Príspevok na viac súčasne narodených detí

Príspevok na viac súčasne narodených detí je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz za rok na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s riadnou starostlivosťou o:

Kto má nárok? 

Po splnení podmienok má nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí aj cudzinec s trvalým pobytom na území SR

Oprávnená osoba je:

Podmienky:

Ak podmienky spĺňa viacero oprávnených osôb, nárok na príspevok má len jeden podľa ich dohody, inak tá osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok ako prvá.

Koľko? 

Výška príplatku k prídavku na dieťa je 110,36 EUR a táto suma sa každoročne upravuje, vždy k 1. januáru kalendárneho roka . Príspevok sa vypláca raz ročne. 

Ako ho uplatniť? 

Stiahnuť žiadosť o príspevok

Zánik nároku: uplynutím 6 mesiacov od vzniku nároku na príspevok

Viac informácií o príspevku môžete nájsť na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.