Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je opakovaná štátna sociálna dávka, ktorej účelom je prispieť na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa:

Za nezaopatrené sa nepovažuje dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Podmienkami na uplatnenie nároku sú:

Osobou oprávnenou uplatniť si nárok na prídavok je:

Nárok na prídavok nevznikne, ak:

Výška prídavku predstavuje sumu 25,88 EUR (rok 2022). Táto suma sa každoročne upravuje, vždy k 1. januáru kalendárneho roka. Výška prídavku sa zvyšuje o 106,33 EUR za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa prvýkrát nastúpilo do 1. ročníka základnej školy.

Nárok na prídavok je možné uplatniť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení štátnych sociálnych dávok, príslušnom podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby na Slovensku. Úrad vyplatí dávku aj spätne, od kedy boli splnené podmienky na jej priznanie, najviac však za 6 mesiacov.

K žiadosti o prídavok je potrebné priložiť: