Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je opakovaná štátna sociálna dávka, ktorej účelom je prispieť na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Za nezaopatrené  dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak študuje dennou formou na strednej alebo vysokej škole, prípadne ak pre chorobu alebo úraz nemôže študovať alebo vykonávať zárobkovú činnosť. Za nezaopatrené sa nepovažuje dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  Podmienkou na uplatnenie nároku je starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa  a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.

Oprávnenou osobou uplatniť si nárok na prídavok je

Nárok na prídavok nevznikne, ak

Výška prídavku predstavuje sumu 24,34 EUR (rok 2019). Táto suma sa každoročne upravuje, vždy k 1. januáru kalendárneho roka.

Nárok na prídavok je možné uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby na Slovensku. Úrad vyplatí dávku aj spätne, od kedy boli splnené podmienky na jej priznanie, najviac však za 6 mesiacov.

K žiadosti o príspevok (formulár nájdete tu) je potrebné priložiť: