Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka, ktorej účelom je prispieť na pokrytie výdavkov spojených s o zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Podmienkami na uplatnenie nároku sú:

Oprávnenou osobou uplatniť si nárok na príspevok je

Nárok na príspevok nevznikne, ak oprávnená osoba

Matke dieťaťa nevznikne nárok na príspevok ani v prípade, že

Výška príspevku predstavuje sumu 829,86 EUR, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní, alebo sumu 151,37 EUR, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní. Ak sa súčasne narodili dve alebo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku sa zvyšuje o 75,69 EUR na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Nárok na príspevok je možné uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého pobytu na Slovensku, najneskôr do 6 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa.

K žiadosti o príspevok je potrebné priložiť: