Príspevok na viac súčasne narodených detí

Príspevok na viac súčasne narodených detí je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva raz ročne na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s riadnou starostlivosťou o viac súčasne narodených detí. Po splnení podmienok má nárok na príspevok na viac súčasne narodených detí aj cudzinec s trvalým pobytom na území SR. 

Za viac súčasne narodených detí sa považujú:

Oprávnená osoba je:

Podmienky:

Ak podmienky spĺňa viacero oprávnených osôb, nárok na príspevok má len jedna podľa ich dohody, inak tá osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok ako prvá.

Výška príspevku na viac súčasne narodených detí je 110,36 EUR/ročne a môže sa meniť k 1. septembru kalendárneho roka.  

Uplatnenie nároku

Zánik nároku: uplynutím 6 mesiacov od vzniku nároku na príspevok

Viac informácií o príspevku môžete nájsť na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.