Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Po splnení podmienok má nárok na príspevok aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR.

Oprávnenou osobou na poberanie rodičovského príspevku je:

Podmienkami na priznanie nároku ďalej sú: 

Dieťaťom sa na účely poberania rodičovského príspevku rozumie: 

Nárok vzniká len jednej oprávnenej osobe podľa dohody:

Nárok nevzniká:

Výška príspevku

Žiadosť

Doklady

K žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné priložiť tieto doklady: