Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevkom na starostlivosť o dieťa prispieva štát rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov potrebných na starostlivosť. 

 Starostlivosť o dieťa sa vykonáva: 

Dieťaťom sa na účely poberania rodičovského príspevku rozumie:

Kto má nárok?

Po splnení podmienok má nárok na príspevok k prídavku aj cudzinec s prechodným alebo trvalým pobytom v SR. 

Oprávnená osoba:

Podmienky na vznik:

Nárok vzniká na každé dieťa oprávnenej osoby, ak nie sú naplnené dôvody, kedy nárok na príspevok nevzniká. 

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká: 

Ako uplatniť? 

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa podáva oprávnená osoba písomne na  úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu. 

Oprávnená osoba je povinná preukázať najmä: 

Formulár Žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa.

Koľko?

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac je:

Táto suma sa každoročne upravuje, vždy k 1. januáru kalendárneho roka.