste, celkového stavu a veku bytu.

Nájsť byt do krátkodobého prenájmu je pomerne ťažké alebo drahé. Zvyčajne sa zmluva o nájme bytu podpisuje na pol roka alebo jeden rok. Podľa Občianskeho zákonníka je výpovedná lehota nájomnej zmluvy tri mesiace. Predĺženie zmluvy sa vybavuje najčastejšie mesiac pred skončením jej platnosti.

Platenie účtov

Náklady na energie (plyn, voda, elektrina) a telefón či internet často nebývajú súčasťou nájomného - musí to byť takisto jasne vopred dohodnuté a uvedené v nájomnej zmluve. Stáva sa, že účty za energie dostáva na svoje meno - na adresu nehnuteľnosti - prenajímateľ, ale platí ich nájomca, napríklad priamou platbou na pošte.

Druhou možnosťou je že účty bude platiť nájomca priamo vo svojom mene, ale v tomto prípade sa musia prenajímateľ i nájomca podpísať tzv. "afidavit" (čestné prehlásenie u notára) na miestnom úrade, v ktorom sa zmena zaznamená. Cudzinci, ktorí registrujú svoje bývanie vo vlastnom mene, musia predložiť: pas, doklad o pobyte a zmluvu o nájme alebo doklad o vlastníctve nehnuteľnosti. Bude požadovaná záloha na základe dohody zmluvných strán.